Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

W prawidlowyeh warunkach komórki ciala

Tuesday, July 12th, 2016

W prawidłowyeh warunkach komórki ciała ludzkiego zawierają po 46 chromoso- mów. Ułożone są one parami, są więc w stanie dipleidnym. W dojrzałej gamecie, która powstaje po redukcji diploidnej niedojrzałej komórki płciowej, chromosomy występują pojedynczo, są więc w stanie haploidnym. Takich diploidów jest u czło- wieka 22, ponadto 2 chromosomy płciowe. Ponieważ każdy diploid zawiera po 2 chro- mosomy, w sumie komórki ludzkie posiadają po 44 chromosomy autosomiczne oraz po 2 chromosomy płciowe, które mogą być albo homologiczne XX typowe dla płci żeńskiej, albo niehomologicznie XY typowe dla płci męskiej. Dzięki odkryciom ostat- nich czasów wiemy, że różne zaburzenia rozwojowe, które ogólnie wywodzono z czyn- ników dziedziczno-konstytucyjnych, pochodzą z anomalii w składzie chromosomów. Zmiany mogą dotyczyć. albo chromosomów autosomicznych, albo płciowych. W ten sposób można się było za pomocą mikroskopu przybliżyć do morfologicznych przy- czyn takich jednostek nozograficznych jak mongoloidia, zespół Klinefeltera, zespół Turnera i wiele innych. Przybliżyć się do przyczyn, nie znaczy to wyjaśnić przyczyny. W każdym przypadku dążymy do wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały prze- sunięcia w garniturze chromosomów. A przyczyny te bywają rozliczne. To co po- czątkowo wydawało się arcyproste, w miarę dociekań stało się bardzo zawiłe. Nie- które z tych zagadnień naświetlimy. przy omawianiu poszczególnych jednostek no- zograficznych. Od zakończenia II wojny światowej zwraca się w piśmiennictwie światowym nie- jednokrotnie uwagę na wyraźny wzrost zaburzeń rozwojowych. Wzrost ten określa się jako trzy- a nawet czterokrotny w porównaniu z dawniejszymi obliczeniami sta- tystycznymi. Zjawisko to tłumaczy się na różne sposoby. Nie bez znaczenia jest fakt, że znacznie spadła śmiertelność niemowląt. Dzięki postępom medycyny nie- mowlęta z wadami rozwojowymi, które dawniej ginęły, obecnie można utrzymać przy życiu. Może też więcej wagi przywiązuje się do tych spraw, dzięki czemu w klinikach gromadzi się przypadki, które dawniej uchodziły uwadze badaczy. Do- tyczy to np. odkryć związanych z konfliktem serologicznym, który bywa punktem wyjścia tzw. encephalopathia posticterica infantum. Jednostka ta, jeżeli nie dopro- wadzi do śmierci, staje się przyczyną wielu ciężkich uszkodzeń mózgowia. [patrz też: , logopeda warszawa, foteliki dla dzieci, stomatologia Kraków ]

W dbrazie anatomopatologicznym góruja tez

Tuesday, July 12th, 2016

W dbrazie anatomopatologicznym górują też grube zmiany: microgyria, macro- gyria, poreticephalia, pachygyria, agyria, wady rozwojowe poszczególnych części mózgu, ślady przebytych spraw zapalnych “i urazów, neurohistopatologiczne zmiany tkanki mózgowej, anencephalia .. Uraz porodowy zdaje się. odgrywać rolę najważ- niejszą. Uderzająco duży odsetek oligofreników przypada na porody pierwiastkowe, przedwczesne i stany hipoplastyczne, Skłonność .do krwotoków mózgowych wcześnia- ków i osobników hipoplastycznych tłumaczy się małą. opornością naczyń krwie- nośnych. Przy przeciskaniu się główki przez kanał porodowy dochodzi- do znacznych wahań ciśnienia krwi. Najczęściej ulegają uszkodzeniu uena magna, Gazni i uena. terminalis. Najczęściej noworodek ginie, lecz gdy ocaleje, uszkodzenia te muszą pro- wadzić do ciężkiego niedorozwoju. Jako następstwo stwierdza się zazwyczaj objawy ogniskowe, np. porażenie połowicze, niedowład nerwu twarzowego, zez, oczopląs itd. Na pochodzenie zarówno niedorozwoju umysłowego, jak i organicznych charak- teropatii, być może także padaczki kryptogennej, bardzO dużo światła rzuciły bada-e nia i rozważania pediatrów nad genezą wrodzonych wad rozwojowych. Australijski- okulista Gregg pierwszy stworzył pojęcie embryopathia rubeolosa na oznaczenie ró- życzki przebytej w życiu płodowym. Dalsze badania doświadczalne i spostrzeżenia kliniczne pozwoliły na rozciągnięcie tego pojęcia na różne inne wirusowe choroby; na które cierpią nie tylko dzieci, ale i płody. Dotyczy to np. również odry, świnki; ospy, poliomyelitis, grypy, żółtaczki zakaźnej Itd.. Szczególnie niebezpieczny dla płodu Jest okres czterech pierwszych miesięcy ciąży. Choroby wirusowe kobiety ciężarnej przenoszą się wówczas na płód i stają się przyczyną zaburzeń rozwojowych. Te embriopatie wirusowe mają ogromne znaczenie jako czynnik etiologiczny nie- dorozwoju umysłowego, charakteropatii i innych wrodzonych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, Chodzi tu o przyzakaźne zapalenia mózgu, przebyte w życiu pło- dowym i pozapłodowym. Engelhart (1957) zwrócił ponadto uwagę na możliwość prze- bycia zakażenia wirusowego w życiu płodowym, chociaż w czasie tym matka mogła nie zdradzać żadnych objawów tej choroby. wirusowej. Przyczyna tego zjawiska po- lega na tym, że matka mogła przebyć tę chorobę w swych latach dziecięcych i nabyć odporność. Matka przenosi wówczas wirusy na płód, sama, jednak nie ulega zakaże- niu. W wywiadzie trzeba dokładnie ustalić, czy matka oligofrenika przebywała w pierwszych miesiącach ciąży w otoczeniu dzieci przechodzących jedną z chorób wirusowych i czy sama chorobę tę w swych latach dziecięcych przeszła. Ma to zro- zumiałe znaczenie zapobiegawcze. Stwierdzono, że wirusy- zdolne są przeniknąć przez filtr naczyń krwionośnych łożyska już w pierwszych miesiącach ciąży, podczas gdy większe cząsteczki przeciwciał uodpornionej matki przeciskają się przez barierę krwi łożyska dopiero w drugiej połowie ciąży, wywołując znane zjawisko odpornośct niemowlęcia w ciągu pierwszego roku życia przeciw niektórym chorobom wiruso- wym. [więcej w: , stomatologia Kraków, Kabiny Sanitarne, olejek kokosowy na włosy ]