Rozstrzygajace znaczenie ma oczywiscie wynik

Rozstrzygające znaczenie ma oczywiście wynik badania somatycznego. Może on czasem rzucać się w oczy już wtedy, gdy jeszcze żaden z wyliczonych objawów składowych zespołu organicznego nie jest w dosta- tecznym stopniu uchwytny. Częściej jednak bywa odwrotnie, o czyni nie zaw- sze pamiętają neurolodzy. Zdarza się często, że zespół organiczny jest już w kla- sycznym stopniu uwydatniony, chociaż naj dokładniejsze badanie neurologiczne daje wynik ujemny. Nie trzeba podkreślać olbrzymiego znaczenia tego faktu klinicznego. Rozpoznanie zespołu organicznego w tych przypadkach, nawet gdy się nie uda jeszcze rozpoznania zacieśnić do jakiejś bardziej ograniczonej grupy czynników etiologicznych, kieruje jednak losami chorego od początku we właś- ciwy sposób i wyklucza wiele możliwych pomyłek i rozczarowań. Tak jak my psychiatrzy narzucamy sobie obowiązek jak najwszechstronniejszego badania somatycznego, tak samo rozważni neurolodzy wiedzą, że badanie psychiatryczne stanowi niezbędny warunek naprawdę naukowego ujęcia zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Fakt, że badania dodatkowe (płyn mózgowo-rdzeniowy, pneumoencefalografia, elektroencefalografia) dają nam w wielu przypadkach pewność rozpoznawczą, nie zwalnia nas od obowiązku wszechstronnego prze- prowadzenia wszystkich badań psychiatrycznych. Od badań dodatkowych nie można rozpoczynać, trzeba na nich kończyć. Mają one znaczenie w .łączności z całym obrazem klinicznym. Zresztą nie wszyscy lekarze mają techniczną moż-• Iiwość dokonania badań dodatkowych i muszą się z konieczności opierać na zwykłych sposobach rozpoznawczych. 15. Przebieg przewlekły i dowody ex non juvantibus stanowią bardzo ważną, chociaż uzyskaną poniewczasie, cechę procesu organicznego. Zdarza się to np. w depresjach okresu inwolucyjnego lub uporczywych sta- nach nibynerwicowych, gdy najenergiczniejsze leczenie pozostaje bezowocne i choroba nabiera charakteru przewlekłego. Stopniowo też wychodzą na jaw objawy psychoorganiczne, dotąd niedostrzegalne. Pneumoencefalografia do- prowadzi w tych przypadkach do wykrycia zmian zanikowych w mózgu. [patrz też: , Zdrowa żywność, Studnie głębinowe, kosmetyki organiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.