Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Szkodliwe skutki działania promieniowania jonizującego

Tuesday, July 12th, 2016

Odkąd przekonano się, że w następstwie atomowego bombardowania Hiroszimy pojawiają się u ofiar późne szkody, zwrócono uwagę na szkodliwe skutki działania promieni jonizujących na żywe komórki. W grę wchodzą promienie a13, neutronowe i protonowe jako napromienienia korpuskularne oraz pro- mienie y i rentgenowskie jako fale elektromagnetyczne. Szczególnie podatne są. tkanki niedojrzałe   i szybko rosnące, zwłaszcza komórki w czasie mitozy. Wyjaśnia to genezę gametopatii. Napromienienie prowadzi do mutacji genów                  i do zmian chromosomów, przy czym stwierdzono, że w ciągu życia skutki działania promieni kumulują się. Z badań Atomie Bomb Casualty Cammission (ABCC) wynika, że eksplozje atomowe w Japonii spowodowały istotny wzrost przypadków wad rozwojowych . Wzrost radioaktywności atmosfery spowodowany próbnymi wybuchami atomowymi mógłby się w przyszłości okazać tragicznym dla ludzkości.        Za mało się myśli o roli urazów Psychicznych, zwłaszcza gdy są ciężkie i długotrwale. Klebanow (wg Huffmanna 1963) przebadał 1430 noworodków żydowskich z pierwszych trzech lat po II wojnie Światowej ej i stwierdził wybitną podwyżkę od- setka zaburzeń rozwojowych, mianowicie 58 przypadków, w tej liczbie , 12 naczyniaków i znamion, 8 zniekształceń stopy, 5 wodogłowia itd. Przyczyną tego zjawiska były niewątpliwie zmiany wsteczne jajników, wywołane przejściami moralnymi w obozach wyniszczenia i zaburzeniami hormonalnymi. Badania tego typu pokrywają się z wynikiem badań Stievego (1952) nad, wpływem układu nerwowego na budowę i czynności narządów rodnych,       do którego, to tematu jeszcze powrócimy. Wszystkie sprawy chorobowe, które w  czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszych miesiącach, upośledzają dowóz tlenu i pożywienia dla zarodka, grożą pojawieniem się- zaburzeń rozwojowych. Wśród tych przyczyn wymienić należy choroby narządów rodnych matki, utrudniające zagnieżdżenie się jaja w błonie śluzowej macicy. Wszystkie choroby matki przebiegające         z upośledzeniem krążenia i wpływające źle na skład krwi mogą się odbić na zdrowiu . W przypadkach niedorozwoju umysłowego  i innych encefalopatii wrodzonych zawsze należy w wywiadach pytać o możliwość krwawień we wczesnych okresach ciąży. [przypisy:  odzież termoaktywna, Zdrowa żywność, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Chorobowe uszkodzenie mózgu

Tuesday, July 12th, 2016

Obecność skutków pośrednich, a więc zaburzeń rozwojowych oraz ich rozmiary zależą od okresu zadziałania czynnika chorobotwórczego. Tutaj należą zaniki płatowe i połowicze mózgu, porencefalia i mikrogyria, odpowiadająca zanikowi ziarnistemu dorosłych. Porowatość jest stanem zejściowym spraw chorobowych różnej etiologii, najczęściej chodzi tu o zaburzenia krążenia i sprawy pourazowe, daleko rzadziej        o następstwa przebytych zapaleń. Ogromną rolę odgrywają urazy porodowe, które można śledzić w różnych okresach począwszy                     od wynaczynień krwawych i ognisk rozmięknienia, a skończywszy na jamistościach i bliznach. Często spotykamy również następstwa żylnych krwotoków zastoinowych, które powstają przy przerzynaniu się główki przez kanał porodowy po pęknięciu pęcherza płodowego. Wcześniaki są szczególnie narażone .na te krwotoki mimo małych rozmiarów, czaszki, a to z powodu małej wytrzymałości naczyń mózgowych. Porencefalia nie musi się wiązać koniecznie z niedorozwojem umysłowym, gdyż zależnie od położenia jam mogą w obrazie klinicznym górować lub zajmować miejsce wyłącznie tylko objawy porażeń. Bardzo duże ubytki, które zresztą niedojrzały mózg łatwiej wyrównuje niż mózg dorosłych, odbijają się zawsze w mniejszym lub większym stopniu na poziomie inteligencji. Najcięższe zmiany widuje się przy hydranencefalii, gdzie duże połacie mózgu zamienione są na torbiele. Nagromadzenia hemosyderyny są oznaką przebytych grubych procesów destrukcyjnych. W przeciwieństwie do innych postaci anencefalii, czaszka może nie wykazywać Większych odchyleń od normy. Jest rzeczą zastanawiającą, że nawet zupełne zniszczenie obydwóch półkul mózgowych, a nawet całego kresomózgowia i międzymózgowia, nie pociąga  za sobą u noworodka koniecznie utraty zdolności do życia. Przy dobrym pielęgnowaniu można utrzymać przy życiu nawet kilka lat, przy czym stwierdza się nie tylko obecność pewnych czynności wegetatywnych, jak np. znośne regulowanie ciepłoty ciała, ale i niektórych. czynności instynktownych, jak ssanie, poruszanie mięśni i podnoszenie głowy, a nawet pewne oznaki zadowolenia. Temu stanowi sensorium może odpowiadać bardzo nikła część szczątkowa układu nerwowego ośrodkowego, np. tylko śródmózgowie. [hasła pokrewne: , fizjoterapia, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odzież termoaktywna ]