Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Dane statystyczne zdaja sie wskazywac

Tuesday, July 12th, 2016

Dane statystyczne zdają się wskazywać na częstsze występowanie wrodzonych wad rozwojowych u dzieci wieloródek, ponieważ są one w wyższym stopniu nara- żone na stykanie się z dziecięcymi chorobami wirusowymi. Niemałe znaczenie ma również stan niedożywienia matki w czasie ciąży, szcze- gólnie brak witamin w pokarmach. Dotyczy to zwłaszcza niedoboru witamin A oraz B2. Spostrzeżenia takie poczyniowo np. u. dzieci .matek, które przechodziły ciężką hyperemesis gravidarum. Podobne znaczeme ma meobor tlenu w czasie CI”ZY, wy- wołany n ciężką niedokrwistością wskutek krwotokow. Przyczyną uszkodzema płodu mogą być również zatrucia środkami, stosowanyrru przez clęzarną cel.em spędzenia płodu. Wchodzi tu w rachubę chinina i inne leki (e1l1;ryopathta oa:tca)., Wreszcie od dawna podejrzewa SIę szkodliwy wpływ na rozwoJ Ptodu naświetlań promie- niami radu i Roentgena we wczesnym okresie ciąży. . Jeżeli stawiamy uraz porodowy wśród przyczyn. niedorozwoJu, umysłowego na jednym z pierwszych miejsc, to tym samym me mozna pozostawić bez rozważań zagadnienia przyczyn urazu porodowego. Przyczyny tkwią zazwyczaJ w nieprawidłowościach budowy miednicy .Czynnik dzledzlcznoscl mógłby tu wchodzić w rachubę o tyle, że kształt miednicy, na rowm z kształtem l budową wielu innych części ciała, może być cechą dziedziczną. W pewnych. rodach skłon- ność do ciężkich porodów może być przekazywana z matek na. corki. Tym samym też noworodki narażone są na niebezpieczeństwo urazu czaszki. Sytuacja .ta może naśladować przenoszenie się cech drogą dziedziczności, nie dotyczy to Jednakże żadną miarą dziedziczenia się niedorozwoju umysłowego, w przypadkach tych jest przecież cechą osobniczo nabytą. Zresztą z kolei zwrocie trzeba uwagę na fakt, że i dziedziczenie się kształtu miednicy jako czynnika warunkującego ciężkie -po- , rody przeważnie może nie mieć nic wspólnego z dziedzicznością. Zniekształcenia miednicy bodaj czy nie najczęściej zależą od odżywiania się kobiet w okresie dzie- cięcym, a tym, samym od warunków gospodarczych. Pozostawanie wielu pokoleń w tak samo niekorzystnych warunkach gospodarczych wywołuje w pewnych środo- wiskach zbiorową krzywicę. Mnóstwo kobiet, całe pokolenia kobiet mogą w ten sposób przechodzić krzywicę, która odbija się ujemnie na budowie miednicy kostnej. ZjaWisko to może prowadzić do pozornego przenoszenia się niedorozwoju umysło- wego drogą dziedziczności, nad czym statystycy zazwyczaj się nie zastanawiają. Oprócz tego jednak niemałą rolę zdaje się odgrywać krzywica samych oligofre- nicznych osobników. Pewne zmiany anatomiczne widać już na czaszce za życia (mi- crocephalia, macrocephalia, pyrgocephalia, czyli głowa wieżowa, scaphocephalia. czyli głowa łódkowata itd.). W ostatnich latach zwrócono uwagę na tokspolazmozę jako czynnik chorobotwórczy, który być może odgrywa rolę w genezie oli- gofrenii, a także innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Z dotychczaso- wych badań zdaje się wynikać, że ogromny odsetek ludności wielu krajów dotknięty jest toksoplazmozą. Ponieważ zakażenie toksoplazmozą następuje nierzadko w cza- sie porodu lub od zwierząt domowych, może to imitować uwarunkowanie dzie- dziczne następstw toksoplasmozy mózgu, np. niedorozwoju umysłowego (Kozar), po- dobnie jak to jest z krzywicą kości czaszki. [patrz też: , oczyszczanie organizmu, gabinety stomatologiczne, medycyna estetyczna ]

IDIOTYZM (IDIOTIA) Pojecie idiotyzmu obejmuje

Tuesday, July 12th, 2016

IDIOTYZM (IDIOTIA) Pojęcie idiotyzmu obejmuje te wszystkie przypadki niedorozwoju umysło- wego, w których nie doszło wcale lub tylko w niedostatecznym stopniu do wy- tworzenia się mowy. Najgłębsze postacie idiotyzmu stoją na poziomie nowo- rodka lub zwierzęcia, jeżeli nie niżej. Osobniki te trzeba pielęgnować cale ży- cie, gdyż niezdolne są nawet ręką sięgnąć po pokarm. Nie da się tu zauważyć naj prostszych czynności instynktowych. Mowa w najlepszym razie ma cha- rakter nieartykułowanego, zamazanego bełkotu i składa się co najwyżej z kilku szczątkowych wyrazów, którymi idiota uzewnętrznia swoje życzenia i uczucia. Także chód jest przeważnie nieporadny i ciężki, nawet gdy nie ma wyraźnych porażeń. Często widujemy stereotypie, zwykle pod postacią wahadłowego ki- wania się tułowiem lub głową w przód i w tył, klepania się po udach, klaska- nia itd. Zarówno idiotów, jak i głuptaków dzieli się w praktyce na .dwie odmiany. Jednych cechuje obojętność, tępota, odrętwiałość (idiotia torpida), drugich, prze- ciwnie, żywość ruchów, podniecenie psychoruchowe, pęd niszczycielski, hałaśli- wość i bezmyślne rzucanie się na otoczenie (idiotia erethica). Pierwsi nie okazują najmniejszego zainteresowania otoczeniem, nie mogą się nauczyć jeść samo- dzielnie, wkładają wszystkie przedmioty do ust, zanieczyszczają się ustawicz- nie, nie reaaują nawet na przykre bodźce zewnętrzne. Drudzy biegają, wszystko chwytają, rzucają przedmiotami, złoszczą się, chociaż przy dobrym obchodze- niu się z nimi dadzą się nakarmić, a nawet umieją wprowadzić samodzielnie pokarm do ust. U idiotów wyższego rzędu niektóre czynności psychiczne są jako tako wykształcone. Można więc u nich zauważyć reagowanie na odpo- wiednie bodźce płaczem lub śmiechem, można ich nauczyć podawania ręki, rozpoznają osoby pielęgnujące je, śledzą wzrokiem poruszające się przedmioty, znają przedmioty codziennego użytku, rozróżniają rzeczy jadalne i niejadalne, potrafią żuć, tak iż można im podawać pokarmy stałe. Wyraz twarzy idiotów jest tępy, bezmyślny, chociaż można się tu pomylić. Gniew idiotów zamienia się natychmiast, w sposób niepohamowany, w czyn gwałtowny, który najczęściej zwraca się przeciw otoczeniu, ale czasem prze- ciwko sobie. W tym ostatnim przypadku osobnik gryzie sam siebie, bije się po głowie lub tłucze głową o ścianę, niekiedy drze i niszczy przedmioty dokoła. Nawet u ciężkich idiotów popęd płciowy może być zachowany i ujawnia się pod postacią samogwałtu uprawianego na oczach otoczenia. Wpadają w gniew, jeśli się im w tym przeszkadza. [więcej w: , olej lniany, rozstanie, gabinety stomatologiczne ]