Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

SPRAWY MOZGOWE (ENCEPHALOPATHIAE INF ANTILES)

Tuesday, July 12th, 2016

SPRAWY MOZGOWE (ENCEPHALOPATHIAE INF ANTILES) DAJĄCE JAKO ZEJŚCIE NIEDOROZWOJ UMYSŁOWY; (OLIGOPHRENIA) Pojęcie oligofrenii nie ma cech jednostki nozologicznej. Niedorozwój umy- słowy jest więc tylko zejściem różnych etiologicznie i patogenetycznie chorób. Nazwa oligofrenii będzie miała dopóty swoją kliniczną rację bytu, dopóki na- sze metody rozpoznawcze nie osiągną takiego poziomu, by można było w każ- dym przypadku rozpoznać etiologię procesu, którego epilog widzi się pod po- stacią niedorozwoju umysłowego. Ze względów kliniczno-praktycznych trzeba odgraniczyć pojęcie otępienia (dementia) od pojęcia oligofrenii. W pierwszym przypadku chodzi o obniżenie poziomu .umysłowego osobnika, który osiągnął już pewien stopień rozwoju psychicznego, w drugim o zahamowanie rozwoju umysłowego. Roz- graniczenie to jest względne. W praktyce bowiem zalicza się do niedorozwoju umysłowego nie tylko przypadki bardzo wczesnego zahamowania rozwoju, a więc w stadium pierwszej komórki zarodkowej, w okresie życia płodowego i porodu, ale także przypadki upośledzenia rozwoju psychicznego w pierwszych latach życia. Nie ustalono ściśle, o ile lat życia chodzi. Jeżeli rozporządza się dokładnymi wywiadami, to udaje się czasem stwierdzić, że dziecko rozwijało się do roku, dwóch czy trzech lat prawidłowo, po czym po przejściu jakiejś choroby, której natury nie udaje się przeważnie odtworzyć, rozwój umysłowy uległ zatrzymaniu, a nawet nastąpiło cofnięcie się już rozwiniętych czynności umysłowych. W wielu przypadkach. natomiast W ogóle nie ma wiadomości o pierwszych latach życia dziecka. Ma się tylko już gotowy, ustalony poziom umysłowy, o którym można powiedzieć tylko tyle, że jest bardzo niski. Czy należy w pierwszym przypadku mówić o otępieniu, a w drugim o niedoroz- woju? Czy rozpoznanie może opierać się tylko na wywiadach lub ich braku? Niestety, nie ma dotąd przedmiotowych metod, które by pozwalały na usta- lenie w każdym przypadku etiologii i patogenezy tego końcowego stanu ubyt- kowego: Niektórzy autorzy używają jako synonimu niedorozwoju umysłowego określenia otępienie wrodzone (dementia congenita). Niektórzy znowu odróż- niają niedorozwój wrodzony od wcześnie nabytego. Przypadki niedorozwoju wcześnie nabytego zasługują jednak równie dobrze na nazwę otępienia. Im póź- niej dziecko przeszło chorobę mózgu, która zatrzymała prawidłowy rozwój umy- słowy – a przeważnie dochodzi równocześnie i do cofnięcia się już wykształco- nych czynności – tym bardziej przypadek zasługuje na zaliczęnie go do grupy wcześnie powstałych otępień. Pomimo tych zastrzeżeń powszechnie omawia się łączną grupę oligofrenii. Grupę taką uznaje i psychiatria radziecka.. i anglosaska. Psychiatrzy angielscy używają na oznaczenie oligofrenii terminu mental defi- ciency, natomiast psychiatrzy amerykańscy feebLe-mindedness. [więcej w: , odzież dla dzieci, badania psychologiczne, Stomatolog Kraków ]

Pratki gruzlicy Pratki typu bydlecego

Tuesday, July 12th, 2016

Prątki gruźlicy Prątki typu bydlęcego są dla człowieka mniej zjadliwe niż prątki typu ludzkiego. Wprawdzie mogą one także wywołać gruźlicę płuc u ludzi, ale bywa to bardzo rzadko. Świnka morska jest wrażliwa na prątki typu ludzkiego i bydlęcego. Na 2975 chorych na gruźlicę płuc, u których dotychczas określono typ prątka gruźlicy, stwierdzono same prątki typu bydlęcego tylko w 61 przypadkach, zatem w 2,05%, a razem z prątkami typu ludzkiego tylko w 7 przypadkach, co stanowi za- ledwie 0,24%, pomimo .że typ prątka określano przeważnie u chorych, naraźonych na zakażenie typem bydlęcym prątka. Dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku gruźlicy płuc, spowo- dowanej prątkiem bydlęcym, w którym źródłem zakażenia byłby czło- wiek. Zakażenie prątkami typu bydlęcego odgrywa znacznie większą rolę w powstawaniu w wieku dziecięcym (przeważnie poniżej 5 roku życia) gruźlicy opon mózgowych, narządów brzusznych, węzłów chłonnych szyj- nych i pachowych oraz gruźlicy uogólnionej. Na 170 przypadków gruźlicy narządów brzusznych stwierdzono prątki wyłącznie typu bydlęcego w 58 przypadkach, zatem w 34%, a zakażenie mieszane w 5 (3%), przy czym przeważa gruźlica dziecięca, mianowicie na 88 chorych do piątego roku życia stwierdzono prątki gruźlicy bydlęcej u 35, czyli prawie w 40%, na 31 w wieku od piątego do 16 roku życia tylko u 11 (21,6%). Na 685 przypadków gruźlicy węzłów szyjnych i pachowych, w których określono dotychczas typ prątka gruźlicy, stwier- dzono prątki bydlęce w 287 (42%), na 280 przypadków gruźliczego zapalenia opon mózgowych – w 46 (16%). Ogółem dotychczas określono typ prątka gruźlicy w 7332 przypadkach i typ bydlęcy stwierdzono w 993, co stanowi 13,5 %, a zakaże- nie mieszana w 19, więc w O,2G%. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, Stomatolog Kraków, salon fryzjerski mokotów ]