Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Podobna wlasciwosc urojen wystepuje w

Tuesday, July 12th, 2016

Podobna właściwość urojeń występuje w tzw. depresji paralitycznej, w której zwykle chodzi o zespół de- presyjny czynnościowy wikłający podstawowy proces organiczny. Chory czuje się wówczas ostatnim z nędzarzy, . potępieńcem, największym ze zbrodniarzy, diabłem, ciało jego pomniejszyło się do rozmiarów naparstka, w ogóle przestał istnieć (nihilizm), smaży się w piekle, gnije i rozpada się. Takie skrajnie poni- żające urojenia noszą- w piśmiennictwie francuskim nazwę zespołu Cotarda. W jednym z naszych przypadków porażenia postępującego chora, nie wyka- zująca zresztą objawów zespołu depresyjnego nawarstwionego, doznawała prze- dziwnych parestezji czy urojeń hipochondrycznych w głowie, z powodu których włożyła głowę do pieca, doznając oparzeń III stopnia. Chora ta twierdziła, zresztą bez szczególnej dysforii, że jej głowa lata w górę i w dół, że jej odpada od ciała i krąży dokoła itd. W urojeniach typu organicznego rzeczywistość i fizyczne możliwości w ogóle nie są brane w rachubę jako sprawdzian. Tak np. urojenie nicości jest w ogóle koncepcją niepojętą. 10. Zaostrzanie się pewnych objawów nocną porą jest rów- nież znamienne dla psychoz pochodzenia organicznego, np. miażdżycowego, toksycznego, infekcyjnego, zastoinowego lub tym podobnych. Zjawisko to wi- dujemy szczególnie często w majaczeniu i splątaniu, gdzie zresztą podłoże orga- niczne może być przemijające. Natomiast w psychozach starczych widujemy często stany niepokoju psychoruchowego nie dające się zaliczyć do żadnej z opi- sanych psychoz czynnościowych, doprowadzające czasem do odwrócenia dnia i nocy: chory w dzień drzemie, a w nocy wychodzi z łóżka, czyni poszukiwa- nia i hałasy, zachowuje się głośno itd. [więcej w: , Karmy dla psów, uprawnienia sep, deratyzacja warszawa ]

GLUPTACTWO (IMBECILLIT AS) Gluptacy przewyzszaja

Tuesday, July 12th, 2016

GLUPTACTWO (IMBECILLIT AS) Głuptacy przewyższają idiotów tym, że drugi układ sygnalizacyjny jest u nich jako tako rozwinięty. U głębokich imbecylów mowa jest gramatycznie wad- liwa, zapas słów ubogi, wymowa niedokształcona, jednakże porozumiewanie się z otoczeniem jest możliwe. Natomiast sprawdzianem w stosunku do zdro- wia psychicznego jest niemożność przyswojenia sobie zupełnie lub przynajm- niej w dostatecznym stopniu elementarnych wiadomości szkolnych, mimo usi- łowań otoczenia w tym kierunku. Dzieci te po kilka lat powtarzają tę samą klasę. Jeżeli rozpoznają litery, to nie mogą się nauczyć łączenia ich w zgłoski lub zgłosek w wyrazy. Umiejętność czytania. mimo wieloletniej nad nimi pracy pozostaje na stopniu niezadowalającym. Jeżeli nawet umieją liczyć mechanicz- nie, to działania rachunkowe w zakresie pierwszych klas szkoły podstawowej są dla nich nie do opanowania. Wystrzegać się tu należy mieszania sprawy z analfabetyzmem środowiskowego pochodzenia. W razie wątpliwości rozstrzy- gają w naszych warunkach postępy na kursach dla analfabetów. Zresztą z oceny całości rozwiniętych czynności psychicznych można zawsze wytworzyć sobie sąd pośredni o możliwej zdolności osobnika do przyswojenia sobie elementar- nych wiadomości szkolnych. Przy badaniach testami: usiłuje się zazwyczaj uzy- skać dane porównawcze z dziećmi odpowiedniego wieku. Orzeka się np., że osobnik ten jest na poziomie S-letniego dziecka. Wnioski te mają bardzo względną wartość, chociaż w praktyce ułatwiają nam orientację. Pamiętać bo- wiem trzeba o tym, że poziom S-letniego dziecka u głuptaka oznacza tylko tyle, że osobnik potrafił sobie w dotychczasowym życiu przyswoić zapas wiado- mości, które posiada kilkuletnie dziecko. Jednakże dziecko przewyższa głuptaka możliwościami rozwoju umysłowego. Natomiast głuptak może je przewyższać doświadczeniami życiowymi, może np. wykonywać zręcznie pewną pracę, po -r dróżować, rozumieć i znać pewne niebezpieczeństwa itd. Dziecko więc nigdy nie jest na poziomie głuptaka, gdyż nie posiada doświadczenia życiowego, umoż- liwiającego tamtemu dokonanie pewnych działań myślowych. Głuptak nato- miast takichże samych działań myślowych nie potrafi dokonać, gdyż brak mu dostatecznej sprawności umysłowej. [hasła pokrewne: , Karmy dla psów, artykuły fryzjerskie, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]