Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Wyrazne uposledzenie uczuciowosci wyzszej stwierdzamy

Tuesday, July 12th, 2016

Wyraźne upośledzenie uczuciowości wyższej stwierdzamy w sprawach uszka- dzających płatyczołowe. Ponieważ obniżenie uczuciowości wyższej idzie w pa- rze z ograniczeniem rozwagi, chorzy stają się nietaktowni, bezwzględni w po- stępowaniu, egoistyczni, niesłowni i niesumienni w spełnianiu obowiązków, bez- wstydni i popędliwi, gruboskórni i brutalni. 3. Chwiejność afektywna (labilitas) jest bardzo ważnym objawem. Nie zawsze łatwo jest objaw ten stwierdzić. Są chorzy z afektem depresyjnym, który wikła podstawową tępotę afektywną, ale bywają i tacy, których błogo- stan kojarzy się z nastrojem hipomaniakalnym lub z zespołem maniakalnym. Ale i w tych przypadkach sugestywność tych chorych pozwala na dowolne i szybkie przeprowadzenie ich z nastroju płaczliwego w rozweselenie, i na od- wrót, przy odpowiednim podsuwaniu im tematów rozmowy to wesołych, to smutnych . Jeżeli w przebiegu procesu pojawi się zespół psychotyczny z urojeniami, to czasem charakter urojeń zdradza podłoże ,organiczne sprawy. Uroje- nia te uderzają soją prżesadą, bezgranicznością, fantastycznością, bezkryty- cyzmem lub nawet niepojętością. Tak np. urojenia wielkościowe w zaniedba- nych przypadkach porażenia postępującego do tego stopnia zlewają się z kon- fabulacjami, że zatraca się granica między tymi zjawiskami. Chory przechwala się .niezmierzonymi bogactwami, swoją potęgą i władzą, które stają się boską wszechmocą, jest królem, cesarzem, bogiem, nadbogiem. Atrybuty jego wzra- stają pod działaniem naszej sugestii do niepojętych rozmiarów. Nie ulega obec- nie wątpliwości, że w przypadkach tych chodzi o organiczny zespół Korsa- kowa, jednakże w starym piśmiennictwie używano tu określenia mania para- lytica, mieszając euforię ze stanem maniakalnym. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, olejek do włosów, stomatolog Warszawa ]

Inne wrota pierwotnego wtargniecia pratków

Tuesday, July 12th, 2016

Inne wrota pierwotnego wtargnięcia prątków gruźlicy do ustroju ludz- kiego (uszkodzona skóra, błona śluzowa nosa, spojówki, oczu itd.) nie mają większego znaczenia. Wyjątek stanowi pierwotna gruźlica prącia, wszczepiana przez chorego na gruźlicę rzezaka podczas obrzezania rytu- alnego u żydów, oraz pierwotna gruźlica migdałków podniebiennych. Dla zachorowania ma gruźlicę niezbędne jest oprócz dostania się do ustroju prątków gruźlicy współdziałanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych usposabiających. Zakażenie przelotne bardzo nieznaczną liczbą prątków (w kościołach, teatrach, kunach, tramwajach itp.) często nie tylko nie wywołuje wyraźnej choroby, ale sprzyja wytwarzaniu się w ustroju niweczników i może go poniekąd uodporniać. Są to tzw. “za- każenia uświadamiane” (Tomasz Janiszewski). Do czynników zewnętrznych, narażających wybitnie na zachorowanie na gruźlicę (usposobienie nabyte, dispositio acquisita) należą ciasne i przeludnione mieszkania, jeżeli w nich znajduje się chory na gru- źlicę. Im dłuższy jest pobyt w takich mieszkaniach, zwłaszcza należycie nieprzewietrzanych, tym częściej i liczniej dostają się do ustroju prątki gruźlicy, a zatem tym większa jest możność zachorowania na gruźlicę. Okoliczność ta jest między innymi przyczyną szerzenia się gruźlicy przez szkoły nie odpowiadające warunkom higienicznym i przeludnione. Świadczą o tym badania Lucjana Regmunt-Sobieszczańskiego chłopców i dziew- cząt szkół powszechnych w Warszawie, które stwierdziły wśród 395 chłopców do- datni odczyn Pirqueta dowodzący zakażenia gruźlicą u 66% i wśród 355 dziewcząt u 58%, przy czym na 7 rok życia przypada 48%, 8 rok życia 51%, g r. Ż. – 59%, 10 r. Ż, – 71%, 11 r. Ż. – 65%, 12 r. Ż. – 67%, 13 r. Ż. – 61%, 14 r Ż. – 62% i 15 r. Ż. – 100 %. Zarażaniem się w szkole od chorych uczniów oraz chorego per- sonelu nauczycielskiego i pomocniczego tłumaczą także Janusz Zeyland i Maria Zelewska-Deżyna znaczny skok odsetka dodatnich odczynów Pirqueta – u chłop- ców z 36 na 46%, u dziewcząt z 52 na 56% – wśród uczących się w powszechnych szkołach poznańskich w ósmym roku życia, w porównaniu do lat poprzednich. [więcej w: , stomatolog Warszawa, rwa kulszowa, olejowanie włosów ]