Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Typowe cechy charakteropatyczne maja dla

Tuesday, July 12th, 2016

Typowe cechy charakteropatyczne mają dla wprawnego diagnosty wielką wagę rozpoznawczą, zwłaszcza w przypadkach przebiegają- cych bez objawów dementywnych i bez zaburzeń pamięci. Nie zawsze bowiem mamy możność stwierdzenia całego kompletu objawów ,psychoorgan:icz•nych. Większość tych objawów możabyć zaznaczona bardzo dyskretnie lub może jej nie być. Natomiast na pierwszym planie znajdują się te z wyliczonych obja- wów, które upośledzają charakter człowieka: obniżenie uczuciowości wyższej, zmiana sposobu reagowania na bodźce i osłabienie hamulców. z zaburzeniem temperamentu. W obrazie klinicznym stwierdza się wówczas oprócz obniżenia uczuciowości wyższej: nastrój euforyczny, wzmagający się w pewnych przy- padkach aż do wiłoś ci (moria), ogólne stępienie życia uczuciowego (dementia affectiva), nietrzymanie afektów (incontinentia affectiva), drażliwość, wybu- chowość, lepkość, skłonność do zalegania afektów (prJtractio affectuum) i do działań impulsywnych itd. Czasem kombinacja bezkrytycyzmu, obniżenia uczu- ciowości wyższej i odhamowania popędów stwarza znamienną sylwetkę cha- rakterologiczną w postaci natarczywości (procacitas), nierzadko ze skłonnością do czynów niespołecznych. W przypadkach takich mówiono dawniej o psycho- patyzacji osobowości. Miana tego lepiej unikać ze względu na nieokreśloność pojęcia psychopatii. Do zagadnień tych powrócimy przy omawianiu charakte- ropatii organicznych. Systematykę zaburzeń psychoorganicznych tworzyć można według różnych sprawdzianów. Sprawdzian etiologiczny odgrywa w medycynie zaw- sze najdonioślejszą rolę. Pomijając fakt, że etiologię nie zawsze da się ustalić, stwier- dzić trzeba, że nie wystarcza ona klinicyście rozumującemu nowoczesnymi kate- goriami. Aby zrozumieć genezę stanu faktycznego, trzeba znać etiopatogenezę przy- . padku. Czas zadziałania czynnika etiologicznego jest szczególnie ważny. Aby w za- wiłych stosunkach, które stwarza przyroda, zdobyć jaką taką orientację, wprowa- dzono podział na uszkodzenia mózgu uwarunkowane genetycznie i egzogennie, Dwa te rzędy przyczyn są ze sobą nierozerwalnie sprzężone i tylko drogą analizy dadzą się rozdzielić. Czynnik szkodliwy może zadziałać w okresie progenetycznym, tj. w okresie powstawania i dojrzewania komórek płciowych (gametów) i aktu zapłod- nienia. Może też zadziałać w okresie blastogenezy, czyli embriogenezy; ten okres zarodkowy trwa mniej więcej w ciągu pierwszego trymestru ciąży ludzkiej. Okres organogenezy, czyli fetogenezy – rozwoju płodowego – trwa w ciągu II i III try- mestru ciąży. [podobne: , Balsam Johnson, witamina b6, rehabiliacja ]

Dane historyczne. Pierwszym, który próbowal

Tuesday, July 12th, 2016

Dane historyczne. Pierwszym, który próbował teoretycznie wyjaśnić róż- nicę między mądrością a głupotą, był Heraklit (535-475 p.n.e.), uważany dzisiaj za przedslannika materializmu dialektycznego. Zwalczając poetyczne spekulacje, za po- mocą których inni próbowali tłumaczyć zjawiska przyrody, wysunął on zasadę ści- słych miar w przyrodoznawstwie -i przypuszczał, że rozum ludzki zależy od ognia wewnętrznego: im suchszy ten ogień, tym bystrzejszy rozsądek, im więcej w duszy wilgoci, tym łatwiej o chorobę, w razie nadmiaru wilgoci grozi głupota lub obłą- kanie. W literaturze pięknej od najdawniejszych czasów postaciami niedorozwinię- tych umysłowo posługiwano się .dla rozśmieszenia czytelników lub widzów. W sta- rożytnej Aleksandrii anatom Erasistratos rozważał możliwą zależność inteligencji od liczby zwojów mózgu. Mongoloidię opisał w r. 1866 Lanydon Down. W Pol- sce Andrzej z Kobylina w swoich “Gadkach o składności członków człowieczych” w r. 1535 podał pierwsze naiwne zasady odczytywania stanu bystrości umysłu i cech temperamentu z wyrazu twarzy i kształtu głowy. Termin oligofrenia pochodzi od, Kraepelina. Etiologia anatomiapatoliczna. Uchwytne klinicznie przyczyny będą omówione poniżej. Z trudniej uchwytnych wymieniano dawniej kiłę rodziców, powołując się na fakt, że u 10-20010 idiotów stwierdzono kiłę. Dzisiaj kiła przestała odgrywać tę rolę, w każdym razie znaczenie jej jako czynnika etiologicznego we współczesnych warunkach wybitnie spadło. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba alkoholiz rodziców. Najczęściej chodzi tu o upojenie jednego z rodziców lub obojga w chwili poczęcia, przy czym dochodzi do bezpośredniego uszkodzenia alkoholem komórek płciowych. Alkoholizm przewlekły, być może, prowadzi do ma- łowartościowych plemników. Podobnie wyobrażano sobie rolę zakażenia kiłowego, mianowicie toksyny krętków miałyby obniżać żywotność elementów płciowych. Badania pneumoencefalograficzne, a także badania pośmiertne świadczą o tym, że niedorozwinięci umysłowo przeszli czy to w łonie matki, czy w cżasie porodu lub we wczesnych latach życia pozapłodowego ciężkie sprawy mózgowe, a więc zapalenie mózgu i opon mózgowych, krwotok mózgowy, uszkodzenie urazowe mózgu, zaburzenie odżywcze tkanki mózgowej, zahamowanie rozwoju wywołane zmianami w kościach czaszki itd. [patrz też: , surówki bawełniane, Studnie głębinowe, rehabiliacja ]