Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Osobna grupe tworza przypadki ograniczenie

Tuesday, July 12th, 2016

Osobną grupę tworzą przypadki ograniczenie umysłu typu salonowego (debilitas superzor). Ludzie ci. dzięki dobrej pamięci i pracowitości potrafią przyswoić sobie materiał nie tylko szkoły średniej, ale i wyższej. Wia- domości ich są liczne, lecz niedokładne, a pojęcia mętne. Przy pewnej gładkości wymowy i tupecie potrafią się prześliznąć przez trudne nawet egzaminy i w ży- ciu zajść stosunkowo wysoko, wyrównując braki intelektualne gorliwością, zapałem, służalstwem i innymi sposobami zyskiwania sobie popleczników. Cza- -sem z tą postacią ograniczenia umysłu wiąże się skłonność do pseudologii, która czasem nawet długo popłaca, dopóki nie wyjdą na jaw grubsze ich sprawki. Jeżeli debile tacy znajdą się w środowisku malo wyrobionym, mogą nawet zabłysnąć cudzymi myślami i efektownie przytaczanymi frazesami. Przy bliższym badaniu okazuje się, że pojęcia, którymi operują, są dla nich niejasne lub wręcz niezrozumiałe.
SZCZEGÓLNE POSTACIE NIEDOROZWOJU UMYSŁOWEGO MONGOLOIDlA (MORBUS DOWNI) Na temat etiologii tego cierpienia długi czas gubiono się w domysłach i hipote- zach. Już dawno zauważono, że często, acz nie zawsze, chodzi tu o dzieci starszych matek, często powyżej 40 r. ż., czasem o pierwsze i jedyne dziecko, częstokroć naj- młodsze z licznego rodzeństwa. Ogólnie mówiło się, ze mongoloidia jest wyrazem wyczerpania żywotności matki. Za tezą tą mogły przemawiać przypadki charłaczych matek, nawet młodych, które wydawały na świat mongoloidne potomstwo, Czasem jednak hipoteza obniżonej żywotności nie sprawdza się, przynajmniej sądząc z po- zoru, Pojęcie wyczerpania żywotności rozrodczej pozostawało ogólnikiem, który nic nie wyjaśniał. Dopiero odkrycia ostatnich lat przybliżyły nas do sedna tej zagadki. Okazało się, że tajemnica leży w nieprawidłowościach chromosomów (Lejeune, Turpin, Gautier 1959-1961). Zachodzi tu mianowicie przypadek trisomii, która dotyczy jednego z auto- sernów. Zaburzenie rozwojowe polega na tym, że zamiast pary chromosomów autoso- micznych jest ich trzy. Wskutek tego komórki ustroju mongoloida liczą nie 46, lecz 47 chromosomów. Nie jest to oczywiście cecha dziedziczna, gdyż dziedziczność nie od- grywa – jak mniemano – w mongoloidii żadnej roli, lecz osobniczo nabyta, o czym się wielokrotnie przekonano w ciągu stulecia (pierwszy opis rnongoloidii Downa dokonany został w r. 1866). Czasem co prawda wskazywano na fakt, że jeszcze nigdy nie opisano przypadku jednojajowych bliźniaków, z których jeden byłby mongoloidem, a drugi zdrowy. Badano też rodziny, w których mongoloidia występuje wielokrotnie. Niektóre z tych chorych osobników miały po 46 chromosomów, okazało się jednak, że poszukiwany trzeci autosom przykleił się do ramienia innego autosomu, powodując jego niena- turalne wydłużenie. Zjawisko to nazwano translokacją. Zdrowe fenotypy spośród krewnych miewały i po 45 chromosomów, przy czym translokowany chromosom tak samo można było odszukać przy innym chromosomie, natomiast “osierocony” chro- mosom występował pojedynczo. Jeżeli teraz taka gameta matki, zawierająca jako haploid chromosom translokowany i jeden autosom, skrzyżuje się z męską gametą o prawidłowym garniturze chromosomów, to zygota posiadać będzie wprawdzie 46 chromosomów z potrójnym chromosomem autosomicznym, jednakże ten trzeci na mocy translokacji sprzęgnie się z innym autosomem, W ten sposób powstanie dziedzicząca się postać mongolizmu. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, olejek arganowy do włosów, integracja sensoryczna ]

Fenelzyna znana pod nazwami fabrycznymi:

Tuesday, July 12th, 2016

Fenelzyna znana pod nazwami fabrycznymi: Nardil, Nardelzine i Sti- nerwal, jest lekiem sympatykomimetycznym, hamującym monoaminooksydazę podobnie jak feniprazyna (Catron). Lek ten jest zalecany jako środek przeciw- depresyjny, jednakże skuteczność jego może się opierać tylko na działaniu na nadbudówkę nerwicową. Dawka początkowa wynosi 60-90 mg na dobę. Po uzyskaniu poprawy, która następuje zwykle po upływie 2-6 tyg., dawkę obniża się do 30 mg na dobę. Przeciwwskazaniem do stosowania fenelzyny są choroby wątroby i nerek. Lek jest w sprzedaży w tabletkach po 15 mg. Wspomniana feniprazyna stosowana jest w dawkach 12-24 mg dziennie. Lek ma łagodne działanie uspokajające i przeciwdepresyjne. Trzeba podkreślić, że wszystkie inhibitory MAO w kombinacji z pochodnymi fenotiazyny dają obraz ciężkiego zatrucia. Można je podawać po odstawieniu pochodnych fenotiazyny dopiero po przynajmniej 10 dniach. Jedynym lekiem z omawianej grupy, który ma potężne działanie syndromo- 1ityczne w stosunku do depresji endogennej, jest n i a m i d. Synonim: Niamid, Nialamid, Nuredal i Espril. Lek uwidocznia swe działanie w bardzo dużych dawkach podawanych parenteralnie w kroplówkach dożylnych. Poza depresją endogenną lek stosuje się także w depresjach reaktywnych. Wprawdzie w piś- miennictwie spotyka się często wskazania dla depresji związanej ze schizofre- nią, ale z naszych obserwacji zdaje się wynikać, że w tych przypadkach lek może mieć działanie uczynniające proces schizofreniczny. Bardzo dobre efekty uzyskuje się w depresjach na podłożu organicznym. Dodatnie efekty lecznicze uzyskuje się podawaniem ni amidu nawet w tych ciężkich przypadkach depresji endogennej, gdzie wstrząsy elektryczne i inne leki przeciwdepresyjne nie dały pożądanego wyniku. Leczenie rozpoczyna się od dawki 500 mg dziennie, a na- stępnie przechodzi na 1000, 500, a nawet 2000 mg dziennie. Dla terapii paren- teralnej są specjalne fiolki zawierające 500 mg suchej substancji leku, który podaje się dożylnie jako roztwór w soli fizjologicznej w ciągu 60-90 min. W żadnym wypadku nie wolno leku podawać w czasie krótszym niż 30 min. Poleca się badanie ciśnienia tętniczego przed kroplówką i po zakończeniu jej podawania na leżąco i na stojąco. Kroplówki podaje się codziennie przez 12- 15 dni. Parenteralny niamid może być podawany również domięśniowo w po- jedynczych dawkach 250 i 500 mg 2 razy dziennie (również jako roztwór w soli fizjologicznej albo w wodzie destylowanej), szczególnie u chorych podnieco- nych, gdzie założenie kroplówki byłoby kłopotliwe. Całość kuracji nie po- winna być krótsza niż 6 wstrzyknięć i można ją rozciągać do 12. Poprawy można oczekiwać już po pierwszych dwóch dobach kuracji. [przypisy: , odzież dla dzieci, integracja sensoryczna, fizjoterapia ]