SYMPTOMATOLOGIA PODZIAL WEDLUG POZIOMU INTELIGENCJI

SYMPTOMATOLOGIA PODZIAŁ WEDŁUG POZIOMU INTELIGENCJI dgólnie przyjęty podział niedorozwoju umysłowego według poziomu inteli- gencji prowadzi do rozróżnienia trzech stopni: a) idiotyzmu (idiotia), b) głup- tactwa (imbecilLitas) i c) ograniczenia umysłowego (debilitas mentaZżs). Jak wspominaliśmy w części ogólnej, trzymamy się sprawdzianu praktycz- nego przynależności do jednej z tych trzech grup. Idiotą jest osobnik u któ- rego nie wytworzył się drugi układ sygnałowy, tzn. zdolność porozumiewania się za pomocą mowy. Głuptakiem jest osobnik, który okazał się niezdolnym do przyswojenia sobie wiadomości szkolnych elementarnych. Powyżej tego mamy do czynienia z ograniczeniem umysłowym. Nie trzymamy się natomiast w praktyce kliniczno-szpitalnej sprawdzianów liczbowych według ustalonego ilorazu inteligencji, chociaż iloraz tenl – jak wszelkie badania do ustalenia stopnia sprawności intelektualnej – oddaje nam pewne . usługi w szczegółowym, krytycznie prowadzonym badaniu klinicznym. Badanie testami, mimo pozorów przedmiotowej ścisłości, często krzywdzi osob- nika w ocenie jego rzeczywistej sprawności umysłowej i dlatego ma wartość tylko orientacyjną. Istotne znaczenie posiadają dla nas przede wszystkim ba- dania kliniczne. [podobne: , olej kokosowy, gabinet kosmetyczny, catering dietetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.