Posts Tagged ‘opieka medyczna’

GRUZLICA PLUC Okreslenie przyczyny. Mianem

Tuesday, July 12th, 2016

GRUŹLICA PŁUC Określenie przyczyny. Mianem gruźlica płuc nazywamy ogólną chorobę z przeważającymi zmianami w płucach, powstającą wskutek zakażenia ustroju swo- istymi zarazkami, które zwiemy prątkami gruźlicy (bacillus tuberculosis ). Nazwa “gruźlica” jest dokładnym przekładem na język polski nazwy “tuberculosis” pochodzącej od słowa “tuberculum”, które oznacza “ogru- zek”, “ogruzełek”. Chorobę nazwano gruźlicą, ponieważ zmienną jej cechę ze stanowiska anatomicznego stanowią naj częściej gruzełki. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może doprowadzić do znacznego wychudnienia i wyniszczenia chorego, Takie postacie gruźlicy płuc zwiemy suchotami płuc, co oznacza dosłownie schnięcie, wiąd, niknięcie płuc), a takich chorych – suchotnikami. Znaczne wychudnienie i wyniszczenie chorego może nastąpić pod wpły- wem zakażenia gruźliczego także w bardzo krótkim czasie. Tę postać ostrej gruźlicy płuc przebiegającą z gorączką trawiącą (febris hectica), zwiemy suchotami galopującymi płuc (phthisis pulmonum florida). O zaraźliwości gruźlicy płuc wspominają lekarze polscy (Johnston, Schmidt) już w XVII wieku, a Kłosowski podkreśla w 1790 nie tylko zakażenie się gruźlicą przez obcowanie z chorymi na gruźlicę płuc, ale zaraźliwość plwociny tych chorych, Dopiero V.Hemin w r. 1865 pierwszy dowiódł doświadczalnie na zwierzętach, że gruźlica jest chorobą, zależną od dostania się do ustroju z zewnątrz swoistego jadu, znajdującego się nie tylko w ogniskach chorobowych, ale także w plwocinie chorego . Ostateczne stwierdzenie zakaźnego pochodzenia gruźlicy zawdzięcza nauka Robertowi Kochowi: Badacz ten wykrył w ogniskach gruźliczych u ludzi, bydła rogatego, koni, świń i innych zwierząt swoiste prątki, wyhodował je na pożywkach sztucznych i dowiódł, że zaszcze- pienie ich zwierzętom doświadczalnym wywołuje zmiany gruźlicze. O odkryciu prątka gruźlicy doniósł Koch na posiedzeniu Towarzystwa Fizjologicznego w Berlinie dnia 24 marca 1882 r. w referacie, tak dobrze uzasadnionym, że referat ten dotychczas jest wzorem dokładności prac naukowych. [patrz też: , ortodonta, przydomowe oczyszczalnie, opieka medyczna ]

Sklad chemiczny ciala pratka gruzlicy

Tuesday, July 12th, 2016

Skład chemiczny ciała prątka gruźlicy typu ludzkiego nie jest ostatecznie wyjaśniony. Badania zbiorowe podjęte w r. 1926 przez Ko- mitet Badań Amerykańskiego Związku Przeciwgruźliczego, przemawiają w głównych swych wynikach za obecnością w ciele prątka dwóch odręb- nych składników, mianowicie: 1. grupy dał białkowych i wielocukrów oraz 2. grupy dał tłuszczowych z frakcją “fosfatydową”. Fosfatydy prątka gruźlicy są odmienne od znanych dotychczas typów fosfatydowych. Są one prawdziwymi antygenami, ponieważ wprowa- dzone do ustroju wywołują powstanie niweczników. W przeciwieństwie do grupy białkowo-cukrowej fosfatydy prątków wywołują w ustroju stale odczyn komórkowy w postaci typowego gruzełka łatwo urucho- miając młode komórki jednojądrzaste tkanki oraz układu siateczkowo-. śródbłonkowego, przekształcają je w komórki nabłonkowate, a następnie w olbrzymie, wchodzące w skład gruzełka. Składnikiem fosfatydów, wy- wołującym powstanie gruzełka oraz serowacenie ognisk gruźliczych, jest prawoskrętny kwas fosfatyzowy (C9H5202) Ciała białkowe i wielocukry ciała prątka nie mają tej własności, natomiast uruchomiają białe krwinki i wywołują odczyn naczyniowy w postaci nieswoistego zapalenia. Prątek gruźlicy nie wytwarza za życia jadów, natomiast przy obumarciu i rozpadzie wyzwalają się zeń jady śródkomórkowa (endoto- xinum). Koch hodował prątki przez 6-8 tygodni na 5% bulionie gliceryno- wym z 1 % peptonem, następnie przez godzinę wyjaławiał hodowlę parą bieżącą, pożywkę przesączał dla pozbawienia jej prątków i zagęszczał do ich pierwotnej objętości. Uzyskana ciecz zawiera jady śródkomór- kowe prątków Koch nazwał ją tuberkuliną. Szczegółowy sposób przyrządzania tuberkuliny został opracowany l opisany przez naszego rodaka Odona Bujwida w r. 1891, na parę mie- sięcy przed podaniem opisu przez Kocha. Odon Bujwid również pierwszy nadał jadowi gruźliczemu nazwę “tuberkulina” wyprzedzając na kilka miesięcy Kocha i pod tym względem. Prócz pierwotnej tuberkuliny, zwanej dawną tuberkuliną Kocha (Alttuberculin), są tuberkuliny uzyskane innymi metodami, między innymi, wzorcowa oczyszczona pochodna proteinowa tuberkuliny której używa się do wykonywania odczynów tuberkulinowych. Dawna tuberkulina Kocha nie zawiera żywych prątków gruźlicy i dla- tego jej wstrzyknięcie nie wywołuje gruźlicy. [przypisy: , olejek arganowy do włosów, opieka medyczna, protetyka ]