U wyzszych idiotów zycie uczuciowe

U wyższych idiotów życie uczuciowe może być stosunkowo dość dobrze roz- winięte. Okazują oni pewne przywiązanie do osób pielęgnujących ich, okazują radość na ich widok, wyciągają do nich ręce, podbiegają, tulą się, okazują smu- tek przy rozstaniu z nimi, nie chcą od innych osób przyjmować pożywienia. Osóbniki te znają też osoby, które z nimi się źle obchodziły. Na ich widok oka- zują strach, uciekają, kryją się, krzyczą. Z niektórymi idiotami można mieć dość dobrą styczność uczuciową, a nawet intelektualną. Znają oni swoje imię, oglądają się lub podbiegają na przywołanie, rozumieją też znaczenie nazw nie- których przedmiotów, wykonują prostsze zlecenia. Nawet przy bardzo niskim poziomie umysłowym można czasem stwierdzić dobrą pamięć, np. muzyczną. Przy dużej cierpliwości wychowawców można czasem osiągnąć pewne . wy- niki, które oczywiście nigdy nie są zdolne wzbogacić wydatniej bardzo ubo- giego zakresu możliwych przedstawień i skojarzeń. Nawet pewnych prostych zajęć można idiotę nauczyć: zamiatania, skubania szarpi, przenoszenia przed- miotów itd. Przy troskliwym pielęgnowaniu można wyższych idiotów wdrożyć do jakiej takiej czystości, zgłaszania potrzeb fizjologicznych. Jeżeli. wykształ- cony jest śmiech i płacz (gdyż na naj niższym poziomie nawet tego nie ma), to z zasady widzi się daleko posuniętą chwiejność afektywną, jak u małego dziecka. Przy złym obchodzeniu idioci dziczeją całkowicie, nawet gdy ich poziom umy- słowy nie jest naj niższy. Natomiast przy dobrym pielęgnowaniu można ich do- prowadzić do pewnego uspołecznienia, oczywiście w naj prymitywniejszym zna- czeniu tego słowa. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, odzież termoaktywna, odzież dla dzieci ]

Tags: , ,

Comments are closed.