Wielu badaczów nie godzi sie

Wielu badaczów nie godzi się z tak rozległym ujęciem roli chorobotwór- czej zarazka przesączalnego. Badacz tej miary, co ArIoing, nawołuje do wielkiej ostrożności w tej sprawie. Wedle jego badań typowe kwaso- oporne prątki gruźlicy można wykryć w krwi chorych na gruźlicę rzadko, natomiast odmianą przesączalną można stwierdzić często nawet w cho- robach nie mających żadnego stosunku ani przyczynowego, ani patoge- netycznego z gruźlicą, jeżeli chory taki ma ognisko gruźlicze, chociażby wygasłe. Odmiana przesączalna ma jego zdaniem bardzo często przeoho- dzić z matki chorej .na gruźlice na płód, lecz rzadko, pociąga za sobą cięż- kie następstwa w postaci wyniszczenia oraz zgonu noworodków, chociaż badanie zwłok nie wykrywa przyczyny. Niezjadliwość zarazka przesą- czalnego u ludzi tłumaczy ArIoing łatwym niszczeniem jego przez fago- cyty. Zatem wbrew tym klinicystom, którzy przypisują odmianie przesą- czalnej rolę czynnika przyczynowego wielu chorób, ArIoing utrzymuje, że odmiana ta, chociaż ją można wykryć często u osób z ogniskiem gru- źliczym, nawet wygasłym, nie odgrywa prawie zupełnie roli chorobo- twórczej poza pierwszymi miesiącami życia. Inni badacze posuwają się jeszcze dalej i nawet zaprzeczają istnieniu zarazka przesączalnego gruźlicy. Powołują się oni między, innymi na to; że sączki bakteriologiczne nie są doskonałe, gdyż przepuszczają zwykłe, widzialne zarazki gruźlicy, wprawdzie, tylko w nader nielicznych oka- zach. Nadto badacze ci wskazują na szerokie rozpowszechnianie w przy- rodzie roztoczy kwasoopornych i na ujemne wyniki własnych badań (Eugenia Piasecka-Zeyland i inni), wykonanych metodami zwolenników teorii przesączalności zarazka gruźlicy. Słusznie tedy oświadcza Eugenia Piasecka-Zeyland: “Pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami teorii prze- sączalności są poważne prace i wybitne nazwiska, ale uderza fakt, że po- między zwolennikami każdy badacz otrzymał wyniki dodatnie tylko własną techniką; żadna z opisanych metod nie dała tych samych wyni- ków w rękach innego autora nie należącego do tej samej szkoły. Inaczej powiedziawszy, doświadczeń tych nie można powtórzyć, a niemożność ta jest główną przeszkodą ogólnego uznania spostrzeganego faktu w nauce doświadczalnej”. Zatem zagadnienie przesączalności zarazka gru- źlicy oraz jego wielopostaciowości wymaga osobnych badań. [podobne: , olejowanie włosów, medycyna estetyczna, zagęszczanie rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.