Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Dane historyczne. Pierwszym, który próbowal

Tuesday, July 12th, 2016

Dane historyczne. Pierwszym, który próbował teoretycznie wyjaśnić róż- nicę między mądrością a głupotą, był Heraklit (535-475 p.n.e.), uważany dzisiaj za przedslannika materializmu dialektycznego. Zwalczając poetyczne spekulacje, za po- mocą których inni próbowali tłumaczyć zjawiska przyrody, wysunął on zasadę ści- słych miar w przyrodoznawstwie -i przypuszczał, że rozum ludzki zależy od ognia wewnętrznego: im suchszy ten ogień, tym bystrzejszy rozsądek, im więcej w duszy wilgoci, tym łatwiej o chorobę, w razie nadmiaru wilgoci grozi głupota lub obłą- kanie. W literaturze pięknej od najdawniejszych czasów postaciami niedorozwinię- tych umysłowo posługiwano się .dla rozśmieszenia czytelników lub widzów. W sta- rożytnej Aleksandrii anatom Erasistratos rozważał możliwą zależność inteligencji od liczby zwojów mózgu. Mongoloidię opisał w r. 1866 Lanydon Down. W Pol- sce Andrzej z Kobylina w swoich “Gadkach o składności członków człowieczych” w r. 1535 podał pierwsze naiwne zasady odczytywania stanu bystrości umysłu i cech temperamentu z wyrazu twarzy i kształtu głowy. Termin oligofrenia pochodzi od, Kraepelina. Etiologia anatomiapatoliczna. Uchwytne klinicznie przyczyny będą omówione poniżej. Z trudniej uchwytnych wymieniano dawniej kiłę rodziców, powołując się na fakt, że u 10-20010 idiotów stwierdzono kiłę. Dzisiaj kiła przestała odgrywać tę rolę, w każdym razie znaczenie jej jako czynnika etiologicznego we współczesnych warunkach wybitnie spadło. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba alkoholiz rodziców. Najczęściej chodzi tu o upojenie jednego z rodziców lub obojga w chwili poczęcia, przy czym dochodzi do bezpośredniego uszkodzenia alkoholem komórek płciowych. Alkoholizm przewlekły, być może, prowadzi do ma- łowartościowych plemników. Podobnie wyobrażano sobie rolę zakażenia kiłowego, mianowicie toksyny krętków miałyby obniżać żywotność elementów płciowych. Badania pneumoencefalograficzne, a także badania pośmiertne świadczą o tym, że niedorozwinięci umysłowo przeszli czy to w łonie matki, czy w cżasie porodu lub we wczesnych latach życia pozapłodowego ciężkie sprawy mózgowe, a więc zapalenie mózgu i opon mózgowych, krwotok mózgowy, uszkodzenie urazowe mózgu, zaburzenie odżywcze tkanki mózgowej, zahamowanie rozwoju wywołane zmianami w kościach czaszki itd. [patrz też: , surówki bawełniane, Studnie głębinowe, rehabiliacja ]

Drugi najbardziej rozpowszechniony z tej

Tuesday, July 12th, 2016

Drugi najbardziej rozpowszechniony z tej grupy lek totriperidol, który różni się od haloperidolu jedynie wprowadzeniem w miejsce atomu chloru trzech atomów fluoru. Synonim: Trifluoperidol. Jego właściwości kliniczne w porównaniu z haloperidolem są odmienne. Triperidol nie nadaje się do leczenia stanów maniakalnych, natomiast ma silniejsze działanie w stosunkti do zespołów paranoidalnych i jest jeszcze skuteczniejszy niż haloperidol w le- czeniu postaci atymicznych i apragmatycznych schizofrenii. Szczególnie nadaje się w celu zdynamizowania autystycznych schizofreników. Leczenie rozpoczyna się od dawki 0,5 mg dziennie i stopniowo podnosi do 3 mg. Dawka maksymalna wynosi 6 mg. Wielu autorów podnosi, że przekroczenie tej dawki nie daje dalszej poprawy, natomiast wzrasta ciężkość objawów pozapiramidowych, , a czasami zatraca się poprzednio uzyskany efekt terapeutyczny. Objawy uboczne są znacznie silniej wyrażone niż przy haloperidolu i mogą się pojawić już przy dawce 1 mg dziennie. Poza objawami pozapiramidowymi występują parestezje i zaburzenia cenestetyczne o typie niepokoju mięśniowego lokalizu- jące się szczególnie w kończynach dolnych. Poza tym obserwuje się często za- burzenia kinetyczne o typie hipokinez albo hiperkinez. Przy podawaniu tri- peridolu szczególnie we wstrzyknięciach domięśniowych mogą występować tak zwane kryzy neurodysleptyczne, które polegają na napadowym podnieceniu motorycznym z opistotonusem, zaburzeniami oddechu i sinicą. Napady te nie dają zmian w eeg. W związku z tym leczenie triperidolem wskazane jest tylko w warunkach. szpitalnych. Poza tym przy podawaniu triperidolu obserwuje się czasami przejściową hiperleukocytozę z neutropenią i limfocytozą. Lek nie wywiera szkodliwego wpływu na narządy miąższowe. Triperidol produkowany jest jako ampułki po 2 mg do wstrzyknięć domięśniowych i jako roztwór za- wierający w 20 kroplach 1 mg leku. [więcej w: , integracja sensoryczna, filtry do wody, surówki bawełniane ]