Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

SPRAWY MOZGOWE (ENCEPHALOPATHIAE INF ANTILES)

Tuesday, July 12th, 2016

SPRAWY MOZGOWE (ENCEPHALOPATHIAE INF ANTILES) DAJĄCE JAKO ZEJŚCIE NIEDOROZWOJ UMYSŁOWY; (OLIGOPHRENIA) Pojęcie oligofrenii nie ma cech jednostki nozologicznej. Niedorozwój umy- słowy jest więc tylko zejściem różnych etiologicznie i patogenetycznie chorób. Nazwa oligofrenii będzie miała dopóty swoją kliniczną rację bytu, dopóki na- sze metody rozpoznawcze nie osiągną takiego poziomu, by można było w każ- dym przypadku rozpoznać etiologię procesu, którego epilog widzi się pod po- stacią niedorozwoju umysłowego. Ze względów kliniczno-praktycznych trzeba odgraniczyć pojęcie otępienia (dementia) od pojęcia oligofrenii. W pierwszym przypadku chodzi o obniżenie poziomu .umysłowego osobnika, który osiągnął już pewien stopień rozwoju psychicznego, w drugim o zahamowanie rozwoju umysłowego. Roz- graniczenie to jest względne. W praktyce bowiem zalicza się do niedorozwoju umysłowego nie tylko przypadki bardzo wczesnego zahamowania rozwoju, a więc w stadium pierwszej komórki zarodkowej, w okresie życia płodowego i porodu, ale także przypadki upośledzenia rozwoju psychicznego w pierwszych latach życia. Nie ustalono ściśle, o ile lat życia chodzi. Jeżeli rozporządza się dokładnymi wywiadami, to udaje się czasem stwierdzić, że dziecko rozwijało się do roku, dwóch czy trzech lat prawidłowo, po czym po przejściu jakiejś choroby, której natury nie udaje się przeważnie odtworzyć, rozwój umysłowy uległ zatrzymaniu, a nawet nastąpiło cofnięcie się już rozwiniętych czynności umysłowych. W wielu przypadkach. natomiast W ogóle nie ma wiadomości o pierwszych latach życia dziecka. Ma się tylko już gotowy, ustalony poziom umysłowy, o którym można powiedzieć tylko tyle, że jest bardzo niski. Czy należy w pierwszym przypadku mówić o otępieniu, a w drugim o niedoroz- woju? Czy rozpoznanie może opierać się tylko na wywiadach lub ich braku? Niestety, nie ma dotąd przedmiotowych metod, które by pozwalały na usta- lenie w każdym przypadku etiologii i patogenezy tego końcowego stanu ubyt- kowego: Niektórzy autorzy używają jako synonimu niedorozwoju umysłowego określenia otępienie wrodzone (dementia congenita). Niektórzy znowu odróż- niają niedorozwój wrodzony od wcześnie nabytego. Przypadki niedorozwoju wcześnie nabytego zasługują jednak równie dobrze na nazwę otępienia. Im póź- niej dziecko przeszło chorobę mózgu, która zatrzymała prawidłowy rozwój umy- słowy – a przeważnie dochodzi równocześnie i do cofnięcia się już wykształco- nych czynności – tym bardziej przypadek zasługuje na zaliczęnie go do grupy wcześnie powstałych otępień. Pomimo tych zastrzeżeń powszechnie omawia się łączną grupę oligofrenii. Grupę taką uznaje i psychiatria radziecka.. i anglosaska. Psychiatrzy angielscy używają na oznaczenie oligofrenii terminu mental defi- ciency, natomiast psychiatrzy amerykańscy feebLe-mindedness. [więcej w: , odzież dla dzieci, badania psychologiczne, Stomatolog Kraków ]

U wyzszych idiotów zycie uczuciowe

Tuesday, July 12th, 2016

U wyższych idiotów życie uczuciowe może być stosunkowo dość dobrze roz- winięte. Okazują oni pewne przywiązanie do osób pielęgnujących ich, okazują radość na ich widok, wyciągają do nich ręce, podbiegają, tulą się, okazują smu- tek przy rozstaniu z nimi, nie chcą od innych osób przyjmować pożywienia. Osóbniki te znają też osoby, które z nimi się źle obchodziły. Na ich widok oka- zują strach, uciekają, kryją się, krzyczą. Z niektórymi idiotami można mieć dość dobrą styczność uczuciową, a nawet intelektualną. Znają oni swoje imię, oglądają się lub podbiegają na przywołanie, rozumieją też znaczenie nazw nie- których przedmiotów, wykonują prostsze zlecenia. Nawet przy bardzo niskim poziomie umysłowym można czasem stwierdzić dobrą pamięć, np. muzyczną. Przy dużej cierpliwości wychowawców można czasem osiągnąć pewne . wy- niki, które oczywiście nigdy nie są zdolne wzbogacić wydatniej bardzo ubo- giego zakresu możliwych przedstawień i skojarzeń. Nawet pewnych prostych zajęć można idiotę nauczyć: zamiatania, skubania szarpi, przenoszenia przed- miotów itd. Przy troskliwym pielęgnowaniu można wyższych idiotów wdrożyć do jakiej takiej czystości, zgłaszania potrzeb fizjologicznych. Jeżeli. wykształ- cony jest śmiech i płacz (gdyż na naj niższym poziomie nawet tego nie ma), to z zasady widzi się daleko posuniętą chwiejność afektywną, jak u małego dziecka. Przy złym obchodzeniu idioci dziczeją całkowicie, nawet gdy ich poziom umy- słowy nie jest naj niższy. Natomiast przy dobrym pielęgnowaniu można ich do- prowadzić do pewnego uspołecznienia, oczywiście w naj prymitywniejszym zna- czeniu tego słowa. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, odzież termoaktywna, odzież dla dzieci ]