Wrazliwosc róznych na pratki gruzlicy

Wrażliwość różnych na prątki gruźlicy i ich jady jest niejednakowa. Najwrażliwsza jest tkanka płucna, mniej – chłonna, kostna, skóra i opony mózgowe, najmniej – tarczyca i zwłaszcza mięśnie, Szczególną wrażliwość tkanki płucnej na prątki i jady gruźlicze tłumaczą jedni obfitością. w płucach tlenu niezbędnego do życia prątków gruźlicy i stawiają w związku z tym sadowienie się pierwotnego ogniska gruźli- czego przede wszystkim w częściach płuc najlepiej przewietrzanych. Inni wysuwaj-ą na pierwsze miejsce znaczne zwolnienie w plucach prądu krwi i limfy, wskutek czego prątki osiadają na ścianach naczyń płucnych łatwiej i obficiej niż w dużym krążeniu. Temu sprzyja także ta okolicz- ność, że ruchy oddechowe klatki piersiowej wywołują wahania w kie- runku i szybkości prądu limfy, a przez to dłuższe stykanie się prątków ze ścianami naczyń w płucach. Może istnieć także pewne powinowactwo prątków gruźlicy do tkanki płucnej (Calmette), zatrzymującej prątki na wzór sączka. Za tym mogą przemawiać badania Rogera i Boneta, któ- rzy stwierdzili zatrzymywanie tłuszczów pokarmowych przez płuca, a także doświadczenia z dożylnym wstrzykiwaniem niemowlętom sadzy w postaci zawiesiny oleistej łub wodnej. W doświadczeniach tych po wstrzykiwaniu zawiesiny oleistej można było wykryć sadzę na sekcji tylko w płucach, a po wstrzykiwaniu zawiesiny wodnej – w układzie siatecz- kowo-śródbłonkowym i we wszystkich narządach, natomiast w płucach tylko w niklej ilości. Czyby zatem i prątki gruźlicy, których otoczka za- wiera dużo kwasów tłuszczowych (stearynowego, palmitynowego i in.), nie były wychwytywane także przez płuca. Gruźlica płuc sadowi się częściej w prawym płucu niż w lewym. Tłu- maczą to stosunkami anatomicznymi. Mianowicie prawe oskrzele jest szersze niż lewe, również Szersza jest jego gałąź dolna, a prawy kąt tcha- wiczno-oskrzelowy umożliwia łatwiejsze przenikanie prątków do płuca niż lewy. Zwraca się także uwagę na większe rozmiary prawej gałęzi tętnicy płucnej w porównaniu do lewej, w związku z czym szybkość prądu krwi w niej jest mniejsza, co ułatwia zatrzymywanie się prątków w prawym płucu. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, gabinet kosmetyczny, odwrócona osmoza ]

Tags: , ,

Comments are closed.