Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Wsród przyczyn oligofrenii ogromna role

Tuesday, July 12th, 2016

Wśród przyczyn oligofrenii ogromną rolę Odgrywają dalej zaburzenia wewnątrz- wydzielnicze wielogtuczołowe lub Jednogruczołowe (o ile takowe istnieją), które wyciskają swe piętno na rozwoju zarówno cielesnym, jak psychicznym. Na pierw- szym miejscu wymienić tu trzeba brak tarczycy lub jej schorzenia, ale i zaburzenia w czynnościach przysadki mózgowej, szyszynki, nadnerczy, grasicy i trzustki wspól- działają w powstawaniu różnych postaci niedorozwoju umysłowego, wpływając po- średnio ujemnie na rozwój mózgu. Niedorozwój gruczołów płciowych idzie również często w parze z niedorozwojem umysłowym. Ponieważ niedorozwój i niedoczyn- ność poszczególnych gruczołów wewnątrzwydzielniczych nie zawsze prowadzi do niedorozwoju umYSłowego, wymieniony związek przyczynowy musi być naprawdę daleko zawilszy, niżby to sobie można było mechanistycznie wytłumaczyć. Stwier- dzane howim tak częste zmiany rozwojowe gruczołów wewnątrzwydzielniczych mogłyby być wynikiem, a niekoniecznie przyczyną zakłóconej czynności ośrodko- wego układu nerwowego. To samo można powiedzieć o stwierdzanych w niedoroz- wOJU umysłowym zaburzentach rozwojowych naczyń krwionośnych (nngiodystrophia. cerebrł, wady rozwojowa naczyń Włosowatych, tzw. archicapillares) . Niedocenianą na ogół przyczyną encefalopatii bywa zatrucie ciężarnej matki tlen- kiem węgla. Opisywano niejednokrotnie (Hallervorden 1949, Colmant i Waver 1963) przypadki donoszonej ciąży po zatruciu tlenkiem węgla w różnym jej okresie, Po cz:ym no”,:o:r;odek albo był niezdolny do życia i wkrótce ginął, albo wyrastał na osobmk z ciężką encefalopatią. Na sekcji stwierdzano bardzo ciężkie uszkodzenia mozgu l rdzema. Fakty takie powinny stanowić groźną przestrogę dla higieny ciąży a zarazem dla psychoprofilaktYki. Ciężkie zatrucia czadem są zazwyczaj nieszczę- śclem, nie dającym się przewidzieć. Natomiast niewątpliwie zabójcze dla zarodka l płodu Jest przebywanie matki w atmosferze przesyconej tlenkiem węgla, który przechodzi .z łatwosclą przez łożysko. Tego przewlekłego zatrucia czadem da się umknąc, jeżelj SIę myśll kategoriami psychoprofilaktyki. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, psycholog Kraków, odzież termoaktywna ]

Bardzo szkodliwe moga sie okazac

Tuesday, July 12th, 2016

Bardzo szkodliwe mogą się okazać stosowane w czasie ciąży przetwory hormonalne: kortyzon, insulina, hormony płciowe itd. Walka z farmakomanią i z Iekarską polipragmazją farmakologiczną jest jednocześnie akcją psychoprofilaktyczną w stosunku do możliwych następstw u po– tomstwa w rodzaju encefalopatii i wad rozw0jowych. Dziesiątki tysięcy nieszczęsnych ofiar talidomidu powinny stanowić dla lekarZY i ludności nieustające memento. Naj– wrażliwszy na różne szkodliwości jest płód w pierwszych okresach ciąży. Ale i po– tern, te same czynniki infekcyjne, toksyczne, urazowe i inne, działające w później- szych okresach ciąży, prowadzą do fetopati. Zwrócono szczególną uwagę na możli- wość przedarcia się poprzez łożysko pasoż ów: toksoplazmoza, malaria, cytomegalia, listeriosis itd. O informacje z wywiadów nietrudno, gdy pojawi się klęska w rozmiarach zatru- cia talidomidem. Zazwyczaj jednak matki starannie ukrywają prawdy, dotyczące- usiłowań przerwania niepożądanej ciąży. Na ryc. 83 zamieszczam ku przestrodze- przypadek ektromelii (braku kończyn gdrnych) i zniekształceń kończyn dolnych w następstwie zatrucia się matki w czasie ciąży ogromnymi dawkami chininy, za- żywanymi w celu przerwania ciąży. Możemy jako ludzie zrozumieć pobudki, które- skłoniły matkę do tej zbrodni. Ale trudno nam zrozumieć lekarzy i firmy farma- ceutyczne. Mają one na sumieniu produkcję i propagowanie leków, których odleg- łego działania nikt nie potrafi przewidzieć. Oczywiście, nie trzeba – popadać w drugą; skrajność, leki przeciwpadaczkowe i przeCiWPSychotyczne muszą kobiety zażywać: w czasie ciązy, pomewaz napady padacz owe i psychozy są grozne dla przyszłego potomstwa. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, poradnia psychologiczna kielce, dieta i odchudzanie ]