Posts Tagged ‘olej do włosów’

OGRANICZENIE UMYSLU (DEBILITAS MENTALIS) Wszystko,

Tuesday, July 12th, 2016

OGRANICZENIE UMYSLU (DEBILITAS MENTALIS) Wszystko, co powiedziano o głuptakach, dotyczy w łagodniejszym stopniu i ograniczonych umysłowo. Pojęcie to obejmuje przypadki od pogranicza :z głuptactwem aż po granicę zdrowia umysłowego. Ociężałość umysłową (stu- piditas physioLogica) zalicza się już do normy. Najczęściej ograniczeni zdolni są przyswoić sobie, co prawda z trudem, wiadomości z zakresu szkoły podsta- wowej. Wyniki te osiągają dzięki lepszej pamięci niż głuptacy, a także dzięki innym zdolnościom, umożliwiającym im rozbudzenie pewnych ambicji bcio- wych, zainteresowań, poczucia obowiązku lub konieczności bytu. Z zasady pow- tarzają oni poszczególne klasy – lecz przy dużej pilności i wytrwałości posu- wają się naprzód. Lżej ograniczeni mogą ukończyć nawet szkołę średnią, a zda- . rza się, że i szkołę wyższą. Załamanie następuje przeważnie dopiero po opusz- czeniu szkoły, a więc w zetknięciu ,z wymogami życia, które zmusza ich do sa- modzielnego myślenia i działania. Jeżeli nie mają psychopatycznych cech cha- rakteru, to dochodzą do skromnych posad, niezdolni do wybicia się. W dobrze zorganizowanym szkolnictwie już wcześniej zwracają uwagę nauczycieli swoim niedołęstwem umysłowym i trafiają do szkół takiego typu, w których metody i poziom nauki dostosowane są do ich możliwości intelektualnych. Badania inteligencji wykazują mniej lub więcej wyraźne braki w wielu kie- runkach. Jeżeli ograniczenie umysłu idzie w parze z cechami charakteropa- tycznymi, to dochodzi bardzo szybko do zatargów z otoczeniem. Zdarzają się debile z przesadnym pędem do ważności, bezkrytyczni, przeceniający swoje zdolności. Porywają się oni na zadania, którym potem nie mogą sprostać i za- lamują się. Debile z cechami histeroidnymi, gdy popadną w trudności życiowe, ratują się mechanizmem ucieczki w chorobę. Charakteropaci drażliwi, leniwi, niestali, kłamliwi, niespołeczni prędzej czy później popadają w zatargi z pra- wem i tracą wolność, do której nie dorośli. W krajach, w których nie ma dob- rze postawionej opieki społecznej, charakteropatyczni debile wchodzą na drogę przestępstwa, włóczęgostwa, nierządu lub wysługiwania się mętom spolecz- onym. W krajach, gdzie dobrze jest postawiona opieka psychiatryczna, debile uspołecznieni i niespołeczni kierowani są do odpowiednich zajęć na wolności lub w domach pracy dobrowolnej albo przymusowej i w ten sposób przestają być ciężarem i plagą społeczeństwa. [podobne: , ubranka dla niemowląt, olej do włosów, dezynsekcja warszawa ]

Gruzlice moga szerzyc takze osoby,

Tuesday, July 12th, 2016

Gruźlicę mogą szerzyć także osoby, które wykrztuszają prątki gruźlicy, pomimo że czują się zupełnie dobrze i najdokładniejsze badanie pod- stawowymi metodami oraz promieniami rentgenowskimi nie wykrywa w ich płucach żadnych zmian gruźliczych. Są to “nosiciele prątków gruźlicy”. Mogą to być jednak chorzy na gruźlicę płuc, Iecz ze zmianami w płucach nieuchwytnymi wskutek bardzo. małych rozmia- rów zmian, ich siedziby, mało dostępnej dla metod badania, lub ich cha- rakteru. W innych przypadkach można w wywiadach takich osób wy- kryć podejrzane choroby opłucnej lub płuc. Nieraz są to chorzy z kla- sycznym obrazem przewlekłego nieżytu oskrzeli na tle rozedmy płuc maskującej zmiany gruźlicze w płucach, których to zmian nie można wo- bec tego rozpoznać, chociaż w plwocinie, zwłaszcza w okresie zaostrzę- nia, wykrywa się prątki. Zdarzają się także, wprawdzie rzadko, chorzy na gruźlicę pozapłucną, np. kostno-stawową, li których można niekiedy wykryć w plwocinie przy badaniu wielu preparatów bardzo meliczne prątki, pomimo że w płucach nic stwierdza się zmian, Niektórzy tłumaczą takie przypadki zdolnością tkanki płucnej wydalana z ustroju prątków gruźlicy, stwierdzoną doświadczalnie na królikach, Prątki gruźlicy u osób bez zmian w płucach mogą pochodzić z mig- dałków podniebiennych, uległych gruźlicy pierwotnej. Ta nieczęsta postać gruźlicy przebiega przeważnie W postaci przerostu migdałków. Rozpoz- nać ją można nieraz tylko badaniem ropy, uzyskanej przez ugniatanie zmienionego migdałka. Rzecz prosta, w przypadkach bez uchwytnych zmian gruźliczych w płucach oraz krtani, w których badanie wykrywa w plowocinie prątki gruźlicy zwykle niestale i w nikłej liczbie – należy przekonać się me- todą szczepienia śwince morskiej, czy nie są to w rzeczywistości bardzo rozpowszechnione prątki kwasooporne niechorobotwórcze, które nie róż- nią się kształtem od prątków gruźlicy . [patrz też: , surówki bawełniane, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, olej do włosów ]