Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Odkad przekonano sie, ze w

Tuesday, July 12th, 2016

Odkąd przekonano się, że w następstwie atomowego bombardowania Hiroszimy pojawiają się u ofiar-późne szkody, zwrócono baczniejSzą uwagę na szkodliwe skutki działania promieni jonizujących na żywe komórki. W grę wchodzą pro- mienie a13, neutronowe i protonowe jako napromienienia korpuskularne oraz pro- mienie y i rentgenowskie jako fale elektromagnetyczne. Szczególnie podatne są. tkanki niedojrzałe i szybko rosnące, zwłaszcza komórki w czasie mitozy. Wyjaśnia to genezę gametopatii. Napromienienie prowadzi do mutacji genów i do zmian chro- mosomów, przy czym stwierdzono, że w ciągLI życia skutki działania promieni ku- mulują się. Z badań Atomie Bomb Casualty Cammission (ABCC) wynika, że eksplozje atomowe w Japonii spowodowały istotny wzrost przypadków wad rozwojowych . Wzrost radioaktywności atmosfery spowodowany próbnymi wybuchami atomowymi mógłby się w przyszłości okazać tragicznym dla ludzkości. Za mało się myśli o roli urazów Psychicznprch, zwłaszcza gdy są ciężkie i długo- trwale. Klebanow (wg Huffmanna 1963) przebadał 1430 noworodków żydowskich z pierwszych trzech lat po II wojnie ŚWiatOWI ej i stwierdził wybitną podwyżkę od- setka zaburzeń rozwojowych, mianowicie 58 przypadków, w tej liczbie 12 mongo- Ioidii, 12 naczyniaków i znamion, 8 zniekształceń stopy, 5 wodogłowia itd. Przy- czyną tego zjawiska byly niewątpliwie zmiany wsteczne jajników, wywolane przej- ściami moralnymi w obozach wyniszczenia, pledożYWieniem i zaburzeniami hormo- nalnymi. Badania tego typu pokrywają się z wynikiem badań Stievego (1952) nad, wpływem układu nerwowego na budowę i czynności narządów rodnych, do którego, to tematu jeszcze powrócimy. Wszystkie sprawy chorobowe, które w cZasie ciąży, zwłaszcza w pierwszych mie- siącach, upośledzają dowóz tlenu i pożywienia dla zarodka, grożą pojawieniem się- zaburzeń rozwojowych. Wśród tych przyczyn wymienić należy choroby narządów rodnych matki, utrudniające zagnieżdżenie się jaja w błonie śluzowej macicy. Wszyst-, kie choroby matki przebiegające z upośledzeniem krążenia i wpływające źle na skład krwi mogą się odbić na zdrowiu zaropka. W przypadkach niedorozwoju urny- słowego i innych encefalopatii wrodzonych zawsze należy w wywiadach pytać o mo– żliwość krwawień we wczesnych okresach ciąży. [przypisy: , odzież termoaktywna, Zdrowa żywność, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

PRZYPADKI, W KTORYCH STWIERDZA SIE

Tuesday, July 12th, 2016

PRZYPADKI, W KTORYCH STWIERDZA SIĘ W MOZGU SKUTKI PRZEBYTEJ SPRAWY CHOROBOWEJ Obecność skutków pośrednich, a więc zaburzeń rozwojowych oraz ich rozmiary zależą od okresu zadziałania czyrmika chorobotwórczego. Tutaj należą zaniki pła- towe i połowicze mózgu, porencefalia i mikrogyria, odpowiadająca zanikowi ziar- nistemu dorosłych. Porowatość jest stanem zejściowym spraw chorobowych różnej etiologii, najczęściej chodzi tu o zaburzenia krążenia i sprawy pourazowe, daleko rzadziej o następstwa przebytych zapaleń. Ogromną rolę odgrywają urazy poro- dowe, które można śledzić w różnych okresach począwszy od wynaczynień krwa- wych i ognisk rozmięknienia, a skończywszy na jamistościach i bliznach. Często spotykamy również następśtwa żylnych krwotoków zastoinowych, które powstają przy przerzynaniu się główki przez kanał porodowy po pęknięciu pęcherza płodo- wego. Wcześniaki są szczególnie narażone .na te krwotoki mimo małych rozmiarów, czaszki, a to z powodu małej wytrzymałości naczyń mózgowych. Porencefalia nie musi się wiązać koniecznie z niedorozwojem umysłowym, gdyż zależnie od poło- żenia jam mogą w obrazie klinicznym górować lub zajmować miejsce wyłącznie tylko objawy porażeń. Bardzo duże ubytki, które zresztą niedojrzały mózg łatwiej wyrównuje niż mózg dorosłych, odbijają się zawsze w mniejszym lub większym stopniu na poziomie inteligencji. Najcięższe zmiany widuje się przy hydranencefalii, gdzie duże połacie mózgu zamienione są na torbiele. Nagromadzenia hemosyderyny są oznaką przebytych grubych procesów destrukcyjnych. W przeciwieństwie do in- nych postaci anencefalii, czaszka może nie wykazywać Większych odchyleń od normy. Jest rzeczą zastanawiającą, że nawet zupełne zniszczenie obydwóch półkul mózgo- wych, a nawet całego kresomózgowia i międzymózgowia, nie pociąga za sobą u no- worodka koniecznie utraty zdolności do życia. Przy dobrym pielęgnowaniu można utrzymać przy życiu nawet kilka lat, przy czym stwierdza się nie tylko obecnosc pewnych czynności wegetatywnych, jak np. znośne regulowanie ciepłoty ciała, ale i niektórych. czynności instynktownych, jak ssanie, krzyk niezadowolenia, naprzemlennosc snu l Jawy, poruszanie mięśni i podnoszenie głowy, a nawet pewne oznaki zadowolenia. Temu stanowi sensorium może odpowiadać bardzo nikła część szczątkowa układu nerwowego ośrodkowego, np. tylko śródmózgowie, Nucleus ruber zdaje się tu odgrywać podstawową rolę, z czego trudno oczywiście wysnuwać zbyt daleko idące wnioski co do dorosłych ze względu na rozległe właściwości wzajem- nego zastępowania się w czynnościach, stwierdzane wielokrotnie co do komórek nerwowych. [hasła pokrewne: , fizjoterapia, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odzież termoaktywna ]