Wyrazne uposledzenie uczuciowosci wyzszej stwierdzamy

Wyraźne upośledzenie uczuciowości wyższej stwierdzamy w sprawach uszka- dzających płatyczołowe. Ponieważ obniżenie uczuciowości wyższej idzie w pa- rze z ograniczeniem rozwagi, chorzy stają się nietaktowni, bezwzględni w po- stępowaniu, egoistyczni, niesłowni i niesumienni w spełnianiu obowiązków, bez- wstydni i popędliwi, gruboskórni i brutalni. 3. Chwiejność afektywna (labilitas) jest bardzo ważnym objawem. Nie zawsze łatwo jest objaw ten stwierdzić. Są chorzy z afektem depresyjnym, który wikła podstawową tępotę afektywną, ale bywają i tacy, których błogo- stan kojarzy się z nastrojem hipomaniakalnym lub z zespołem maniakalnym. Ale i w tych przypadkach sugestywność tych chorych pozwala na dowolne i szybkie przeprowadzenie ich z nastroju płaczliwego w rozweselenie, i na od- wrót, przy odpowiednim podsuwaniu im tematów rozmowy to wesołych, to smutnych . Jeżeli w przebiegu procesu pojawi się zespół psychotyczny z urojeniami, to czasem charakter urojeń zdradza podłoże ,organiczne sprawy. Uroje- nia te uderzają soją prżesadą, bezgranicznością, fantastycznością, bezkryty- cyzmem lub nawet niepojętością. Tak np. urojenia wielkościowe w zaniedba- nych przypadkach porażenia postępującego do tego stopnia zlewają się z kon- fabulacjami, że zatraca się granica między tymi zjawiskami. Chory przechwala się .niezmierzonymi bogactwami, swoją potęgą i władzą, które stają się boską wszechmocą, jest królem, cesarzem, bogiem, nadbogiem. Atrybuty jego wzra- stają pod działaniem naszej sugestii do niepojętych rozmiarów. Nie ulega obec- nie wątpliwości, że w przypadkach tych chodzi o organiczny zespół Korsa- kowa, jednakże w starym piśmiennictwie używano tu określenia mania para- lytica, mieszając euforię ze stanem maniakalnym. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, olejek do włosów, stomatolog Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.