Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Zaleznie od tego dzielimy zaburzenia

Tuesday, July 12th, 2016

Zależnie od tego dzielimy zaburzenia okresu przedurodzeniowego (prenatalnego) na gametopatie, embriopatie i fetopatie. Początki gametogenezy gubią się w nieskoń- czoności rodowodu człowieka. Retrospekcja filogenetyczna należy oczywiście do kręgu zainteresowań klinicysty, dla którego dziedziczność posiada ogromną wagę; w praktyce jednak możliwości klinicysty nie. sięgają daleko wstecz poza ontogenezę. Im bliżej czasów obecnych, tym więcej konkretnych faktów udaje się zebrać. Groźny dla losów mózgu ludzkiego jest okres przychodzenia na świat (perinatalny). Okres po urodzeniu (postnatalny) obejmuje mniej więcej pierwsze trzylecie życia poza- płodowego. Łatwiej wytyczyć dalsze okresy życia: przedszkolny, szkolny, przedpokwitaniowy, pokwitaniowy, młodzieńczy, okres dojrzałości, siły wieku, przedstarczy. starczy. Te późniejsze okresy zbadano dawno i nąjlepiej. Im bardziej wstecz, tym mniej posiadamy wiadomości i tym później badacze wkroczyli. Dopiero w ostatnich dzie- siątkach lat nauka wtargnęła w naj wcześniejszy okres rozwoju osobniczego. Mniej więcej do trzeciego dziesiątka lat bieżącego stulecia niemal wszystkie zaburzenia rozwojowe przypisywano czynnikom dziedzicznym, tak jak gdyby w okresie tym czynniki egzogenne nie odgrywały chyba żadnej roli. Wyobrażano sobie, że w trosce o potomstwo ustroje macierzyste potrafią zapewnić w naj gorszych warunkach po- wstającym komórkom płciowym i zarodkowi optymalne środki do życia. Tak nie jest, a przynajmniej tak dobrze nie jest. Głodzenie ciężarnej matki odbija się ujem- nie na zdrowiu zarodka i płodu. Również przejścia nerwowo-psychiczne matki nie pozostają bez wpływu na potomstwo. Zarodek i płó.d nie jest szczelnie izolowany od szkodliwości toksycznych i infekcyjnych godzących w matkę. To samo dotyczy w pewnym stopniu i organizmu ojca w okresie przed spermiogenezą, w. czasie sper- miogenezy i w czasie płodzenia. Dlatego słusznie podnosi się, że rewelacyjne odkry- cia ostatnich czasów dotyczące chromosomów i genów bynajmniei nie wyjaśniły etiologii chorób, których symptomatologia zależy od nieprawidłowości chromosomo- wej. Z kolei bowiem powstaje pytanie, jakie przyczyny spowodowały tę nieprawid- łowość. Odpowiedź jest jasna: przyczyny egzogenne. Fatalizm genetyczny nie wy- jaśnia więc zagadki przenoszenia cech dziedzicznych, gdyż wpływy środowiskowe, egzogenne mogą zawsze zmienić, skrzywić, a może czasem udoskonalić genetyczne fatum. [hasła pokrewne: , logopeda warszawa, Zdrowa żywność, protetyka ]

W prawidlowyeh warunkach komórki ciala

Tuesday, July 12th, 2016

W prawidłowyeh warunkach komórki ciała ludzkiego zawierają po 46 chromoso- mów. Ułożone są one parami, są więc w stanie dipleidnym. W dojrzałej gamecie, która powstaje po redukcji diploidnej niedojrzałej komórki płciowej, chromosomy występują pojedynczo, są więc w stanie haploidnym. Takich diploidów jest u czło- wieka 22, ponadto 2 chromosomy płciowe. Ponieważ każdy diploid zawiera po 2 chro- mosomy, w sumie komórki ludzkie posiadają po 44 chromosomy autosomiczne oraz po 2 chromosomy płciowe, które mogą być albo homologiczne XX typowe dla płci żeńskiej, albo niehomologicznie XY typowe dla płci męskiej. Dzięki odkryciom ostat- nich czasów wiemy, że różne zaburzenia rozwojowe, które ogólnie wywodzono z czyn- ników dziedziczno-konstytucyjnych, pochodzą z anomalii w składzie chromosomów. Zmiany mogą dotyczyć. albo chromosomów autosomicznych, albo płciowych. W ten sposób można się było za pomocą mikroskopu przybliżyć do morfologicznych przy- czyn takich jednostek nozograficznych jak mongoloidia, zespół Klinefeltera, zespół Turnera i wiele innych. Przybliżyć się do przyczyn, nie znaczy to wyjaśnić przyczyny. W każdym przypadku dążymy do wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały prze- sunięcia w garniturze chromosomów. A przyczyny te bywają rozliczne. To co po- czątkowo wydawało się arcyproste, w miarę dociekań stało się bardzo zawiłe. Nie- które z tych zagadnień naświetlimy. przy omawianiu poszczególnych jednostek no- zograficznych. Od zakończenia II wojny światowej zwraca się w piśmiennictwie światowym nie- jednokrotnie uwagę na wyraźny wzrost zaburzeń rozwojowych. Wzrost ten określa się jako trzy- a nawet czterokrotny w porównaniu z dawniejszymi obliczeniami sta- tystycznymi. Zjawisko to tłumaczy się na różne sposoby. Nie bez znaczenia jest fakt, że znacznie spadła śmiertelność niemowląt. Dzięki postępom medycyny nie- mowlęta z wadami rozwojowymi, które dawniej ginęły, obecnie można utrzymać przy życiu. Może też więcej wagi przywiązuje się do tych spraw, dzięki czemu w klinikach gromadzi się przypadki, które dawniej uchodziły uwadze badaczy. Do- tyczy to np. odkryć związanych z konfliktem serologicznym, który bywa punktem wyjścia tzw. encephalopathia posticterica infantum. Jednostka ta, jeżeli nie dopro- wadzi do śmierci, staje się przyczyną wielu ciężkich uszkodzeń mózgowia. [patrz też: , logopeda warszawa, foteliki dla dzieci, stomatologia Kraków ]