Statyny: czy naprawdę jest czas na ponowną ocenę korzyści i ryzyka ad

Podobnie, metaanaliza 13 randomizowanych badań statynowych z udziałem 91.140 uczestników wykazała iloraz szans 1,09 dla nowej diagnozy cukrzycy, tak że (średnio) leczenie 255 pacjentów ze statynami przez 4 lata spowodowało jeden dodatkowy przypadek cukrzycy. 4 Biorąc pod uwagę, że statyny są używane przez około 24 miliony Amerykanów, ryzyko związane z populacją nie jest małe, ale należy je rozważyć w kontekście równoczesnej profilaktyki 5,4 zdarzeń naczyniowych wśród tych 255 pacjentów. Niewielka lub żadna heterogeniczność ryzyka wystąpienia cukrzycy na początku była obserwowana w badaniach.3-5 Statyny wydają się mieć działanie klasowe, niezwiązane z indywidualną statyną, jej siłą działania lub właściwościami lipofilowymi lub hydrofilowymi. Wydaje się, że ich działanie jest zależne od dawki: iloraz szans na cukrzycę o nowym początku jest o 12% wyższy w przypadku leczenia intensywnie dawkami niż w przypadku leczenia z umiarkowaną dawką, chociaż zmniejsza się również o 16% ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ta różnica ryzyka przekłada się na dwa dodatkowe przypadki cukrzycy, ale o 6,5 mniej zdarzeń sercowo-naczyniowych na 1000 pacjento-lat przy intensywnym podawaniu statyny w porównaniu z leczeniem umiarkowanym, u pacjentów z czynnikami ryzyka podobnymi do tych z uczestników badania5 – i musi rozważyć, czy ryzyko wystąpienia cukrzycy i ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych oraz zgonu powinno być podobnie zważone. Kobiety były niewystarczająco reprezentowane lub nie były uwzględnione w kilku dużych, randomizowanych badaniach, ale zwiększoną częstość występowania cukrzycy o nowym początku stosowania statyn obserwowano również u kobiet po menopauzie w badaniu obserwacyjnym Inicjatywy na rzecz Kobiet. Zmiany stężenia cholesterolu LDL nie uwzględniają nadmiernego ryzyka cukrzycy 4; raczej najsilniejszymi predyktorami nowo narodzonej cukrzycy, niezależnie od tego, czy pacjenci otrzymywali statyny, są: starszy wiek, wyższy wyjściowy poziom glukozy na czczo i inne cechy zespołu metabolicznego. Dlatego też statyny mogą po prostu zdemaskować chorobę u osób, które i tak wkrótce zachorują na cukrzycę.
Mechanizm lub mechanizmy leżące u podstaw zwiększonej częstości występowania cukrzycy pozostają nieuchwytne. Badania genomewidów nie wykazały związku między genami regulującymi metabolizm HMG-CoA a metabolizmem cholesterolu LDL a cukrzycą typu 2. Badania komórkowe sugerują, że statyny mogą zakłócać wydzielanie insuliny przez komórki beta poprzez zmniejszanie zależnego od Ca2 + wydzielania insuliny lub przez zakłócanie izoprenylacji białek wiążących guanozyno-trifosforanowe (GTP). Hamowanie biosyntezy izoprenoidów przez statyny może prowadzić do obniżenia ekspresji białek sygnalizujących insulinę w adipocytach i do obniżonej ekspresji lub translokacji transportera glukozy. Stężenie insuliny na czczo może się nieznacznie zwiększać, co sugeruje, że insulinooporność może być zwiększona, ale hiperinsulinowe badania oporności na glukulemię nie wykazują stałych zmian w wrażliwości na insulinę. Mogą również występować inne efekty poza celem.
W świetle przedstawionych dowodów, Food and Drug Administration (FDA) ostatnio dodała informację do statynowych etykiet dotyczących wpływu tych czynników na cukrzycę, zauważając, że wzrost stężenia hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c) i stężenia glukozy w surowicy na czczo zgłaszano przy stosowaniu statyn. , Ale dodając, że FDA nadal wierzy, że korzyści sercowo-naczyniowe ze statyn przewyższają te małe zwiększone ryzyko. Biorąc pod uwagę powszechne stosowanie statyn, przeszacowanie ich klinicznych korzyści lub niedocenienie ich ryzyka ma potencjalnie duże znaczenie dla zdrowia publicznego
[więcej w: dyżury aptek zawiercie, tanie leki apteka internetowa, koagulacja na podczerwień ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zawiercie koagulacja na podczerwień tanie leki apteka internetowa