Zdolnosc zapamietywania i pamiec sa

Zdolność zapamiętywania i pamięć są w.większości przypadków upośledzone, chociaż wszystkim psychiatrom znane są tutaj zdumiewające wyjątki. Głuptak przyswaja sobie .zazwyczaj z najwięksżą trudnością proste tworzywo doświad- czenia, a jeżeli je sobie przyswoi, to nie umie z niego zrobić użytku. Trudność leży głównie w niemożności tworzenia jasnych pojęć, które zdrowemu ułatwiają nabycie, dalszego tworzywa. Zdolność przyswajania sobie często zmysł()wego doświadczenia może nie być w wyższym stopniu upośledzona. Głuptak może sobie jednak przyswoić dużo wiadomości bez ich rozumienia, a więc mecha- nicznie. Można spotkać głuptaków, którzy deklamują. lub śpiewają, okazując przy tym zadziwiającą pojemność pamięciową. Ponieważ jednak nie rozumieją treści wypowiadanych wyrazów i nie chwytają naj prostszych związków między nimi, dlatego “wiedza” ich pozostaje jałowa. Zawodzą też wobec wszystkiego, co jest nowe i niezwykłe. Ich doświadczenie życiowe nie dostarcza im żadnych pojęć ogólnych, praw, które by im umożliwiły orientację w nowym dla nich położeniu. Znanych już szczegółów nie umieją rozpoznać w nowych związkach. Każdego szczegółu muszą się więc uczyć osobno, gdyż niezdolni są do wysnu- wania z uogólnień, których im brak, wniosków ważnych w innym zWiązku szczegółów. Pojęcia abstrakcyjne są im -nie znane, nie zrozumiałe lub niewy- raźnie mętne, przy czym nierozerwalnie związane z konkretnymi przeżyciami jednostkowymi. Znajomość pewnych przedmiotów, nie sięga .u głuptaków tak daleko, aby zdolni byli dokonać ich opisu lub wiadomości swoje uzewnętrznić. W szczególności sąd ich zawodzi zupełnie, jeśli chodzi o znajomość ludzi i o przenikanie ich zamysłów. Dlatego sugestywność głuptaków jest niezwykle wysoka, Nie ogarniając dalej leżących związków przyczynowych, dadzą się oni namówić do wszystkiego, jeśli tylko widzą chwilową swoją korzyść, przyjem- ność lub połechtanie próżności. Sugestywność ich jest natomiast bardzo niska, gdy się przemawia do ich pobudek nie osobistych i poczucia wartości ogólnych. Stają się dlatego często narzędziem przestępczych zamysłów drugich ludzi. Także i sami z siebie popełniają czyny przestępcze, ponieważ nie rozumieją po- jęć etycznych i znaczenia swoich czynów, a w postępowaniu kierują się chwi- lową korzyścią i popędami. Nieprzemyślane kradzieże, niedołężne oszustwa, po- pędliwe czyny gwałtowne lub krótkowzroczne akty zemsty – to naj częstsze czyny przestępcze głuptaków. Częste są u mich takie czyny, jak zabójstwo za obrazę słowną lub podpalenie domostwa rodziców albo chlebodawcy z zemsty za wyłajanie lub uderzenie, albo za przymuszanie do pracy. Częste są też czyny nierządne w .stosunku do nieletnich lub staruszek, ekshibicjonizm i sodomia. Głuptacy Często padają też ofiarą wyzyskiwaczy i oszustów, a dziewczęta ofiarą uwo- dzlcieli. [patrz też: , wózki dziecięce, olejek do włosów, Siłownie zewnętrzne ]

Tags: , ,

Comments are closed.