Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 8

Chociaż istnieje ogólna zgoda co do tego, że efekt ten w dużej mierze ustał w 2006 r., Jego początek nie jest tak dyskretny. Zdecydowaliśmy się ograniczyć częstość występowania każdego stadium choroby już w 1990 roku. Jednak schemat choroby regionalnej (ryc. 2) sugeruje, że większość efektu terapii hormonalnej zastąpiła prawdopodobnie w połowie lat 90., że nasze przypuszczenie prawdopodobnie przekracza skuteczność hormonalnej terapii zastępczej. Po trzecie, byliśmy zmuszeni przyjąć pewne założenia co do wzoru częstości występowania – częstości, która byłaby obserwowana przy braku badań przesiewowych. Najprostszym podejściem było założenie, że ukryta częstość występowania była stała (przypadek podstawowy). Jednak według naszych szacunków zakładamy, że częstość występowania choroby była obserwowana w populacji kobiet bez ekspozycji na mammografię; ta częstość występowania wzrastała w tempie 0,25% rocznie. Nasze założenie o wzroście o 0,5% rocznie (w skrajnych i bardzo ekstremalnych szacunkach) było wprawdzie arbitralne. Było to dwukrotność tempa wzrostu obserwowanego u kobiet w wieku poniżej 40 lat i znajdowała się poza 95% przedziałem ufności. Perspektywa niepewności co do podstawowej częstości występowania jest jednak przedstawiona na rycinie 2. Stwierdzenie stabilnej stopy odległej choroby przemawia przeciwko dramatycznym zmianom w częstości występowania raka piersi.
Po czwarte, według naszej najlepszej oceny częstości występowania naddiagnozy – 31% wszystkich raków piersi – nie dokonano rozróżnienia między DCIS a inwazyjnym rakiem piersi. Nasza metoda nie pozwoliła nam rozplątać tych dwóch. Dokonaliśmy jednak oceny częstości nadinterpretacji inwazyjnego raka piersi przy założeniu, że wszystkie przypadki DCIS były zdiagnozowane. Analiza ta sugerowała, że choroba inwazyjna stanowiła około połowy przypadków nadwrażliwości wykazanych w Tabeli 2 i że około 20% wszystkich inwazyjnych raków sutka było zdiagnozowanych; odkrycia te są powtórzeniem tych z innych badań.19
Wreszcie, niektórzy badacze mogą wskazać, że nasze najbardziej prawdopodobne oszacowanie częstości występowania naddiagnozy – 31% – było oparte na złym mianowniku. Naszym mianownikiem była liczba wszystkich zdiagnozowanych raków piersi. Wielu badaczy twierdzi, że z powodu nadmiernej diagnozy wynikającej z badań przesiewowych, prawidłowym mianownikiem jest wykrycie nowotworów sutka. Niestety, ponieważ program SEER nie gromadzi danych na temat metody wykrywania, nie byliśmy w stanie odróżnić wykrytych przesiewowo od wykrywanych klinicznie nowotworów. Zgłaszane przez siebie dane z National Health Interview Survey sugerują jednak, że około 60% wszystkich nowotworów sutka zostało wykryte za pomocą badań przesiewowych w okresie od 2001 r. Do 2003 r. 20
Naddiagnoza piersi jest złożonym, a czasami kontrowersyjnym problemem
[przypisy: urolog po angielsku, dyżury aptek opole, rehabilitacja bobath ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek opole rehabilitacja bobath urolog po angielsku