Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Znaczenie czynników powodujących gruźlicę

Tuesday, July 12th, 2016

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających,             a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze    z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wytężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowych. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. U kobiet mają wielkie znaczenie częste porody i trwałe karmienie piersią. Silne urazy psychiczne zwłaszcza wywołujące znaczne upośledzenie odżywienia chorego, sprzyjają wybuchowi gruźlicy albo pogarszają jej przebieg. Przeziębienie, z którym chory tak często łączy początek swe] choroby, działa najprawdopodobniej przez osłabienie ustroju. Ogólne osłabienie ustroju pod wpływem zmian atmosferycznych jest prawdopodobnie jedną z przyczyn zaostrzania się gruźlicy płuc na wiosnę. Znaczenie niedostatecznego odżywiania oraz różnych ograniczeń życiowych i urazów psychicznych wyjaśniają dobrze dane statystyczne Tadeusza Kopcia dowodzące znacznego wzrostu umieralności na gruźlicę w Warszawie za czasów okupacji niemieckiej w okresie wojny 1914-1918, gdy wszystkie te czynniki działały łącznie przed wojną umierało na gruźlicę w Warszawie średnio 3,2 %  ludności, podczas zaś okupacji w r. 1917 umarło 9,75%0. Znaczenie warunków higienicznosanitarnych oraz zamożności i kultury ludności dla szerzenia się gruźlicy można zilustrować terytorialnym rozmieszczeniem w Warszawie umieralności na gruźlicę. Najmniejsza umieralność na gruźlicę w okresie od r. 1929 do r. 1933 (1,15-1,59%0) była (Stanisława Bakalowa) w okręgach zamieszkałych przez zamożniejszą klasę ludności, wolne zawody i inteligencję pracującą (1,1-1,63%0) Natomiast najwyższa umieralność była w okręgach robotniczych (2,33-3,34%0) Wszelkie zawody, wykonywane w lokalach zamkniętych, źle przewietrzanych, pełnych kurzu, bardziej narażają na zakażenie gruźlicze, niż te, które są połączone z pracą na wolnym powietrzu. Toteż ogrodnicy, woźnice, a nawet zamiatacze ulic itp. zapadają na gruźlicę płuc rzadziej niż kelnerzy, robotnicy fabryczni i inni. Do zachorowania na gruźlicę płuc usposabiają także zawody, połączone z ustawicznym uciskiem na klatkę piersiową (zawód szewski     i in.). [hasła pokrewne:  olejek makadamia, olejek moringa, surówki bawełniane ]

Uraz wywołujący gruźlicę płuc

Tuesday, July 12th, 2016

Ze stanowiska społecznego doniosłe znaczenie ma zagadnienie urazu, jako czynnika wywołującego gruźlicę płuc. Doświadczenie, zdobyte            w czasie I Wojny Światowej, poucza, że uraz drążący klatki piersiowej nie wiedzie prawie nigdy do gruźlicy płuc. Gruźlica płuc u takich osób zdarza się wyjątkowo rzadko, a wtedy rozwija się w okresie wyniszczenia ustroju, wywołanego przewlekłym ropieniem. Najczęstszym urazem,  na tle którego powstaje gruźlica: płuc, jest postrzał mimobieżny (cantusia). Pierwsze objawy kliniczne gruźlicy płuc nastają w przeważnej większości przypadków w okresie od 3 do 6 miesięcy po tym urazie, tak iż w przypadkach, w których stwierdza się je już w kilka dni albo dopiero później niż po upływie pół roku po urazie, trudno posądzać go o wywołanie gruźlicy. Gruźlica płuc urazowa rozpoczyna się prawie zawsze krwiopluciem    i ma szybiki i ciężki przebieg, przy czym pierwsze jej objawy dotyczą okolicy dotkniętej urazem. Najprawdopodobniej uraz przeprowadza w stan czynny istniejące już utajone ognisko gruźlicze, stwarzając dla prątków gruźlicy lepsze warunki rozwoju wskutek uszkodzenia płuca. Jeżeli gruźlica płuc miała przebieg łagodny, to uraz może go zaostrzyć. Urazy ciała poza obrębem klatki piersiowej mogą sprzyjać powstaniu gruźlicy, jeżeli wiodą do znacznego osłabienia chorego. Czynniki wewnętrzne, wpływające na zakażenie gruźlicą. Prątki gruźlicy nigdy nie znajdują się wśród plazmy zarodkowej plemnika ani jaja i dlatego gruźlica jako choroba nie może być przekazywana dziedzicznie. Natomiast do niedawna utrzymywano powszechnie, że rodzice, chorzy na gruźlicę, mogą przekazywać potomstwu swoiste usposobienie zależnie od działania jadów gruźliczych na rozwijający się płód (byłyby to zatem zmiany wrodzone) albo od uszkodzenia plazmy zarodkowej przez jady gruźlicze, krążące     w ustroju matki lub ojca. Zmiany te opisał bardzo szczegółowo pierwszy Edward Zieliński,                   a następnie Polański, Gliński , Witold Nowicki. [hasła pokrewne: olejek makadamia, olejek moringa, surówki bawełniane ]