Posts Tagged ‘olej kokosowy’

SYMPTOMATOLOGIA PODZIAL WEDLUG POZIOMU INTELIGENCJI

Tuesday, July 12th, 2016

SYMPTOMATOLOGIA PODZIAŁ WEDŁUG POZIOMU INTELIGENCJI dgólnie przyjęty podział niedorozwoju umysłowego według poziomu inteli- gencji prowadzi do rozróżnienia trzech stopni: a) idiotyzmu (idiotia), b) głup- tactwa (imbecilLitas) i c) ograniczenia umysłowego (debilitas mentaZżs). Jak wspominaliśmy w części ogólnej, trzymamy się sprawdzianu praktycz- nego przynależności do jednej z tych trzech grup. Idiotą jest osobnik u któ- rego nie wytworzył się drugi układ sygnałowy, tzn. zdolność porozumiewania się za pomocą mowy. Głuptakiem jest osobnik, który okazał się niezdolnym do przyswojenia sobie wiadomości szkolnych elementarnych. Powyżej tego mamy do czynienia z ograniczeniem umysłowym. Nie trzymamy się natomiast w praktyce kliniczno-szpitalnej sprawdzianów liczbowych według ustalonego ilorazu inteligencji, chociaż iloraz tenl – jak wszelkie badania do ustalenia stopnia sprawności intelektualnej – oddaje nam pewne . usługi w szczegółowym, krytycznie prowadzonym badaniu klinicznym. Badanie testami, mimo pozorów przedmiotowej ścisłości, często krzywdzi osob- nika w ocenie jego rzeczywistej sprawności umysłowej i dlatego ma wartość tylko orientacyjną. Istotne znaczenie posiadają dla nas przede wszystkim ba- dania kliniczne. [podobne: , olej kokosowy, gabinet kosmetyczny, catering dietetyczny ]

Zwolennicy przesaczalnosci zarazka gruzlicy ze

Tuesday, July 12th, 2016

Zwolennicy przesączalności zarazka gruźlicy ze szkołą Calmettea na czele utrzymują, że odmianę pozawi- dzialną można wykryć obok typowych prątków gruźlicy lub bez nich w hodowlach prątka gruźlicy typu ludzkiego, bydlęcego i ptasiego, w zmianach gruźliczych u człowieka i u innych zwierząt, w plwocinie, w krwi, w ropie, w wysiękach i innych cieczach u chorych na gruźlicę, nadto w łożysku, płodach i u noworodków matek chorych na gruźlicę. Kazimierzowi Pomkoun wspólnie z Zacharowem powiodło się nawet otrzy- mać sztuczną hodowlę odmiany przesączalnej i uzyskać nią u świnek morskich typowe zmiany gruźlicze. Co więcej, zarazek przesączalny po- dobno można łatwo przeprowadzić z powrotem w postać kwasooporną prątka gruźlicy, stosując metodę Negrea i Valtisa polegającą na wstrzy- kiwaniu świnkom, zakażonym zarazkiem przesączalnym, wyciągów ace- tonowych z prątków. Zarazek gruźlicy ma być w odmianie przesączalnej, przechodzącej przez sączki bakteriologiczne wytrzymalszy niż jego postać dojrzała. Zda- niem Leona Karwackiego prątek gruźlicy przechodzi w odmianę prze- sączalną wtedy, gdy napotyka pewne trudności w trwaniu w typowej po- staci kwasoopornej. Zależnie od warunków zarazek gruźlicy może, jego zdaniem, występować w różnych odmianach, mianowicie jako twór prze- sączalny, w postaciach przejściowych, ziarnistych i jako prątek dojrzały kwascepomy. Przesącz zarazka gruźlicy, otrzymany dwukrotnym sączkowaniem przez sączka bakteriologiczne, nigdy nie zawiera, według Valtisa i innych, składników widzialnych. Taki przesącz wstrzyknięty śwince morskiej ma wywoływać jedynie zmiany nieswoiste w postaci obrzmienia węzłów chłonnych, zwłaszcza tchawiczych i oskrzelowych, bez względu na drogę zakażenia, natomiast nie wywołuje gruzełków znamiennych dla zaka- żenia zjadliwymi prątkami gruźlicy. Serowacenie zdarza się tylko bardzo rzadko. Wprawdzie w takich węzłach można zawsze wykryć prątki kwa- sooporne, lecz ani te prątki, ani ich zawiesina z roztartych węzłów nigdy nie wywołują UJ świnek morskich klasycznej gruźlicy, przynajmniej, w pierwszym pasażu. Zdaniem Valtisa, pochodzą one z odmiany przesą- czalnej prątków gruźlicy. [podobne: , olej kokosowy, olejek arganowy do włosów, ból pleców ]