Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Rozstrzygajace znaczenie ma oczywiscie wynik

Tuesday, July 12th, 2016

Rozstrzygające znaczenie ma oczywiście wynik badania somatycznego. Może on czasem rzucać się w oczy już wtedy, gdy jeszcze żaden z wyliczonych objawów składowych zespołu organicznego nie jest w dosta- tecznym stopniu uchwytny. Częściej jednak bywa odwrotnie, o czyni nie zaw- sze pamiętają neurolodzy. Zdarza się często, że zespół organiczny jest już w kla- sycznym stopniu uwydatniony, chociaż naj dokładniejsze badanie neurologiczne daje wynik ujemny. Nie trzeba podkreślać olbrzymiego znaczenia tego faktu klinicznego. Rozpoznanie zespołu organicznego w tych przypadkach, nawet gdy się nie uda jeszcze rozpoznania zacieśnić do jakiejś bardziej ograniczonej grupy czynników etiologicznych, kieruje jednak losami chorego od początku we właś- ciwy sposób i wyklucza wiele możliwych pomyłek i rozczarowań. Tak jak my psychiatrzy narzucamy sobie obowiązek jak najwszechstronniejszego badania somatycznego, tak samo rozważni neurolodzy wiedzą, że badanie psychiatryczne stanowi niezbędny warunek naprawdę naukowego ujęcia zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Fakt, że badania dodatkowe (płyn mózgowo-rdzeniowy, pneumoencefalografia, elektroencefalografia) dają nam w wielu przypadkach pewność rozpoznawczą, nie zwalnia nas od obowiązku wszechstronnego prze- prowadzenia wszystkich badań psychiatrycznych. Od badań dodatkowych nie można rozpoczynać, trzeba na nich kończyć. Mają one znaczenie w .łączności z całym obrazem klinicznym. Zresztą nie wszyscy lekarze mają techniczną moż-• Iiwość dokonania badań dodatkowych i muszą się z konieczności opierać na zwykłych sposobach rozpoznawczych. 15. Przebieg przewlekły i dowody ex non juvantibus stanowią bardzo ważną, chociaż uzyskaną poniewczasie, cechę procesu organicznego. Zdarza się to np. w depresjach okresu inwolucyjnego lub uporczywych sta- nach nibynerwicowych, gdy najenergiczniejsze leczenie pozostaje bezowocne i choroba nabiera charakteru przewlekłego. Stopniowo też wychodzą na jaw objawy psychoorganiczne, dotąd niedostrzegalne. Pneumoencefalografia do- prowadzi w tych przypadkach do wykrycia zmian zanikowych w mózgu. [patrz też: , Zdrowa żywność, Studnie głębinowe, kosmetyki organiczne ]

Choroby jako czynniki usposabiajace do

Tuesday, July 12th, 2016

Choroby jako czynniki usposabiające do gruźlicy płuc. Zagadnienie wpływu chorób, zwłaszcza narządu oddechowego na powstawanie gruźlicy płuc, było przedmiotem licznych badań. Przeko- nano się, że powstawaniu i rozwojowi gruźlicy płuc sprzyja pylica, a to wskutek tego, że długoletnie wdychiwanie wielkiej ilości różnego. rodzaju pyłu krzemowego wywołuje zapalenie zarostowe dróg chłonnych w płucach oraz zmiany zapalne z rozwodem tkanki łącznej, zwłaszcza wzdłuż naczyń, i przez to usposabia do zatrzymywania prątków gruźlicy w płucach. Najszkodliwsza jest pylica płuc kamieniarska (chalicosis pul- monum), szczególnie powstająca wskutek wdychiwania bardzo drobnego pyłu piaskowcowego. W materiale lwowskiej kliniki w okresie 1927–1929 r. było na 535 chorych na gruźlicę płuc ślusarzy 32%, stolarzy 28%, kamieniarzy 20%, szewców 12%, kraw- ców 8%, a więc gruźlica dotyczyła przede wszystkim tych zawodów, w których wchodzi w rachubę pył żelazny, piaskowy i drzewny. Natomiast przewlekłe wdychiwanie pyłu węglowego oraz wapiennego wikła się gruźlicą płuc rzadko, a wtenczas – tak jak w pylicy porcela- nowej – gruźlica płuc ma przebieg zwykle przewlekły i łagodny. Roz- szerzenie oskrzeli, kiła oraz promienica płuc sprzyjają powstawaniu gruźlicy. Pogląd Rokitanskyego o antagonizmie między rakiem a gruźlicą płuc okazał się mylny. Co się tyczy zapalenia opłucnej, które dawniej często uwa- żano za przyczynę gruźlicy płuc, to według nowoczesnych pojęć, zapalenie opłucnej powstaje w przeważnej liczbie przypadków na tle istniejącej już gruźlicy. Uodporniając ustrój, zapalenie to powstrzymuje nieraz roz- wój gruźlicy płuc. Ostre choroby zakaźne płuc, grypa,odra nie usposabiają do gruźlicy płuc, ani nie pogarszają jej przebiegu. Grypa, którą chory podaje nieraz w wywiadach, jest bardzo często wykazem nawału gruźliczego. Co do krztuśca, to sprawa nie jest jeszcze ostatecznie wyja- śniona. Jedni twierdzą, że krztusiec wywiera wyraźny wpływ ujemny na gruźlicę płuc u dzieci (Jan Bogdanowicz), inni natomiast tego nie po- twierdzają, [przypisy: , trener personalny, kosmetyki organiczne, psycholog Kraków ]