Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali sie dziedzicznego

Tuesday, July 12th, 2016

Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali się dziedzicznego .pochodzenia niedo- rozwoju umysłowego, wobec czego oligofrenicy podpadali pod, ustawy steryli-: •zacyjne. Nie dowiedziońo jednak dziedziczności niedorozwoju. Przeciwnie, w przeważającej części przypadków stwierdza się, żę jest to stan ubytkowy po przejściu. jakichś osobniczo nabytych spraw mózgowych. ,Występowanie oligo- .frenri W pewnych rodzinach da się wytłumaczyć działaniem . tych .samych lub analogicznych. warunków ::śwdowiskowych Aby “dać temu wyraz, niektórzy , unikają w ogóle określeń w rodzaju oLigophrenia i omawiają te stany pod nazwą encefalopatii dziecięcych. W określeniu tym położony jest nacisk na osobnicze nabycie stanu chorobowego, którego zejściem jest niedorozwój. Ktoś użył kiedyś porównania, że niedorozwój umysłowy tyle właściwie zna- by, co kikut operacyjny dla chirurga; Mimo postępów medycyny, a może właśnie dzięki postępom medycyny klęska ta nie zmniejszyła się. Paradoks polega na tym, że ratuje się dzisiaj dzieci dawniej skazane na nieuchronną śmierć. Na podstawie obliczeń statystycznych, podawanych urzędowo w różnych krajach, trudno: jest rozstrzygnąć, jak duży odsetek kalek psychicznych przypada na niedo- rozwój umysłowy. Zależy to .od wyników badań testometrycznych i ich krytycznej interpretacji. Narodowy Instytut Zdrowia USA podał, że w każdej populacji ok. 30% stanowią ludzie upośledzeni na umyśle. W Stanach Zjednoczonych ma ich być 5lh miliońa, a więc liczba przerażająca. Liczba ta w Niemczech Zachodnich ma wynosić 112 miliona, w Polsce 900000. Straty z tego tytułu mają wynosić 54 miliardy złotych rocznie. W tej liczbie niewątpliwie przeważająca większość to oligofrenicy. Podobno co. szesnaste dziecko przychodzi na świat z uszkodzonym- układem nerwowym. Jest to ,niewątpliwie tragiczny wynik zaniedbań na polu profilaktyki, której aktywność jest wskazana w okresie znacznie poprzedzającym poród, a nawet poczęcie człowieka. O liczbie niedorozwiniętych umysłowo w Polsce można sobie pośrednio wyrobić sąd na podstawie danych Ministerstwa Oświaty, z których wiadomo, że np. w roku szkol- nym 1958/59 do szkół podstawowych uczęszczało ok. 57060 dzieci upośledzonych umy- słowo, które kwalifikowały się do szkól specjalnych. Natomiast ponad 17000 dzieci głęboko upośledzonych nie uczęszczało do żadnej szkoły. Dane te oczywiście nic nie mówią o dorosłych oligofrenikach, ani o dzieciach w wieku przedszkolnym. Wczesno- dziecięce uszkodzenia mózgu są niewątpliwie klęską społeczną. Dlatego tematowi temu -poświęcono I Sympozjum Krajów Socjalistycznych Psychiatrii Dziecięco-Mlodzieżo- ,wej, które się odbyło w Szczecinie i Nowym Czarnowie w dniach 8-10 lipca 1965 r. [przypisy: , odżywka do włosów, implanty Warszawa, foteliki dla dzieci ]

Calmette i jego szkola przypisuja

Tuesday, July 12th, 2016

Calmette i jego szkoła przypisują pewne uodpornienie ludności na gruźlicę zakażeniu w życiu płodowym dzieci matek gruźliczych zaraz- kiem gruźliczym przesączalnym, który przechodzi przez łożysko do płodu i może być w jego narządach wykryty, mimo że w nich nie ma zmian gruźliczych. Zdaniem Calmetta większość takich nosicieli za- razka gruźliczego przesączalnego pozostaje przy życiu dzięki natu- ralnym środkom obronnym ustroju, a to ukryte poniekąd zakażenie uodparnia ustrój. Jeżeli takie dziecko, pozostając w otoczeniu rodziców chorych na gruźlicę, zwłaszcza matki, nie ulegnie masowemu zakażeniu prątkami gruźlicy, to jego odporność może z czasem wzrastać wskutek następujących od czasu do czasu lekkich, tzw. “nieuświadamianych” za- każeń. Jak widać, sprawy przekazywania przez rodziców chorych na gru- źlicę szczególnego usposobienia do gruźlicy nie można uznać jeszcze za rozstrzygniętą. Niektórzy podkreślają istnienie u chorych na gruźlicę odporności nabytej na nowe zakażenia gruźlicze. Objawia się ona tym, że u osób stale stykających się z chorymi wykrztuszającymi prątki nie powstają nieraz nowe ogniska gruźlicze. Zwłaszcza często- zdarza się to u dzieci, u których, pomimo stałego obcowania z chorymi na gruźlicę, stwierdza się w przeważającej liczbie przypadków tylko jeden zespól pierwotny gruźliczy. Niemal codzienne spostrzeżenia kliniczne dowodzą również, że przerzuty krwiopochodne cofają się często zupełnie albo zo- stawiają nikłe tylko ślady, które dadzą się wykryć jedynie badaniem radiologicznym. Duże znaczenie dla powstania i przebiegu gruźlicy mają wpływy konstytucyjne, czyli tzw. więź ustrojowa na którą składa się zespół cech morfo-fizjo-psychicznych ustroju. Jaskrawym tego dowodem jest stosunek do zakażenia gruźliczego bliźniąt jednojajowych, które w przeciwieństwie do dwujajowych mają prawie zupełnie taką samą więź ustrojową. Mianowicie gruźlica płuc par bliźniaczych jednojajowych sadowi się w 67% w tym samym płacie tego samego płuca nawet wtedy, gdy bliźnięta mieszkają w miejscowościach znacznie oddalonych od siebie, o klimacie odmiennym i gdy społeczne ich warunki są niejedna- kowe. Zauważono także, że dzieci znajdujące się w jednakowych warun- kach, oddziałują na szczepionkę BeG w sposób różny, pomimo- tej samej dawki szczepionki. [patrz też: , odżywka do włosów, zagęszczanie rzęs, witamina b6 ]