Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Rozstrzygajace znaczenie ma oczywiscie wynik

Tuesday, July 12th, 2016

Rozstrzygające znaczenie ma oczywiście wynik badania somatycznego. Może on czasem rzucać się w oczy już wtedy, gdy jeszcze żaden z wyliczonych objawów składowych zespołu organicznego nie jest w dosta- tecznym stopniu uchwytny. Częściej jednak bywa odwrotnie, o czyni nie zaw- sze pamiętają neurolodzy. Zdarza się często, że zespół organiczny jest już w kla- sycznym stopniu uwydatniony, chociaż naj dokładniejsze badanie neurologiczne daje wynik ujemny. Nie trzeba podkreślać olbrzymiego znaczenia tego faktu klinicznego. Rozpoznanie zespołu organicznego w tych przypadkach, nawet gdy się nie uda jeszcze rozpoznania zacieśnić do jakiejś bardziej ograniczonej grupy czynników etiologicznych, kieruje jednak losami chorego od początku we właś- ciwy sposób i wyklucza wiele możliwych pomyłek i rozczarowań. Tak jak my psychiatrzy narzucamy sobie obowiązek jak najwszechstronniejszego badania somatycznego, tak samo rozważni neurolodzy wiedzą, że badanie psychiatryczne stanowi niezbędny warunek naprawdę naukowego ujęcia zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Fakt, że badania dodatkowe (płyn mózgowo-rdzeniowy, pneumoencefalografia, elektroencefalografia) dają nam w wielu przypadkach pewność rozpoznawczą, nie zwalnia nas od obowiązku wszechstronnego prze- prowadzenia wszystkich badań psychiatrycznych. Od badań dodatkowych nie można rozpoczynać, trzeba na nich kończyć. Mają one znaczenie w .łączności z całym obrazem klinicznym. Zresztą nie wszyscy lekarze mają techniczną moż-• Iiwość dokonania badań dodatkowych i muszą się z konieczności opierać na zwykłych sposobach rozpoznawczych. 15. Przebieg przewlekły i dowody ex non juvantibus stanowią bardzo ważną, chociaż uzyskaną poniewczasie, cechę procesu organicznego. Zdarza się to np. w depresjach okresu inwolucyjnego lub uporczywych sta- nach nibynerwicowych, gdy najenergiczniejsze leczenie pozostaje bezowocne i choroba nabiera charakteru przewlekłego. Stopniowo też wychodzą na jaw objawy psychoorganiczne, dotąd niedostrzegalne. Pneumoencefalografia do- prowadzi w tych przypadkach do wykrycia zmian zanikowych w mózgu. [patrz też: , Zdrowa żywność, Studnie głębinowe, kosmetyki organiczne ]

Dane historyczne. Pierwszym, który próbowal

Tuesday, July 12th, 2016

Dane historyczne. Pierwszym, który próbował teoretycznie wyjaśnić róż- nicę między mądrością a głupotą, był Heraklit (535-475 p.n.e.), uważany dzisiaj za przedslannika materializmu dialektycznego. Zwalczając poetyczne spekulacje, za po- mocą których inni próbowali tłumaczyć zjawiska przyrody, wysunął on zasadę ści- słych miar w przyrodoznawstwie -i przypuszczał, że rozum ludzki zależy od ognia wewnętrznego: im suchszy ten ogień, tym bystrzejszy rozsądek, im więcej w duszy wilgoci, tym łatwiej o chorobę, w razie nadmiaru wilgoci grozi głupota lub obłą- kanie. W literaturze pięknej od najdawniejszych czasów postaciami niedorozwinię- tych umysłowo posługiwano się .dla rozśmieszenia czytelników lub widzów. W sta- rożytnej Aleksandrii anatom Erasistratos rozważał możliwą zależność inteligencji od liczby zwojów mózgu. Mongoloidię opisał w r. 1866 Lanydon Down. W Pol- sce Andrzej z Kobylina w swoich “Gadkach o składności członków człowieczych” w r. 1535 podał pierwsze naiwne zasady odczytywania stanu bystrości umysłu i cech temperamentu z wyrazu twarzy i kształtu głowy. Termin oligofrenia pochodzi od, Kraepelina. Etiologia anatomiapatoliczna. Uchwytne klinicznie przyczyny będą omówione poniżej. Z trudniej uchwytnych wymieniano dawniej kiłę rodziców, powołując się na fakt, że u 10-20010 idiotów stwierdzono kiłę. Dzisiaj kiła przestała odgrywać tę rolę, w każdym razie znaczenie jej jako czynnika etiologicznego we współczesnych warunkach wybitnie spadło. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba alkoholiz rodziców. Najczęściej chodzi tu o upojenie jednego z rodziców lub obojga w chwili poczęcia, przy czym dochodzi do bezpośredniego uszkodzenia alkoholem komórek płciowych. Alkoholizm przewlekły, być może, prowadzi do ma- łowartościowych plemników. Podobnie wyobrażano sobie rolę zakażenia kiłowego, mianowicie toksyny krętków miałyby obniżać żywotność elementów płciowych. Badania pneumoencefalograficzne, a także badania pośmiertne świadczą o tym, że niedorozwinięci umysłowo przeszli czy to w łonie matki, czy w cżasie porodu lub we wczesnych latach życia pozapłodowego ciężkie sprawy mózgowe, a więc zapalenie mózgu i opon mózgowych, krwotok mózgowy, uszkodzenie urazowe mózgu, zaburzenie odżywcze tkanki mózgowej, zahamowanie rozwoju wywołane zmianami w kościach czaszki itd. [patrz też: , surówki bawełniane, Studnie głębinowe, rehabiliacja ]