Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Alkohol bezwodny

Tuesday, July 12th, 2016

Alkohol bezwodny, dodany do plwociny w 10-Motnej ilości, zabija je w 24 godziny, Tak samo. działa 5% kwas karbolowy, zmieszany z plwociną w równej ilości; natomiast 2% sublimat nie zabije nawet po 24 godzinach. Swoistym środkiem działającym bakteriobójczo na prątki typu ludzkiego i bydlęcego jest zwykła, nafta (Jadwiga Zgierska-Strumina): w ciepłocie pokojowej prątki nie rosną już po 24-godzinnym działaniu nafty. Prątki typu ludzkiego nie rosną zupełnie nawet na pożywce z 5% nafty, a prątki typu bydlęcego rosną w tych warunkach bardzo słabo          i wyrodnieją. Związki lotne nafty także działają niszcząco na Prątki. W warunkach beztlenowych prątki gruźlicy żyją zaledwie kilka minut. Prątki gruźlicy typu ludzkiego są zjadliwe nie tylko dla człowieka ale także dla małp i świnek morskich, zwłaszcza zaś dla myszy (Dubas), natomiast są mało zjadliwe dla bydła i innych zwierząt, szczególnie dla królików. Prątki typu bydlęcego są krótsze i grubsze niż prątki typu ludzkiego,            na pożywkach sztucznych rosną powoli bardzo słabo, a dodatek gliceryny hamuje ich wzrost, W przeciwieństwie do wpływu na wzrost prątków typu ludzkiego, Dla zwierząt są o wiele zjadliwsze niż prątki gruźlicy ludzkiej. Już niewielka ich liczba, wprowadzona z pokarmem, wywołuje       u bydła gruźlicę jelit, węzłów woreczkowych i innych węzłów chłonnych oraz płuc, a wstrzyknięcie dożylne 50 mg prątków gruźlicę uogólnioną, natomiast po takiej samej dawce prątków typu ludzkiego zmiany gruźlicze u bydła powstają tylko w miejscu wstrzyknięcia oraz w sąsiednich węzłach chłonnych. Ze zwierząt doświadczalnych na zakażenie prątkami typu bydlęcego są wrażliwe zwłaszcza króliki: giną one na gruźlicę prosówkową wciągu 3 tygodni już po, dawce dożylnej 0,01 mg zupełnie młodej hodowli prątków. Natomiast po takiej samej dawce prątków typu ludzkiego królik, jako zwierzę bardzo mało wrażliwe na zakażenie tymi prątkami, nie ginie. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, gabinet ginekologiczny, olejek makadamia ]

Badania stanu zakażenia gruźlicą

Tuesday, July 12th, 2016

Badania stanu zakażenia gruźlicą wśród tubylców Algieru, prowadzone bez przerwy od r. 1910 r. 1933, stwierdziły również znacznie mniejsze rozpowszechnienie gruźlicy wśród plemion koczowniczych oraz rozrzuconych osiedli tubylców niż wśród tubylców osiadłych w miastach.     W szkołach jednego ze Stanów Północnej Ameryki stwierdzono przy badaniu 13.754 dzieci szkolnych, że gruźlica jest 4-krotnie częstsza wśród dzieci mieszkających z chorymi na gruźlicę. Tak samo gruźlicę płuc spostrzega się często wśród personelu pielęgniarskiego. Rist i Simon podają, że w Poradni Przeciwgruźliczej “Leon Bourgeois” w Paryżu w okresie od r. 1918 do 1932 spośród 12 pielęgniarzy zachorowało na gruźlicę płuc 8, czyli 67%, przy czym zmiany gruźlicze były najrozleglejsze u tych, którzy stale stykali się bezpośrednio z chorymi na gruźlicę. Z 266 uczenie szkoły pielęgniarskiej w Oslo, które przed wstąpieniem do szkoły nie oddziaływały na tuberkulinę, 82, więc 30,8%, zakaziło się gruźlicą. Spośród 26 pielęgniarek z ujemnym skórnym odczynem tuberkulinowym, które były w obserwacji Courcoux i AHberta, u 13, zatem w 50%, odczyn ten stał się dodatni przeważnie po 18-24 miesiącach pracy. Inne statystyki podają podobne dane. Natomiast zakażanie się gruźlicą lekarzy od chorych na gruźlicę zdarza się o wiele rzadziej, zależnie od mniejszej ich styczności z tymi chorymi. W sprawie szerzenia gruźlicy przez chorego na gruźlicę zasługuje na uwagę zagadnienie częstości zakażenia się w małżeństwie (tubercuiosie conjugalis) od chorego małżonka. Poczynione w tej sprawie spostrzeżenia i ogłoszone statystki dowodzą dużego niebezpieczeństwa zachorowania na gruźlicę w małżeństwie, w którym jedno z małżonków  dotknięte tą chorobą. Zauważono, że żony zapadają na gruźlicę wtórnie i umierają częściej niż mężowie. Niebezpieczeństwo, jest szczególnie duże, jeżeli zdrowy przedtem małżonek lub małżonka ma odczyn tuberkulinowy ujemny. Znaczne jest także niebezpieczeństwo zakażenia dzieci. Sam przebieg gruźlicy u zakażonego nią współmałżonka, zwłaszcza u żony, ulega często pogorszeniu w porównaniu ze stanem przed zawarciem małżeństwa. Mając to wszystko na względzie, ustawodawstwo polskie nie zezwala na zawarcie małżeństw przez osoby, z których chociażby jedna jest dotknięta otwartą gruźlicą. [hasła pokrewne:  integracja sensoryczna, Depilacja laserowa, odżywka do rzęs ]