Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

OGRANICZENIE UMYSLU (DEBILITAS MENTALIS) Wszystko,

Tuesday, July 12th, 2016

OGRANICZENIE UMYSLU (DEBILITAS MENTALIS) Wszystko, co powiedziano o głuptakach, dotyczy w łagodniejszym stopniu i ograniczonych umysłowo. Pojęcie to obejmuje przypadki od pogranicza :z głuptactwem aż po granicę zdrowia umysłowego. Ociężałość umysłową (stu- piditas physioLogica) zalicza się już do normy. Najczęściej ograniczeni zdolni są przyswoić sobie, co prawda z trudem, wiadomości z zakresu szkoły podsta- wowej. Wyniki te osiągają dzięki lepszej pamięci niż głuptacy, a także dzięki innym zdolnościom, umożliwiającym im rozbudzenie pewnych ambicji bcio- wych, zainteresowań, poczucia obowiązku lub konieczności bytu. Z zasady pow- tarzają oni poszczególne klasy – lecz przy dużej pilności i wytrwałości posu- wają się naprzód. Lżej ograniczeni mogą ukończyć nawet szkołę średnią, a zda- . rza się, że i szkołę wyższą. Załamanie następuje przeważnie dopiero po opusz- czeniu szkoły, a więc w zetknięciu ,z wymogami życia, które zmusza ich do sa- modzielnego myślenia i działania. Jeżeli nie mają psychopatycznych cech cha- rakteru, to dochodzą do skromnych posad, niezdolni do wybicia się. W dobrze zorganizowanym szkolnictwie już wcześniej zwracają uwagę nauczycieli swoim niedołęstwem umysłowym i trafiają do szkół takiego typu, w których metody i poziom nauki dostosowane są do ich możliwości intelektualnych. Badania inteligencji wykazują mniej lub więcej wyraźne braki w wielu kie- runkach. Jeżeli ograniczenie umysłu idzie w parze z cechami charakteropa- tycznymi, to dochodzi bardzo szybko do zatargów z otoczeniem. Zdarzają się debile z przesadnym pędem do ważności, bezkrytyczni, przeceniający swoje zdolności. Porywają się oni na zadania, którym potem nie mogą sprostać i za- lamują się. Debile z cechami histeroidnymi, gdy popadną w trudności życiowe, ratują się mechanizmem ucieczki w chorobę. Charakteropaci drażliwi, leniwi, niestali, kłamliwi, niespołeczni prędzej czy później popadają w zatargi z pra- wem i tracą wolność, do której nie dorośli. W krajach, w których nie ma dob- rze postawionej opieki społecznej, charakteropatyczni debile wchodzą na drogę przestępstwa, włóczęgostwa, nierządu lub wysługiwania się mętom spolecz- onym. W krajach, gdzie dobrze jest postawiona opieka psychiatryczna, debile uspołecznieni i niespołeczni kierowani są do odpowiednich zajęć na wolności lub w domach pracy dobrowolnej albo przymusowej i w ten sposób przestają być ciężarem i plagą społeczeństwa. [podobne: , ubranka dla niemowląt, olej do włosów, dezynsekcja warszawa ]

Pratki gruzlicy Pratki typu bydlecego

Tuesday, July 12th, 2016

Prątki gruźlicy Prątki typu bydlęcego są dla człowieka mniej zjadliwe niż prątki typu ludzkiego. Wprawdzie mogą one także wywołać gruźlicę płuc u ludzi, ale bywa to bardzo rzadko. Świnka morska jest wrażliwa na prątki typu ludzkiego i bydlęcego. Na 2975 chorych na gruźlicę płuc, u których dotychczas określono typ prątka gruźlicy, stwierdzono same prątki typu bydlęcego tylko w 61 przypadkach, zatem w 2,05%, a razem z prątkami typu ludzkiego tylko w 7 przypadkach, co stanowi za- ledwie 0,24%, pomimo .że typ prątka określano przeważnie u chorych, naraźonych na zakażenie typem bydlęcym prątka. Dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku gruźlicy płuc, spowo- dowanej prątkiem bydlęcym, w którym źródłem zakażenia byłby czło- wiek. Zakażenie prątkami typu bydlęcego odgrywa znacznie większą rolę w powstawaniu w wieku dziecięcym (przeważnie poniżej 5 roku życia) gruźlicy opon mózgowych, narządów brzusznych, węzłów chłonnych szyj- nych i pachowych oraz gruźlicy uogólnionej. Na 170 przypadków gruźlicy narządów brzusznych stwierdzono prątki wyłącznie typu bydlęcego w 58 przypadkach, zatem w 34%, a zakażenie mieszane w 5 (3%), przy czym przeważa gruźlica dziecięca, mianowicie na 88 chorych do piątego roku życia stwierdzono prątki gruźlicy bydlęcej u 35, czyli prawie w 40%, na 31 w wieku od piątego do 16 roku życia tylko u 11 (21,6%). Na 685 przypadków gruźlicy węzłów szyjnych i pachowych, w których określono dotychczas typ prątka gruźlicy, stwier- dzono prątki bydlęce w 287 (42%), na 280 przypadków gruźliczego zapalenia opon mózgowych – w 46 (16%). Ogółem dotychczas określono typ prątka gruźlicy w 7332 przypadkach i typ bydlęcy stwierdzono w 993, co stanowi 13,5 %, a zakaże- nie mieszana w 19, więc w O,2G%. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, Stomatolog Kraków, salon fryzjerski mokotów ]