Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Wrazliwosc róznych na pratki gruzlicy

Tuesday, July 12th, 2016

Wrażliwość różnych na prątki gruźlicy i ich jady jest niejednakowa. Najwrażliwsza jest tkanka płucna, mniej – chłonna, kostna, skóra i opony mózgowe, najmniej – tarczyca i zwłaszcza mięśnie, Szczególną wrażliwość tkanki płucnej na prątki i jady gruźlicze tłumaczą jedni obfitością. w płucach tlenu niezbędnego do życia prątków gruźlicy i stawiają w związku z tym sadowienie się pierwotnego ogniska gruźli- czego przede wszystkim w częściach płuc najlepiej przewietrzanych. Inni wysuwaj-ą na pierwsze miejsce znaczne zwolnienie w plucach prądu krwi i limfy, wskutek czego prątki osiadają na ścianach naczyń płucnych łatwiej i obficiej niż w dużym krążeniu. Temu sprzyja także ta okolicz- ność, że ruchy oddechowe klatki piersiowej wywołują wahania w kie- runku i szybkości prądu limfy, a przez to dłuższe stykanie się prątków ze ścianami naczyń w płucach. Może istnieć także pewne powinowactwo prątków gruźlicy do tkanki płucnej (Calmette), zatrzymującej prątki na wzór sączka. Za tym mogą przemawiać badania Rogera i Boneta, któ- rzy stwierdzili zatrzymywanie tłuszczów pokarmowych przez płuca, a także doświadczenia z dożylnym wstrzykiwaniem niemowlętom sadzy w postaci zawiesiny oleistej łub wodnej. W doświadczeniach tych po wstrzykiwaniu zawiesiny oleistej można było wykryć sadzę na sekcji tylko w płucach, a po wstrzykiwaniu zawiesiny wodnej – w układzie siatecz- kowo-śródbłonkowym i we wszystkich narządach, natomiast w płucach tylko w niklej ilości. Czyby zatem i prątki gruźlicy, których otoczka za- wiera dużo kwasów tłuszczowych (stearynowego, palmitynowego i in.), nie były wychwytywane także przez płuca. Gruźlica płuc sadowi się częściej w prawym płucu niż w lewym. Tłu- maczą to stosunkami anatomicznymi. Mianowicie prawe oskrzele jest szersze niż lewe, również Szersza jest jego gałąź dolna, a prawy kąt tcha- wiczno-oskrzelowy umożliwia łatwiejsze przenikanie prątków do płuca niż lewy. Zwraca się także uwagę na większe rozmiary prawej gałęzi tętnicy płucnej w porównaniu do lewej, w związku z czym szybkość prądu krwi w niej jest mniejsza, co ułatwia zatrzymywanie się prątków w prawym płucu. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, gabinet kosmetyczny, odwrócona osmoza ]

Samo dostanie sie do ustroju

Tuesday, July 12th, 2016

Samo dostanie się do ustroju prątków gruźlicy nie wystarcza do pow- stania gruźlicy. Dla zachorowania na nią niezbędne jest jeszcze odpo- wiednie usposobienie. Siły obronne ustroju nie są stale, lecz ulegają zmianom, zależnie od wielu warunków. Zmienne są także własności biologiczne samy-ch prątków gruźlicy. Wzajemne ustosun- kowanie się czynników, stanowiących o usposobieniu danej osoby do za- każenia gruźliczego z jednej strony a prątków gruźlicy z drugiej, nie tylko rozstrzyga, czy nastąpi zachorowanie, ale także, w jakiej postaci gruźlica będzie przebiegać. Prątki gruźlicy. Opierając się na różnicy cech morfologicznych, chemicznych i biologicznych odróżnia się kilka typów prątka grużlicy, mianowicie: 1. Prątki gruźlicy ciepłokrwistych: A. Prątki gruźlicy ssaków: a) prątek gruźlicy; b) prątek gruźlicy bydlęcej; c) prątek gruźlicy norników, gryzoniów leśnych; B. Prątki gruźlicy ptasiej II. Prątki gruźlicy zimnokrwistych. Zdaniem Calmetieti prątki gruźlicy bydlęcej i ludzkiej są to dwa typy bakterii; które powstały przez dostosowanie się jednej rasy prątków gruźlicy ssaków do ustroju człowieka i bydła rogatego.
Prątki gruźlicy Prątki gruźlicy typu ludzkiego są to twory długości średniej krwinki czerwonej, dość cienkie, proste, częściej lekko zgięte, o końcach zaokrąglonych. Prątki leżą odosobnione lub w skupie- niach po 2 i więcej, własnych ruchów nie mają, zarodników nie wytwa- rzają . Prątek gruźlicy składa się z wewnętrznej masy protoplazmatycznej i z warstwy zewnętrznej (ectoplasma) woskowato-tłuszczowatej. Jego warstwa zewnętrzna nie przepuszcza zwykłych wodnych roztworów bar- wników. Toteż w odróżnieniu od innych bakterii chorobotwórczych prątki gruźlicy barwią się dość trudno na zimno i tylko roztworami bar- wników na pewnych zaprawach, np. w wodzie karbolowej 5ro lub anili- nowej, a zabarwione nie odbarwiają się przez krótkie działanie mocnych, np. 25ro, roztworów kwasów (Ehrlich) ani też przez działanie alkoholu (Rindfleisch), są zatem kwasooporne i alkoholooporne. Na tym polega powszechnie używana metoda Ziehl-Neelsena oraz inne liczne metody barwienia prątków gruźlicy. Kwasooporność prątka zależy także od zawartej w nim hemicelulozy (Koźniewski). [hasła pokrewne: , gabinety stomatologiczne, salon fryzjerski mokotów, catering dietetyczny ]