Posts Tagged ‘trener personalny’

Choroby jako czynniki usposabiajace do

Tuesday, July 12th, 2016

Choroby jako czynniki usposabiające do gruźlicy płuc. Zagadnienie wpływu chorób, zwłaszcza narządu oddechowego na powstawanie gruźlicy płuc, było przedmiotem licznych badań. Przeko- nano się, że powstawaniu i rozwojowi gruźlicy płuc sprzyja pylica, a to wskutek tego, że długoletnie wdychiwanie wielkiej ilości różnego. rodzaju pyłu krzemowego wywołuje zapalenie zarostowe dróg chłonnych w płucach oraz zmiany zapalne z rozwodem tkanki łącznej, zwłaszcza wzdłuż naczyń, i przez to usposabia do zatrzymywania prątków gruźlicy w płucach. Najszkodliwsza jest pylica płuc kamieniarska (chalicosis pul- monum), szczególnie powstająca wskutek wdychiwania bardzo drobnego pyłu piaskowcowego. W materiale lwowskiej kliniki w okresie 1927–1929 r. było na 535 chorych na gruźlicę płuc ślusarzy 32%, stolarzy 28%, kamieniarzy 20%, szewców 12%, kraw- ców 8%, a więc gruźlica dotyczyła przede wszystkim tych zawodów, w których wchodzi w rachubę pył żelazny, piaskowy i drzewny. Natomiast przewlekłe wdychiwanie pyłu węglowego oraz wapiennego wikła się gruźlicą płuc rzadko, a wtenczas – tak jak w pylicy porcela- nowej – gruźlica płuc ma przebieg zwykle przewlekły i łagodny. Roz- szerzenie oskrzeli, kiła oraz promienica płuc sprzyjają powstawaniu gruźlicy. Pogląd Rokitanskyego o antagonizmie między rakiem a gruźlicą płuc okazał się mylny. Co się tyczy zapalenia opłucnej, które dawniej często uwa- żano za przyczynę gruźlicy płuc, to według nowoczesnych pojęć, zapalenie opłucnej powstaje w przeważnej liczbie przypadków na tle istniejącej już gruźlicy. Uodporniając ustrój, zapalenie to powstrzymuje nieraz roz- wój gruźlicy płuc. Ostre choroby zakaźne płuc, grypa,odra nie usposabiają do gruźlicy płuc, ani nie pogarszają jej przebiegu. Grypa, którą chory podaje nieraz w wywiadach, jest bardzo często wykazem nawału gruźliczego. Co do krztuśca, to sprawa nie jest jeszcze ostatecznie wyja- śniona. Jedni twierdzą, że krztusiec wywiera wyraźny wpływ ujemny na gruźlicę płuc u dzieci (Jan Bogdanowicz), inni natomiast tego nie po- twierdzają, [przypisy: , trener personalny, kosmetyki organiczne, psycholog Kraków ]