Sklad chemiczny ciala pratka gruzlicy

Skład chemiczny ciała prątka gruźlicy typu ludzkiego nie jest ostatecznie wyjaśniony. Badania zbiorowe podjęte w r. 1926 przez Ko- mitet Badań Amerykańskiego Związku Przeciwgruźliczego, przemawiają w głównych swych wynikach za obecnością w ciele prątka dwóch odręb- nych składników, mianowicie: 1. grupy dał białkowych i wielocukrów oraz 2. grupy dał tłuszczowych z frakcją “fosfatydową”. Fosfatydy prątka gruźlicy są odmienne od znanych dotychczas typów fosfatydowych. Są one prawdziwymi antygenami, ponieważ wprowa- dzone do ustroju wywołują powstanie niweczników. W przeciwieństwie do grupy białkowo-cukrowej fosfatydy prątków wywołują w ustroju stale odczyn komórkowy w postaci typowego gruzełka łatwo urucho- miając młode komórki jednojądrzaste tkanki oraz układu siateczkowo-. śródbłonkowego, przekształcają je w komórki nabłonkowate, a następnie w olbrzymie, wchodzące w skład gruzełka. Składnikiem fosfatydów, wy- wołującym powstanie gruzełka oraz serowacenie ognisk gruźliczych, jest prawoskrętny kwas fosfatyzowy (C9H5202) Ciała białkowe i wielocukry ciała prątka nie mają tej własności, natomiast uruchomiają białe krwinki i wywołują odczyn naczyniowy w postaci nieswoistego zapalenia. Prątek gruźlicy nie wytwarza za życia jadów, natomiast przy obumarciu i rozpadzie wyzwalają się zeń jady śródkomórkowa (endoto- xinum). Koch hodował prątki przez 6-8 tygodni na 5% bulionie gliceryno- wym z 1 % peptonem, następnie przez godzinę wyjaławiał hodowlę parą bieżącą, pożywkę przesączał dla pozbawienia jej prątków i zagęszczał do ich pierwotnej objętości. Uzyskana ciecz zawiera jady śródkomór- kowe prątków Koch nazwał ją tuberkuliną. Szczegółowy sposób przyrządzania tuberkuliny został opracowany l opisany przez naszego rodaka Odona Bujwida w r. 1891, na parę mie- sięcy przed podaniem opisu przez Kocha. Odon Bujwid również pierwszy nadał jadowi gruźliczemu nazwę “tuberkulina” wyprzedzając na kilka miesięcy Kocha i pod tym względem. Prócz pierwotnej tuberkuliny, zwanej dawną tuberkuliną Kocha (Alttuberculin), są tuberkuliny uzyskane innymi metodami, między innymi, wzorcowa oczyszczona pochodna proteinowa tuberkuliny której używa się do wykonywania odczynów tuberkulinowych. Dawna tuberkulina Kocha nie zawiera żywych prątków gruźlicy i dla- tego jej wstrzyknięcie nie wywołuje gruźlicy. [przypisy: , olejek arganowy do włosów, opieka medyczna, protetyka ]

Tags: , ,

Comments are closed.