Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

W dbrazie anatomopatologicznym góruja tez

Tuesday, July 12th, 2016

W dbrazie anatomopatologicznym górują też grube zmiany: microgyria, macro- gyria, poreticephalia, pachygyria, agyria, wady rozwojowe poszczególnych części mózgu, ślady przebytych spraw zapalnych “i urazów, neurohistopatologiczne zmiany tkanki mózgowej, anencephalia .. Uraz porodowy zdaje się. odgrywać rolę najważ- niejszą. Uderzająco duży odsetek oligofreników przypada na porody pierwiastkowe, przedwczesne i stany hipoplastyczne, Skłonność .do krwotoków mózgowych wcześnia- ków i osobników hipoplastycznych tłumaczy się małą. opornością naczyń krwie- nośnych. Przy przeciskaniu się główki przez kanał porodowy dochodzi- do znacznych wahań ciśnienia krwi. Najczęściej ulegają uszkodzeniu uena magna, Gazni i uena. terminalis. Najczęściej noworodek ginie, lecz gdy ocaleje, uszkodzenia te muszą pro- wadzić do ciężkiego niedorozwoju. Jako następstwo stwierdza się zazwyczaj objawy ogniskowe, np. porażenie połowicze, niedowład nerwu twarzowego, zez, oczopląs itd. Na pochodzenie zarówno niedorozwoju umysłowego, jak i organicznych charak- teropatii, być może także padaczki kryptogennej, bardzO dużo światła rzuciły bada-e nia i rozważania pediatrów nad genezą wrodzonych wad rozwojowych. Australijski- okulista Gregg pierwszy stworzył pojęcie embryopathia rubeolosa na oznaczenie ró- życzki przebytej w życiu płodowym. Dalsze badania doświadczalne i spostrzeżenia kliniczne pozwoliły na rozciągnięcie tego pojęcia na różne inne wirusowe choroby; na które cierpią nie tylko dzieci, ale i płody. Dotyczy to np. również odry, świnki; ospy, poliomyelitis, grypy, żółtaczki zakaźnej Itd.. Szczególnie niebezpieczny dla płodu Jest okres czterech pierwszych miesięcy ciąży. Choroby wirusowe kobiety ciężarnej przenoszą się wówczas na płód i stają się przyczyną zaburzeń rozwojowych. Te embriopatie wirusowe mają ogromne znaczenie jako czynnik etiologiczny nie- dorozwoju umysłowego, charakteropatii i innych wrodzonych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, Chodzi tu o przyzakaźne zapalenia mózgu, przebyte w życiu pło- dowym i pozapłodowym. Engelhart (1957) zwrócił ponadto uwagę na możliwość prze- bycia zakażenia wirusowego w życiu płodowym, chociaż w czasie tym matka mogła nie zdradzać żadnych objawów tej choroby. wirusowej. Przyczyna tego zjawiska po- lega na tym, że matka mogła przebyć tę chorobę w swych latach dziecięcych i nabyć odporność. Matka przenosi wówczas wirusy na płód, sama, jednak nie ulega zakaże- niu. W wywiadzie trzeba dokładnie ustalić, czy matka oligofrenika przebywała w pierwszych miesiącach ciąży w otoczeniu dzieci przechodzących jedną z chorób wirusowych i czy sama chorobę tę w swych latach dziecięcych przeszła. Ma to zro- zumiałe znaczenie zapobiegawcze. Stwierdzono, że wirusy- zdolne są przeniknąć przez filtr naczyń krwionośnych łożyska już w pierwszych miesiącach ciąży, podczas gdy większe cząsteczki przeciwciał uodpornionej matki przeciskają się przez barierę krwi łożyska dopiero w drugiej połowie ciąży, wywołując znane zjawisko odpornośct niemowlęcia w ciągu pierwszego roku życia przeciw niektórym chorobom wiruso- wym. [więcej w: , stomatologia Kraków, Kabiny Sanitarne, olejek kokosowy na włosy ]

Obok dobrodusznych spotyka sie takze

Tuesday, July 12th, 2016

Obok dobrodusznych spotyka się także głuptaków uczuciowo zimnych, bru- talnych, chytrych, nieprzystępnych, upartych, z którymi trudno nawiązać łącz- ność uczuciową. Głuptactwo jest więc właściwie niedorozwojem wszystkich czynności psychicznych, chociaż •braki intelektualne rzucają się najbardziej w oczy. U wielu głuptaków rozwinięte są prymitywne uczucia wyższe, które pozwalają na zatrudnianie ich przy prostych zajęciach. Okazują wówczas pra- cowitość, obowiązkowość, elementarną uczciwość. W ustrojach społecznych, w których źle postawiona jest opieka społeczna, z głuptaków rekrutują się bezrobotni, włóczędzy, żebracy i prostytutki. Głup- tacy cięższego stopnia zazwyczaj wcześnie trafiają do zakładów zamkniętych, najczęściej przez więzienie. Głuptacy lżejszego stopnia często znajdują zajęcia przy rodzinach, jako pastuchy, dojarze, poganiacze bydła itp. Jako siły na- jemne często zmieniają miejsce pracy, co z czasem zastanawia już przy prze- glądaniu ich życiorysu. W dobrze postawionych szkołach specjalnych, a więc przy usilnej pracy nad rozwojem ich umysłu, głuptacy mogą osiągnąć pewną sprawność i nauczyć się wielu zajęć praktycznych, które dadzą im utrzymanie lub nawet samodzielne zajęcie zarobkowe. Częstym zjawiskiem jest nieznoszenie napojów wyskokowych i czyny przestępcze pod ich wpływem. Zdarza się więc, że głup- tak w ciągu wielu lat prowadzi się nienagannie, po czym nagle pod wpływem alkoholu staje się przestępcą. Głuptacy potrafią często praktycznie więcej, niż teoretycznie wiedzą. Rol- nik może dobrze uprawiać ziemię według nabytej rutyny, chociaż nie rozu- omie, dlaczego robi się tak, a nie inaczej. U dziecka byJa odwrotnie. Caaeern braki inteligencji bywają rozrzucone nierównomiernie, toteż przy niezwykłych “zdolnościach w jednym kierunku, np. do rachunków, muzyki, rysunków, stwier- dza się czasem nieprawdopodobne braki ogólnej sprawności umysłowej. Nie- którzy głuptacy orientują się dość dobrze w czasie i rozróżniają godziny, dnie, Jata. Orientacja w przestrzeni w pewnym zakresie bywa utrzymana, natomiast orientacja w sytuacji bywa upośledzona i tym tłumaczy się nierzadko błędne postępowanie. Bardzo często głuptacy przeceniają swoje zdolności i bezkrytycz- nie porywają się na zadania, którym potem nie mogą sprostać. Niektórzy nato- miast zdają sobie sprawę ze swojej głupoty i ci szukają oparcia w mądrzejszych towarzyszach, w których autorytet bywają ślepo zapatrzeni. Wybuchy wście- kłości są albo przesadną odpowiedzią na zwykłe podniety, albo naturalną reakcją na źle zrozumiane sytuacje. Uwaga bywa nadmiernie przerzutna i ulega szybko :zmęczeniu. Mówi się czasem o postępującej oligofrenii. Często chodzi tu o kiłę wrodzoną lub o inny proces otępieniowy, wikłający podstawową sprawę. Na stare lata często niedorozwój umysłowy przechodzi przedwcześnie w otępie- nie starcze. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, Kabiny Sanitarne, przedłużanie rzęs ]