Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 7

Brak powiązań w analizie wieloczynnikowej, która została dostosowana do cech wymienionych na ryc. 3A oraz zmian od wartości wyjściowej do miesiąca w skurczowym ciśnieniu krwi i poziomie cholesterolu LDL. Nie stwierdzono istotnej interakcji między zmianą poziomu cholesterolu HDL od wartości wyjściowej do miesiąca a przypisaniem grupy w odniesieniu do ryzyka pierwotnego punktu końcowego po miesiącu 1. Analiza związku między bezwzględnym poziomem cholesterolu HDL w miesiącu a ryzyko pierwotnego punktu końcowego po miesiącu wykazało podobne wyniki (patrz Dodatek dodatkowy). W żadnej z grup nie stwierdzono istotnego związku między poziomem apolipoproteiny A1 zmierzonym na początku badania a ryzykiem pierwotnego punktu końcowego lub między poziomem apolipoproteiny A1 zmierzonym w 3 miesiącu przypisanego schematu leczenia a ryzykiem pierwotnego punktu końcowego po miesiącu 3 ( patrz Dodatek Uzupełniający).
C-reaktywne białko
W punkcie wyjściowym średni poziom białka C-reaktywnego o wysokiej czułości był podobny w obu grupach (1,5 mg na litr). Trzy miesiące po randomizacji mediana białka C-reaktywnego wynosiła 1,4 mg na litr w grupie placebo i 1,6 mg na litr w grupie dalcetrapibu (różnica 18%, obliczona z zastosowaniem analizy wariancji po transformacji kłody; P <0,001).
Bezpieczeństwo
Dalcetrapib miał ogólnie dopuszczalny profil działań ubocznych. Jednak średnie skurczowe ciśnienie krwi pozostało o około 0,6 mm Hg większe w grupie dalcetrapibu niż w grupie placebo (P <0,001). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w rozkurczowym ciśnieniu krwi; Puls; poziomy aldosteronu w osoczu, potasu lub wodorowęglanu; lub liczba przepisanych leków przeciwnadciśnieniowych. Hiperten-sion był częściej zgłaszany jako niekorzystne lub ciężkie działanie niepożądane w grupie dalcetrapibu niż w grupie placebo (patrz Dodatek Uzupełniający). Biegunka występowała częściej w grupie dalcetrapibu niż w grupie placebo (u 563 pacjentów vs. 358 pacjentów), prowadząc do przerwania badania u 1,4% i 0,3% pacjentów w obu grupach. Więcej pacjentów w grupie dalcetrapibu niż w grupie placebo miało bezsenność (169 pacjentów w porównaniu do 133 pacjentów). Nie było istotnych różnic między grupami w nowych diagnozach lub zgonach z powodu nowotworów lub zakażeń (patrz Dodatek Uzupełniający). Dalcetrapib nie wywierał znaczącego wpływu na pomiar czynności wątroby lub nerek ani na poziom kinazy kreatynowej.
Dyskusja
W badaniu dal-OUTCOMES oceniano, czy leczenie inhibitorem CETP dalcetrapibem modyfikowało ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów, którzy mieli niedawno ostry zespół wieńcowy
[więcej w: płuca bydlęce, choroba huntingtona wikipedia, poradnia dla dzieci z autyzmem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba huntingtona wikipedia poradnia dla dzieci z autyzmem płuca bydlęce