Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Nieskończoność rodowodowa człowieka

Tuesday, July 12th, 2016

Zależnie od tego dzielimy zaburzenia okresu przedurodzeniowego (prenatalnego) na gametopatie, embriopatie. Początki gametogenezy gubią się w nieskończoności rodowodu człowieka. Retrospekcja filogenetyczna należy oczywiście do kręgu zainteresowań klinicysty, dla którego dziedziczność posiada ogromną wagę; w praktyce jednak możliwości klinicysty nie. sięgają daleko wstecz poza ontogenezę. Im bliżej czasów obecnych, tym więcej konkretnych faktów udaje się zebrać. Groźny dla losów mózgu ludzkiego jest okres przychodzenia na świat (perinatalny). Okres po urodzeniu obejmuje mniej więcej pierwsze trzylecie życia pozapłodowego. Łatwiej wytyczyć dalsze okresy życia przedszkolny, szkolny, młodzieńczy, okres dojrzałości, siły wieku. Te późniejsze okresy zbadano dawno i najlepiej. Im bardziej wstecz, tym mniej posiadamy wiadomości i tym później badacze wkroczyli. Dopiero w ostatnich dziesiątkach lat nauka wtargnęła w najwcześniejszy okres rozwoju osobniczego. Mniej więcej do trzeciego dziesiątka lat bieżącego stulecia niemal wszystkie zaburzenia rozwojowe przypisywano czynnikom dziedzicznym, tak jak gdyby w okresie tym czynniki egzogenne nie odgrywały chyba żadnej roli. Wyobrażano sobie, że w trosce      o potomstwo ustroje macierzyste potrafią zapewnić w najgorszych warunkach powstającym komórkom płciowym i zarodkowi optymalne środki do życia. Tak nie jest, a przynajmniej tak dobrze nie jest. Głodzenie ciężarnej matki odbija się ujemnie na zdrowiu zarodka i płodu. Również przejścia nerwowopsychiczne matki nie pozostają bez wpływu na potomstwo. Zarodek i płód nie jest szczelnie izolowany od szkodliwości toksycznych i infekcyjnych godzących w matkę. To samo dotyczy w pewnym stopniu i organizmu ojca w okresie przed spermiogenezą, w czasie spermiogenezy i w czasie płodzenia. Dlatego słusznie podnosi się, że rewelacyjne odkrycia ostatnich czasów dotyczące chromosomów i genów bynajmniej nie wyjaśniły etiologii chorób, których symptomatologia zależy od nieprawidłowości chromosomowej. Z kolei bowiem powstaje pytanie, jakie przyczyny spowodowały tę nieprawidłowość. Odpowiedź jest jasna: przyczyny egzogenne. Fatalizm genetyczny nie wyjaśnia więc zagadki przenoszenia cech dziedzicznych, gdyż wpływy środowiskowe, egzogenne mogą zawsze zmienić, skrzywić, a może czasem udoskonalić genetyczne fatum. [hasła pokrewne: logopeda warszawa, Zdrowa żywność, protetyka ]

Zawartość chromosomów w komórkach ludzkich

Tuesday, July 12th, 2016

W prawidłowych warunkach komórki ciała ludzkiego zawierają po 46 chromosomów. Ułożone są one parami, są więc w stanie dipleidnym.  W dojrzałej gamecie, która powstaje po redukcji niedojrzałej komórki płciowej, chromosomy występują pojedynczo, są więc w stanie haploidnym. Takich diploidów jest u człowieka 22, ponadto 2 chromosomy płciowe. Ponieważ każdy diploid zawiera po 2 chromosomy,         w sumie komórki ludzkie posiadają po 44 chromosomy autosomiczne oraz po 2 chromosomy płciowe, które mogą być albo homologiczne XX typowe dla płci żeńskiej, albo niehomologicznie XY typowe dla płci męskiej. Dzięki odkryciom ostatnich czasów wiemy, że różne zaburzenia rozwojowe, które ogólnie wywodzono z czynników dziedzicznokonstytucyjnych, pochodzą z anomalii w składzie chromosomów. Zmiany mogą dotyczyć. albo chromosomów autosomicznych, albo płciowych. W ten sposób można się było za pomocą mikroskopu przybliżyć           do morfologicznych przyczyn takich jednostek nozograficznych jak mongoloidia, zespół Klinefeltera, zespół Turnera i wiele innych. Przybliżyć się do przyczyn, nie znaczy to wyjaśnić przyczyny. W każdym przypadku dążymy do wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały przesunięcia w garniturze chromosomów, a  przyczyny te bywają rozliczne. To co początkowo wydawało się arcyproste, w miarę dociekań stało się bardzo zawiłe. Niektóre z tych zagadnień naświetlimy. przy omawianiu poszczególnych jednostek nozograficznych. Od zakończenia II wojny światowej zwraca się w piśmiennictwie światowym niejednokrotnie uwagę na wyraźny wzrost zaburzeń rozwojowych. Wzrost ten określa się jako trzy a nawet czterokrotny w porównaniu z dawniejszymi obliczeniami statystycznymi. Zjawisko to tłumaczy się na różne sposoby.  Nie bez znaczenia jest fakt, że znacznie spadła śmiertelność niemowląt. Dzięki postępom medycyny niemowlęta z wadami rozwojowymi, które dawniej ginęły, obecnie można utrzymać przy życiu. Może też więcej wagi przywiązuje się do tych spraw, dzięki czemu    w klinikach gromadzi się przypadki, które dawniej uchodziły uwadze badaczy. Dotyczy to np. odkryć związanych z konfliktem serologicznym, który bywa punktem wyjścia tzw. encephalopathia posticterica infantum. Jednostka ta, jeżeli nie doprowadzi do śmierci, staje się przyczyną wielu ciężkich uszkodzeń mózgowia. [patrz też:  logopeda warszawa, foteliki dla dzieci, stomatologia Kraków ]