Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

W dbrazie anatomopatologicznym góruja tez

Tuesday, July 12th, 2016

W dbrazie anatomopatologicznym górują też grube zmiany: microgyria, macro- gyria, poreticephalia, pachygyria, agyria, wady rozwojowe poszczególnych części mózgu, ślady przebytych spraw zapalnych “i urazów, neurohistopatologiczne zmiany tkanki mózgowej, anencephalia .. Uraz porodowy zdaje się. odgrywać rolę najważ- niejszą. Uderzająco duży odsetek oligofreników przypada na porody pierwiastkowe, przedwczesne i stany hipoplastyczne, Skłonność .do krwotoków mózgowych wcześnia- ków i osobników hipoplastycznych tłumaczy się małą. opornością naczyń krwie- nośnych. Przy przeciskaniu się główki przez kanał porodowy dochodzi- do znacznych wahań ciśnienia krwi. Najczęściej ulegają uszkodzeniu uena magna, Gazni i uena. terminalis. Najczęściej noworodek ginie, lecz gdy ocaleje, uszkodzenia te muszą pro- wadzić do ciężkiego niedorozwoju. Jako następstwo stwierdza się zazwyczaj objawy ogniskowe, np. porażenie połowicze, niedowład nerwu twarzowego, zez, oczopląs itd. Na pochodzenie zarówno niedorozwoju umysłowego, jak i organicznych charak- teropatii, być może także padaczki kryptogennej, bardzO dużo światła rzuciły bada-e nia i rozważania pediatrów nad genezą wrodzonych wad rozwojowych. Australijski- okulista Gregg pierwszy stworzył pojęcie embryopathia rubeolosa na oznaczenie ró- życzki przebytej w życiu płodowym. Dalsze badania doświadczalne i spostrzeżenia kliniczne pozwoliły na rozciągnięcie tego pojęcia na różne inne wirusowe choroby; na które cierpią nie tylko dzieci, ale i płody. Dotyczy to np. również odry, świnki; ospy, poliomyelitis, grypy, żółtaczki zakaźnej Itd.. Szczególnie niebezpieczny dla płodu Jest okres czterech pierwszych miesięcy ciąży. Choroby wirusowe kobiety ciężarnej przenoszą się wówczas na płód i stają się przyczyną zaburzeń rozwojowych. Te embriopatie wirusowe mają ogromne znaczenie jako czynnik etiologiczny nie- dorozwoju umysłowego, charakteropatii i innych wrodzonych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, Chodzi tu o przyzakaźne zapalenia mózgu, przebyte w życiu pło- dowym i pozapłodowym. Engelhart (1957) zwrócił ponadto uwagę na możliwość prze- bycia zakażenia wirusowego w życiu płodowym, chociaż w czasie tym matka mogła nie zdradzać żadnych objawów tej choroby. wirusowej. Przyczyna tego zjawiska po- lega na tym, że matka mogła przebyć tę chorobę w swych latach dziecięcych i nabyć odporność. Matka przenosi wówczas wirusy na płód, sama, jednak nie ulega zakaże- niu. W wywiadzie trzeba dokładnie ustalić, czy matka oligofrenika przebywała w pierwszych miesiącach ciąży w otoczeniu dzieci przechodzących jedną z chorób wirusowych i czy sama chorobę tę w swych latach dziecięcych przeszła. Ma to zro- zumiałe znaczenie zapobiegawcze. Stwierdzono, że wirusy- zdolne są przeniknąć przez filtr naczyń krwionośnych łożyska już w pierwszych miesiącach ciąży, podczas gdy większe cząsteczki przeciwciał uodpornionej matki przeciskają się przez barierę krwi łożyska dopiero w drugiej połowie ciąży, wywołując znane zjawisko odpornośct niemowlęcia w ciągu pierwszego roku życia przeciw niektórym chorobom wiruso- wym. [więcej w: , stomatologia Kraków, Kabiny Sanitarne, olejek kokosowy na włosy ]

Przeciwnicy tezy swoistego usposobienia do

Tuesday, July 12th, 2016

Przeciwnicy tezy swoistego usposobienia do gruźlicy odziedziczonego oraz wrodzonego powołują ;się także na nowsze badania, które świadczą o tym, że dzieci matek chorych na gruźlicę, zabezpieczone od zakażenia i należycie żywione, rozwijają się często równie dobrze, jak dzieci rodziców zdrowych w tych samych warunkach (Karol Jonscner). Zwraca się także uwagę na to, że potomstwo rodziców chorych na gruźlicę staje się czasem oporniejsze na zakażenia prątkami gruźlicy. Doświadczenie wojny światowej 1914-1918 dowodzi pewnego uodpornienia na gru- źlicę w krajach uprzemysłowionych, w których gruźlica panoszyła się od dawna. Okazało się, że bardzo dobrze zbudowani fizycznie i dobrze odżywieni mieszkańcy wsi, górale alpejscy i żołnierze z ras kolorowych, którzy przedtem nie stykali się z zarazkiem gruźlicy, nie byli odporni na zakażenie gruźlicy, ginęli masowo na ostre postaci gruźlicy, a fi- zycznie słabsi europejczyczy, pomimo budowy wątłej, astenicznej, byli o wiele mniej na to zakażenie wrażliwi, a zakażając się zapadali na łagodne postaci gruźlicy. Umieralność na gruźlicę wśród europejskich wojsk angielskich wynosiła tylko 10%, a wśród afrykańskich wojsk angielskich – 18%, zatem była 180 razy większa. Fakty te dowodzą, że w tych środowiskach ludzkich, w których gru- źlica istnieje od wielu pokoleń, wytwarza się u większości osób pewna odporność na zarazek gruźlicy. Wskutek tego odsetek zgonów z gruźlicy jest tutaj w stosunku odwrotnym do liczby zakażonych gruźlicą (prawo Romera). Wtargnięcie zarazka gruźlicy do ustroju w takich środo- wiskach ludzkich przechodzi bardzo często niepostrzeżenie zostaje nie tylko opanowane przez ustrój, ale nawet, przyczynia się do wytworzenia pewnej odporności na ponowne zakażenia zarazkami gruźlicy, byle nie były one masowe a ustrój nie był oslabiony przez jakiekolwiek czynniki. [patrz też: , olejek kokosowy na włosy, balsam do włosów, Szkoła tańca Poznań ]