Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Przypadki z postępującymi procesami chorobowymi mózgu

Tuesday, July 12th, 2016

Jeżeli cierpienie rozpoczęło się wcześnie, to i tu można stwierdzić zaburzenia rozwojowe z niestosunkiem w rozroście poszczególnych części mózgu.Chorobą dziedziczy się według typu dominującego, obie płci dotknięte nią są w równej mierze. Tworzą się tu guzy w obrębie. mózgu, siatkówki, skóry, śluzówek i narządów wewnętrznych. Guzy miewają wielkość od soczewicy do śliwki. Typowe są zmiany w skórze  pod postacią twardych, żółtawych guzków włóknistej budowy rozsianych najczęściej po obu stronach nosa. Pod względem klinicznym choroba przebiega         z niedorozwojem umysłowym na poziomie ograniczenia lub głuptactwa, rzadziej idiotyzmu oraz z napadami padaczkowymi od najwcześniejszych lat.  Najsilniejsze spęcznienie komórek widzi się w dziecięcej postaci choroby. W późnej postaci dziecięcej zmiany te są            o mniejsze, natomiast  w móżdżku stwierdza się obrzęk komórek Purkinjego i zanik warstwy ziarnistej. W postaci młodzieńczej komórki są mniej napęczniałe, a ciała tłuszczowe barwią się silniej w komórkach glejowych przy naczyniach niż w komórkach nerwowych. W ogóle               w schorzeniu tym włókna nerwowe zdają się być mniej uszkodzone niż komórki nerwowe. Zmian zapalnych nie ma. W wielu przypadkach równolegle z nagromadzeniem ciał lipoid owych w komórkach nerwowych można stwierdzić takież same zmiany w komórkach miąższowych Innych narządów, szczególnie wątroby i śledziony. Czasem kojarzy się ten stan ze splenohepatomegalią typu Niemann Pick, co zdaje się wskazywać na to, że u podstaw tych cierpień leży zaburzenie gospodarki lipoidowej w ustroju. [podobne: Szkoła tańca Poznań, rehabilitacja, olejowanie włosów ]

Zmiany anatomiczne i czynnościowe przekazane potomstwu rodziców chorych na gruźlicę

Tuesday, July 12th, 2016

Zmiany anatomiczne i czynnościowe, przekazane potomstwu przez rodziców chorych na gruźlicę, mogą usposabiać ustrój do zakażenia gruźlicą  i do powstania gruźlicy, a zatem mają dowodzić istnienia wrodzonego usposobienia do gruźlicy (dispositio congenita) lub odziedziczonego (dispositio hereditaria). Zmiany te jednak nie są swoiste, ponieważ mogą je wywołać także inne czynniki szkodliwe, mianowicie alkoholizm rodziców, zwłaszcza matki, zakażenie kiłą i w ogóle wpływy osłabiające rodziców. Sama klatka piersiowa suchotnicza może rozwinąć się               u człowieka przedtem zdrowego w dalszych okresach gruźlicy płuc, gdy pod wpływem wychudnienia i zmian marskich w płucu klatka piersiowa ulegnie zwężeniu i wydłużeniu. Tezę przekazywania przez rodziców swoistego usposobienia do gruźlicy starano się udowodnić także badaniem drzew genealogicznych rodzin gruźliczych oraz badaniem bliźniąt ze środowisk gruźliczych. Dowody te nie są jednak bezsporne. Więcej już przekonują takie spostrzeżenia, w których stwierdzono, że u kilku członków rodziny pierwotna zmiana gruźlicza powstała zawsze w tym samym miejscu płuc (dispositio localis), gruźlica płuc objawiała się w tej samej postaci, miała jednakowy przebieg, a nawet powstawała w tym samym wieku. Pogląd o przekazywaniu przez rodziców chorych na gruźlicę dzieciom swoistego usposobienia do gruźlicy, chociaż rozpowszechniony zwłaszcza wśród laików, nie jest uznany przez wszystkich. Nie da się co. prawda zaprzeczyć, ile w rodzinie gruźliczej dzieci giną bardzo często    na gruźlicę już w niemowlęctwie. Ten fakt jednak łatwo wytłumaczyć zakażeniem ich prątkami gruźlicy we wczesnym dzieciństwie, a zwłaszcza         w wieku niemowlęcym, szczególnie przez matkę, oraz· małą opornością szybko rosnącego ustroju . [podobne:  gabinet ginekologiczny, trądzik, Szkoła tańca Poznań ]