Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali sie dziedzicznego

Tuesday, July 12th, 2016

Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali się dziedzicznego .pochodzenia niedo- rozwoju umysłowego, wobec czego oligofrenicy podpadali pod, ustawy steryli-: •zacyjne. Nie dowiedziońo jednak dziedziczności niedorozwoju. Przeciwnie, w przeważającej części przypadków stwierdza się, żę jest to stan ubytkowy po przejściu. jakichś osobniczo nabytych spraw mózgowych. ,Występowanie oligo- .frenri W pewnych rodzinach da się wytłumaczyć działaniem . tych .samych lub analogicznych. warunków ::śwdowiskowych Aby “dać temu wyraz, niektórzy , unikają w ogóle określeń w rodzaju oLigophrenia i omawiają te stany pod nazwą encefalopatii dziecięcych. W określeniu tym położony jest nacisk na osobnicze nabycie stanu chorobowego, którego zejściem jest niedorozwój. Ktoś użył kiedyś porównania, że niedorozwój umysłowy tyle właściwie zna- by, co kikut operacyjny dla chirurga; Mimo postępów medycyny, a może właśnie dzięki postępom medycyny klęska ta nie zmniejszyła się. Paradoks polega na tym, że ratuje się dzisiaj dzieci dawniej skazane na nieuchronną śmierć. Na podstawie obliczeń statystycznych, podawanych urzędowo w różnych krajach, trudno: jest rozstrzygnąć, jak duży odsetek kalek psychicznych przypada na niedo- rozwój umysłowy. Zależy to .od wyników badań testometrycznych i ich krytycznej interpretacji. Narodowy Instytut Zdrowia USA podał, że w każdej populacji ok. 30% stanowią ludzie upośledzeni na umyśle. W Stanach Zjednoczonych ma ich być 5lh miliońa, a więc liczba przerażająca. Liczba ta w Niemczech Zachodnich ma wynosić 112 miliona, w Polsce 900000. Straty z tego tytułu mają wynosić 54 miliardy złotych rocznie. W tej liczbie niewątpliwie przeważająca większość to oligofrenicy. Podobno co. szesnaste dziecko przychodzi na świat z uszkodzonym- układem nerwowym. Jest to ,niewątpliwie tragiczny wynik zaniedbań na polu profilaktyki, której aktywność jest wskazana w okresie znacznie poprzedzającym poród, a nawet poczęcie człowieka. O liczbie niedorozwiniętych umysłowo w Polsce można sobie pośrednio wyrobić sąd na podstawie danych Ministerstwa Oświaty, z których wiadomo, że np. w roku szkol- nym 1958/59 do szkół podstawowych uczęszczało ok. 57060 dzieci upośledzonych umy- słowo, które kwalifikowały się do szkól specjalnych. Natomiast ponad 17000 dzieci głęboko upośledzonych nie uczęszczało do żadnej szkoły. Dane te oczywiście nic nie mówią o dorosłych oligofrenikach, ani o dzieciach w wieku przedszkolnym. Wczesno- dziecięce uszkodzenia mózgu są niewątpliwie klęską społeczną. Dlatego tematowi temu -poświęcono I Sympozjum Krajów Socjalistycznych Psychiatrii Dziecięco-Mlodzieżo- ,wej, które się odbyło w Szczecinie i Nowym Czarnowie w dniach 8-10 lipca 1965 r. [przypisy: , odżywka do włosów, implanty Warszawa, foteliki dla dzieci ]

Tolerancja na pa- renteralny ni

Tuesday, July 12th, 2016

Tolerancja na pa- renteralny ni amid jest nadzwyczajna. Zauważane niekiedy łagodne zniżki ciś- nienia wracają do normy po zakończeniu kuracji. Trzeba z całą stanowczością podkreślić, że w czasie kuracji niamidem nie wolno podawać żadnych pochod- nych fenotiazynowych ani rezerpinowych, ani nawet trankwilizatorów. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konieczne jest przerwanie kuracji niamic1em i przej- ście na inny lek, na przykład imipraminę, należy odczekać z nowym leczeniem co najmniej 10-14 dni. Poza tym niezwykle ważne jest przy kuracji niami- dowej podobnie jak przy podawaniu innych inhibitorów MAO przestrzeganie odpowiedniej diety. Przede wszystkim nie wolno chorym spożywać sera, w któ- rym znajdująca się tyramina ma być właśnie tym czynnikiem toksycznym . Normalnie tyramina jest w ustroju rozkładana do nietoksycznej pochodnej w postaci kwasu parahydroksyfenyloacetowego, ale w obecności inhibitorów monoaminooksydazy pozostaje nierozłożona -daiąc obraz ciężkiego zatrucia. Leczenie niamidem można kombinować jedynie z sejsmoterapią. Toksyczność leku jest prawie żadna. Związane ze wszystkimi innymi inhibitorami MAO powikłania w postaci uszkodzenia komórek wątrobowych i zaburzeń ortosta- tycznych nie mają w przypadku niamidu miejsca, co naj prawdopodobniej związane jest z szybkim wydalaniem go z moczem. Czasami w trakcie kuracji pojawia się niepokój i bezsenność, które jednak nie są przykro znoszone przez pacjentów i zwykle po kilku dniach ustępują. Po zakończeniu dużej kuracji podaje się dawki podtrzymujące doustnie do 200 mg na dobę. Do podawania .doustnego służą tabletki po 25 i 100 mg. [hasła pokrewne: , implanty Warszawa, olejek do włosów, dezynsekcja warszawa ]