Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Sprawy mózgowe

Tuesday, July 12th, 2016

Niedorozwój umysłowy jest więc tylko zejściem różnych etiologicznie i patogenetycznie chorób. Nazwa oligofrenii będzie miała dopóty swoją kliniczną rację bytu, dopóki nasze metody rozpoznawcze nie osiągną takiego poziomu, by można było w każdym przypadku rozpoznać etiologię procesu, którego epilog widzi się pod postacią niedorozwoju umysłowego. Ze względów klinicznopraktycznych trzeba odgraniczyć pojęcie otępienia od pojęcia oligofrenii. W pierwszym przypadku chodzi o obniżenie poziomu umysłowego osobnika, który osiągnął już pewien stopień rozwoju psychicznego, w drugim o zahamowanie rozwoju umysłowego. Rozgraniczenie to jest względne. W praktyce bowiem zalicza się do niedorozwoju umysłowego nie tylko przypadki bardzo wczesnego zahamowania rozwoju, a więc w stadium pierwszej komórki zarodkowej, w okresie życia płodowego i porodu, ale także przypadki upośledzenia rozwoju psychicznego w pierwszych latach życia.             Nie ustalono ściśle, o ile lat życia chodzi. Jeżeli rozporządza się dokładnymi wywiadami, to udaje się czasem stwierdzić, że dziecko rozwijało się do roku, dwóch czy trzech lat prawidłowo, po czym po przejściu jakiejś choroby, której natury nie udaje się przeważnie odtworzyć, rozwój umysłowy uległ zatrzymaniu, a nawet nastąpiło cofnięcie się już rozwiniętych czynności umysłowych. W wielu przypadkach. natomiast           w ogóle nie ma wiadomości o pierwszych latach życia dziecka. Ma się tylko już gotowy, ustalony poziom umysłowy, o którym można powiedzieć tylko tyle, że jest bardzo niski. Czy należy w pierwszym przypadku mówić o otępieniu, a w drugim o niedorozwoju.                        Czy rozpoznanie może opierać się tylko na wywiadach lub ich braku. Niestety, nie ma dotąd przedmiotowych metod, które by pozwalały         na ustalenie w każdym przypadku etiologii i patogenezy tego końcowego stanu ubytkowego. Niektórzy autorzy używają jako synonimu niedorozwoju umysłowego określenia otępienie wrodzone. Niektórzy znowu odróżniają niedorozwój wrodzony od wcześnie nabytego. Przypadki niedorozwoju wcześnie nabytego zasługują jednak równie dobrze na nazwę otępienia. Im później dziecko przeszło chorobę mózgu, która zatrzymała prawidłowy rozwój umysłowy  a przeważnie dochodzi równocześnie i do cofnięcia się już wykształconych czynności tym bardziej przypadek zasługuje na zaliczenie go do grupy wcześnie powstałych otępień. Pomimo tych zastrzeżeń powszechnie omawia się łączną grupę oligofrenii. Grupę taką uznaje i psychiatria radziecka.. i anglosaska. Psychiatrzy angielscy używają na oznaczenie oligofrenii terminu , natomiast psychiatrzy amerykańscy . [więcej w: odzież dla dzieci, badania psychologiczne, Stomatolog Kraków ]

Rozwój życia uczuciowego idioty

Tuesday, July 12th, 2016

U wyższych idiotów życie uczuciowe może być stosunkowo dość dobrze rozwinięte. Okazują oni pewne przywiązanie do osób pielęgnujących ich, okazują radość na ich widok, wyciągają do nich ręce, podbiegają, tulą się, okazują smutek przy rozstaniu z nimi, nie chcą od innych osób przyjmować pożywienia. Osobniki te znają też osoby, które z nimi się źle obchodziły. Na ich widok okazują strach, uciekają, kryją się, krzyczą.    Z niektórymi idiotami można mieć dość dobrą styczność uczuciową, a nawet intelektualną. Znają oni swoje imię, oglądają się lub podbiegają      na przywołanie, rozumieją też znaczenie nazw niektórych przedmiotów, wykonują prostsze zlecenia. Nawet przy bardzo niskim poziomie umysłowym można czasem stwierdzić dobrą pamięć, np. muzyczną. Przy dużej cierpliwości wychowawców można czasem osiągnąć pewne  wyniki, które oczywiście nigdy nie są zdolne wzbogacić wydatniej bardzo ubogiego zakresu możliwych przedstawień i skojarzeń. Nawet pewnych prostych zajęć można idiotę nauczyć: zamiatania, skubania szarpi, przenoszenia przedmiotów itd. Przy troskliwym pielęgnowaniu można wyższych idiotów wdrożyć do jakiej takiej czystości, zgłaszania potrzeb fizjologicznych. Jeżeli wykształcony jest śmiech i płacz (gdyż na najniższym poziomie nawet tego nie ma), to z zasady widzi się daleko posuniętą chwiejność afektywną, jak u małego dziecka. Przy złym obchodzeniu idioci dziczeją całkowicie, nawet gdy ich poziom umysłowy nie jest najniższy. Natomiast przy dobrym pielęgnowaniu można ich doprowadzić do pewnego uspołecznienia, oczywiście w najprymitywniejszym znaczeniu tego słowa. [hasła pokrewne:  depilacja laserowa Łódź, odzież termoaktywna, odzież dla dzieci ]