Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Obok dobrodusznych spotyka sie takze

Tuesday, July 12th, 2016

Obok dobrodusznych spotyka się także głuptaków uczuciowo zimnych, bru- talnych, chytrych, nieprzystępnych, upartych, z którymi trudno nawiązać łącz- ność uczuciową. Głuptactwo jest więc właściwie niedorozwojem wszystkich czynności psychicznych, chociaż •braki intelektualne rzucają się najbardziej w oczy. U wielu głuptaków rozwinięte są prymitywne uczucia wyższe, które pozwalają na zatrudnianie ich przy prostych zajęciach. Okazują wówczas pra- cowitość, obowiązkowość, elementarną uczciwość. W ustrojach społecznych, w których źle postawiona jest opieka społeczna, z głuptaków rekrutują się bezrobotni, włóczędzy, żebracy i prostytutki. Głup- tacy cięższego stopnia zazwyczaj wcześnie trafiają do zakładów zamkniętych, najczęściej przez więzienie. Głuptacy lżejszego stopnia często znajdują zajęcia przy rodzinach, jako pastuchy, dojarze, poganiacze bydła itp. Jako siły na- jemne często zmieniają miejsce pracy, co z czasem zastanawia już przy prze- glądaniu ich życiorysu. W dobrze postawionych szkołach specjalnych, a więc przy usilnej pracy nad rozwojem ich umysłu, głuptacy mogą osiągnąć pewną sprawność i nauczyć się wielu zajęć praktycznych, które dadzą im utrzymanie lub nawet samodzielne zajęcie zarobkowe. Częstym zjawiskiem jest nieznoszenie napojów wyskokowych i czyny przestępcze pod ich wpływem. Zdarza się więc, że głup- tak w ciągu wielu lat prowadzi się nienagannie, po czym nagle pod wpływem alkoholu staje się przestępcą. Głuptacy potrafią często praktycznie więcej, niż teoretycznie wiedzą. Rol- nik może dobrze uprawiać ziemię według nabytej rutyny, chociaż nie rozu- omie, dlaczego robi się tak, a nie inaczej. U dziecka byJa odwrotnie. Caaeern braki inteligencji bywają rozrzucone nierównomiernie, toteż przy niezwykłych “zdolnościach w jednym kierunku, np. do rachunków, muzyki, rysunków, stwier- dza się czasem nieprawdopodobne braki ogólnej sprawności umysłowej. Nie- którzy głuptacy orientują się dość dobrze w czasie i rozróżniają godziny, dnie, Jata. Orientacja w przestrzeni w pewnym zakresie bywa utrzymana, natomiast orientacja w sytuacji bywa upośledzona i tym tłumaczy się nierzadko błędne postępowanie. Bardzo często głuptacy przeceniają swoje zdolności i bezkrytycz- nie porywają się na zadania, którym potem nie mogą sprostać. Niektórzy nato- miast zdają sobie sprawę ze swojej głupoty i ci szukają oparcia w mądrzejszych towarzyszach, w których autorytet bywają ślepo zapatrzeni. Wybuchy wście- kłości są albo przesadną odpowiedzią na zwykłe podniety, albo naturalną reakcją na źle zrozumiane sytuacje. Uwaga bywa nadmiernie przerzutna i ulega szybko :zmęczeniu. Mówi się czasem o postępującej oligofrenii. Często chodzi tu o kiłę wrodzoną lub o inny proces otępieniowy, wikłający podstawową sprawę. Na stare lata często niedorozwój umysłowy przechodzi przedwcześnie w otępie- nie starcze. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, Kabiny Sanitarne, przedłużanie rzęs ]

Odpluwanie przez chorych na gruzlice

Tuesday, July 12th, 2016

Odpluwanie przez chorych na gruźlicę płuc do chusteczek sprzyja -rów- nież rozsiewaniu zarazków gruźlicy po wyschnięciu plwociny. Niebez- pieczne są także pocałunki w usta, ponieważ na wargach chorych mogą znajdować się zjadliwe prątki gruźlicy. Często winowajcami szerzenia się gruźlicy wśród dzieci są oso by po- wyżej 50-60 Toku żyda. Gruźlica płuc u tych osób ma nieraz przebieg łagodny i bywa mylnie rozpoznawana nawet przez lekarza jako przewle- kły nieżyt oskrzeli, rozedma płuc lub dychawica oskrzelowa. Osoby te, zwłaszcza dziadkowie, babki, stare piastunki stykają się ciągle z dziećmi, szczególnie małymi, całują je, karmią itd. i wśród tego jednocześnie zakażają prątkami gruźlicy. Do szerzenia się gruźlicy przez te osoby przy- czynia się rozpowszechnione zdanie, że ludzie w wieku podeszłym nie chorują na gruźlicę, a także trudność jej rozpoznawania w tym wieku bez pomocniczych sposobów badania wskutek tego, że opukowe objawy zagę, szczenia tkanki płucnej są zamaskowane przez częstą w wieku podesz- łym rozedmę płuc. Chore dzieci mogą również rozsiewać w otoczeniu prątki gruźlicy. Do- tyczy to nawet nie kaszlących, dotkniętych tzw. “gruźlicą zamkniętą.”. Taka gruźlica często przebiega bez wyraźnego zakłócenia ogólnego, stanu chorego dziecka i objawia się naciekami w okolicy wnęki płuc lub w miąż- szu płucnym. Zakażenie gruźlicze daje się w tym wypadku wykryć nieraz tylko badaniem radiologicznym klatki piersiowej, dodatnim odczy- nem skórnym Pirqueta. Takie dzieci mogą nie tylko mieć zjadliwe prątki gruźlicy w zawartości żołądka, ale mogą rozsiewać je dookoła siebie, tak iż można je znaleźć na poszewkach i w ogóle na przedmiotach otacza- jących. Świnki morskie, zakażone takimi prątkami, giną na gruźlicę. [przypisy: , przedłużanie rzęs, deratyzacja warszawa, logopeda warszawa ]