PRZYPADKI, W KTORYCH STWIERDZA SIE

PRZYPADKI, W KTORYCH STWIERDZA SIĘ W MOZGU SKUTKI PRZEBYTEJ SPRAWY CHOROBOWEJ Obecność skutków pośrednich, a więc zaburzeń rozwojowych oraz ich rozmiary zależą od okresu zadziałania czyrmika chorobotwórczego. Tutaj należą zaniki pła- towe i połowicze mózgu, porencefalia i mikrogyria, odpowiadająca zanikowi ziar- nistemu dorosłych. Porowatość jest stanem zejściowym spraw chorobowych różnej etiologii, najczęściej chodzi tu o zaburzenia krążenia i sprawy pourazowe, daleko rzadziej o następstwa przebytych zapaleń. Ogromną rolę odgrywają urazy poro- dowe, które można śledzić w różnych okresach począwszy od wynaczynień krwa- wych i ognisk rozmięknienia, a skończywszy na jamistościach i bliznach. Często spotykamy również następśtwa żylnych krwotoków zastoinowych, które powstają przy przerzynaniu się główki przez kanał porodowy po pęknięciu pęcherza płodo- wego. Wcześniaki są szczególnie narażone .na te krwotoki mimo małych rozmiarów, czaszki, a to z powodu małej wytrzymałości naczyń mózgowych. Porencefalia nie musi się wiązać koniecznie z niedorozwojem umysłowym, gdyż zależnie od poło- żenia jam mogą w obrazie klinicznym górować lub zajmować miejsce wyłącznie tylko objawy porażeń. Bardzo duże ubytki, które zresztą niedojrzały mózg łatwiej wyrównuje niż mózg dorosłych, odbijają się zawsze w mniejszym lub większym stopniu na poziomie inteligencji. Najcięższe zmiany widuje się przy hydranencefalii, gdzie duże połacie mózgu zamienione są na torbiele. Nagromadzenia hemosyderyny są oznaką przebytych grubych procesów destrukcyjnych. W przeciwieństwie do in- nych postaci anencefalii, czaszka może nie wykazywać Większych odchyleń od normy. Jest rzeczą zastanawiającą, że nawet zupełne zniszczenie obydwóch półkul mózgo- wych, a nawet całego kresomózgowia i międzymózgowia, nie pociąga za sobą u no- worodka koniecznie utraty zdolności do życia. Przy dobrym pielęgnowaniu można utrzymać przy życiu nawet kilka lat, przy czym stwierdza się nie tylko obecnosc pewnych czynności wegetatywnych, jak np. znośne regulowanie ciepłoty ciała, ale i niektórych. czynności instynktownych, jak ssanie, krzyk niezadowolenia, naprzemlennosc snu l Jawy, poruszanie mięśni i podnoszenie głowy, a nawet pewne oznaki zadowolenia. Temu stanowi sensorium może odpowiadać bardzo nikła część szczątkowa układu nerwowego ośrodkowego, np. tylko śródmózgowie, Nucleus ruber zdaje się tu odgrywać podstawową rolę, z czego trudno oczywiście wysnuwać zbyt daleko idące wnioski co do dorosłych ze względu na rozległe właściwości wzajem- nego zastępowania się w czynnościach, stwierdzane wielokrotnie co do komórek nerwowych. [hasła pokrewne: , fizjoterapia, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odzież termoaktywna ]

Tags: , ,

Comments are closed.