Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

W prawidlowyeh warunkach komórki ciala

Tuesday, July 12th, 2016

W prawidłowyeh warunkach komórki ciała ludzkiego zawierają po 46 chromoso- mów. Ułożone są one parami, są więc w stanie dipleidnym. W dojrzałej gamecie, która powstaje po redukcji diploidnej niedojrzałej komórki płciowej, chromosomy występują pojedynczo, są więc w stanie haploidnym. Takich diploidów jest u czło- wieka 22, ponadto 2 chromosomy płciowe. Ponieważ każdy diploid zawiera po 2 chro- mosomy, w sumie komórki ludzkie posiadają po 44 chromosomy autosomiczne oraz po 2 chromosomy płciowe, które mogą być albo homologiczne XX typowe dla płci żeńskiej, albo niehomologicznie XY typowe dla płci męskiej. Dzięki odkryciom ostat- nich czasów wiemy, że różne zaburzenia rozwojowe, które ogólnie wywodzono z czyn- ników dziedziczno-konstytucyjnych, pochodzą z anomalii w składzie chromosomów. Zmiany mogą dotyczyć. albo chromosomów autosomicznych, albo płciowych. W ten sposób można się było za pomocą mikroskopu przybliżyć do morfologicznych przy- czyn takich jednostek nozograficznych jak mongoloidia, zespół Klinefeltera, zespół Turnera i wiele innych. Przybliżyć się do przyczyn, nie znaczy to wyjaśnić przyczyny. W każdym przypadku dążymy do wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały prze- sunięcia w garniturze chromosomów. A przyczyny te bywają rozliczne. To co po- czątkowo wydawało się arcyproste, w miarę dociekań stało się bardzo zawiłe. Nie- które z tych zagadnień naświetlimy. przy omawianiu poszczególnych jednostek no- zograficznych. Od zakończenia II wojny światowej zwraca się w piśmiennictwie światowym nie- jednokrotnie uwagę na wyraźny wzrost zaburzeń rozwojowych. Wzrost ten określa się jako trzy- a nawet czterokrotny w porównaniu z dawniejszymi obliczeniami sta- tystycznymi. Zjawisko to tłumaczy się na różne sposoby. Nie bez znaczenia jest fakt, że znacznie spadła śmiertelność niemowląt. Dzięki postępom medycyny nie- mowlęta z wadami rozwojowymi, które dawniej ginęły, obecnie można utrzymać przy życiu. Może też więcej wagi przywiązuje się do tych spraw, dzięki czemu w klinikach gromadzi się przypadki, które dawniej uchodziły uwadze badaczy. Do- tyczy to np. odkryć związanych z konfliktem serologicznym, który bywa punktem wyjścia tzw. encephalopathia posticterica infantum. Jednostka ta, jeżeli nie dopro- wadzi do śmierci, staje się przyczyną wielu ciężkich uszkodzeń mózgowia. [patrz też: , logopeda warszawa, foteliki dla dzieci, stomatologia Kraków ]