Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Wyrazne uposledzenie uczuciowosci wyzszej stwierdzamy

Tuesday, July 12th, 2016

Wyraźne upośledzenie uczuciowości wyższej stwierdzamy w sprawach uszka- dzających płatyczołowe. Ponieważ obniżenie uczuciowości wyższej idzie w pa- rze z ograniczeniem rozwagi, chorzy stają się nietaktowni, bezwzględni w po- stępowaniu, egoistyczni, niesłowni i niesumienni w spełnianiu obowiązków, bez- wstydni i popędliwi, gruboskórni i brutalni. 3. Chwiejność afektywna (labilitas) jest bardzo ważnym objawem. Nie zawsze łatwo jest objaw ten stwierdzić. Są chorzy z afektem depresyjnym, który wikła podstawową tępotę afektywną, ale bywają i tacy, których błogo- stan kojarzy się z nastrojem hipomaniakalnym lub z zespołem maniakalnym. Ale i w tych przypadkach sugestywność tych chorych pozwala na dowolne i szybkie przeprowadzenie ich z nastroju płaczliwego w rozweselenie, i na od- wrót, przy odpowiednim podsuwaniu im tematów rozmowy to wesołych, to smutnych . Jeżeli w przebiegu procesu pojawi się zespół psychotyczny z urojeniami, to czasem charakter urojeń zdradza podłoże ,organiczne sprawy. Uroje- nia te uderzają soją prżesadą, bezgranicznością, fantastycznością, bezkryty- cyzmem lub nawet niepojętością. Tak np. urojenia wielkościowe w zaniedba- nych przypadkach porażenia postępującego do tego stopnia zlewają się z kon- fabulacjami, że zatraca się granica między tymi zjawiskami. Chory przechwala się .niezmierzonymi bogactwami, swoją potęgą i władzą, które stają się boską wszechmocą, jest królem, cesarzem, bogiem, nadbogiem. Atrybuty jego wzra- stają pod działaniem naszej sugestii do niepojętych rozmiarów. Nie ulega obec- nie wątpliwości, że w przypadkach tych chodzi o organiczny zespół Korsa- kowa, jednakże w starym piśmiennictwie używano tu określenia mania para- lytica, mieszając euforię ze stanem maniakalnym. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, olejek do włosów, stomatolog Warszawa ]

Zdolnosc zapamietywania i pamiec sa

Tuesday, July 12th, 2016

Zdolność zapamiętywania i pamięć są w.większości przypadków upośledzone, chociaż wszystkim psychiatrom znane są tutaj zdumiewające wyjątki. Głuptak przyswaja sobie .zazwyczaj z najwięksżą trudnością proste tworzywo doświad- czenia, a jeżeli je sobie przyswoi, to nie umie z niego zrobić użytku. Trudność leży głównie w niemożności tworzenia jasnych pojęć, które zdrowemu ułatwiają nabycie, dalszego tworzywa. Zdolność przyswajania sobie często zmysł()wego doświadczenia może nie być w wyższym stopniu upośledzona. Głuptak może sobie jednak przyswoić dużo wiadomości bez ich rozumienia, a więc mecha- nicznie. Można spotkać głuptaków, którzy deklamują. lub śpiewają, okazując przy tym zadziwiającą pojemność pamięciową. Ponieważ jednak nie rozumieją treści wypowiadanych wyrazów i nie chwytają naj prostszych związków między nimi, dlatego “wiedza” ich pozostaje jałowa. Zawodzą też wobec wszystkiego, co jest nowe i niezwykłe. Ich doświadczenie życiowe nie dostarcza im żadnych pojęć ogólnych, praw, które by im umożliwiły orientację w nowym dla nich położeniu. Znanych już szczegółów nie umieją rozpoznać w nowych związkach. Każdego szczegółu muszą się więc uczyć osobno, gdyż niezdolni są do wysnu- wania z uogólnień, których im brak, wniosków ważnych w innym zWiązku szczegółów. Pojęcia abstrakcyjne są im -nie znane, nie zrozumiałe lub niewy- raźnie mętne, przy czym nierozerwalnie związane z konkretnymi przeżyciami jednostkowymi. Znajomość pewnych przedmiotów, nie sięga .u głuptaków tak daleko, aby zdolni byli dokonać ich opisu lub wiadomości swoje uzewnętrznić. W szczególności sąd ich zawodzi zupełnie, jeśli chodzi o znajomość ludzi i o przenikanie ich zamysłów. Dlatego sugestywność głuptaków jest niezwykle wysoka, Nie ogarniając dalej leżących związków przyczynowych, dadzą się oni namówić do wszystkiego, jeśli tylko widzą chwilową swoją korzyść, przyjem- ność lub połechtanie próżności. Sugestywność ich jest natomiast bardzo niska, gdy się przemawia do ich pobudek nie osobistych i poczucia wartości ogólnych. Stają się dlatego często narzędziem przestępczych zamysłów drugich ludzi. Także i sami z siebie popełniają czyny przestępcze, ponieważ nie rozumieją po- jęć etycznych i znaczenia swoich czynów, a w postępowaniu kierują się chwi- lową korzyścią i popędami. Nieprzemyślane kradzieże, niedołężne oszustwa, po- pędliwe czyny gwałtowne lub krótkowzroczne akty zemsty – to naj częstsze czyny przestępcze głuptaków. Częste są u mich takie czyny, jak zabójstwo za obrazę słowną lub podpalenie domostwa rodziców albo chlebodawcy z zemsty za wyłajanie lub uderzenie, albo za przymuszanie do pracy. Częste są też czyny nierządne w .stosunku do nieletnich lub staruszek, ekshibicjonizm i sodomia. Głuptacy Często padają też ofiarą wyzyskiwaczy i oszustów, a dziewczęta ofiarą uwo- dzlcieli. [patrz też: , wózki dziecięce, olejek do włosów, Siłownie zewnętrzne ]