Zmiany anatomiczne i czynnosciowe, przekazane

Zmiany anatomiczne i czynnościowe, przekazane potomstwu przez ro- dziców chorych na gruźlicę, mogą usposabiać ustrój do zakaźenia gru- źlicą i do powstania gruźlicy, a zatem mają dowodzić istnienia wrodzo- nego usposobienia do gruźlicy (dispositio congenita) lub odziedziczonego (dispositio hereditaria). Zmiany te jednak nie są swoiste, ponieważ mogą je wywołać także inne czynniki szkod- liwe, mianowicie alkoholizm rodziców, zwłaszcza matki, zakażenie kiłą i w ogóle wpływy osłabiające rodziców. Sama klatka piersiowa suchot- nicza może rozwinąć się u człowieka przedtem zdrowego w dalszych okre- sach gruźlicy płuc, gdy pod wpływem wychudnienia i zmian marskich w płucu klatka piersiowa ulegnie zwężeniu i wydłużeniu. Tezę przekazywania przez rodziców swoistego usposobienia do gru- źlicy starano się udowodnić także badaniem drzew genealogicznych ro- dzin gruźliczych oraz badaniem bliźniąt ze środowisk gruźliczych. Do- wody te nie są jednak bezsporne. Więcej już przekonują takie spostrze- zenia, w których stwierdzono, że u kilku członków rodziny pierwotna zmiana gruźlicza powstała zawsze w tym samym miejscu płuc (dispositio localis), gruźlica płuc objawiała się w tej samej postaci, miała jednakowy przebieg, a nawet powstawała w tym samym wieku. Pogląd o przekazywaniu przez rodziców chorych na gruźlicę dzieciom swoistego usposobienia do gruźlicy, chociaż rozpowszechniony zwlasz- cza wśród laików, nie jest uznany przez wszystkich. Nie da się co. prawda zaprzeczyć, ile w rodzinie gruźliczej dzieci giną bardzo często na gruźlicę już w niemowlęctwie. Ten fakt jednak łatwo wytłumaczyć zakażeniem ich prątkami gruźlicy we wczesnym dzieciństwie, a zwłaszcza w wieku niemowlęcym, szczególnie przez matkę, oraz· małą opornością szybko rosnącego ustroju . [podobne: , gabinet ginekologiczny, trądzik, Szkoła tańca Poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.