Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Bardzo szkodliwe moga sie okazac

Tuesday, July 12th, 2016

Bardzo szkodliwe mogą się okazać stosowane w czasie ciąży przetwory hormonalne: kortyzon, insulina, hormony płciowe itd. Walka z farmakomanią i z Iekarską polipragmazją farmakologiczną jest jednocześnie akcją psychoprofilaktyczną w stosunku do możliwych następstw u po– tomstwa w rodzaju encefalopatii i wad rozw0jowych. Dziesiątki tysięcy nieszczęsnych ofiar talidomidu powinny stanowić dla lekarZY i ludności nieustające memento. Naj– wrażliwszy na różne szkodliwości jest płód w pierwszych okresach ciąży. Ale i po– tern, te same czynniki infekcyjne, toksyczne, urazowe i inne, działające w później- szych okresach ciąży, prowadzą do fetopati. Zwrócono szczególną uwagę na możli- wość przedarcia się poprzez łożysko pasoż ów: toksoplazmoza, malaria, cytomegalia, listeriosis itd. O informacje z wywiadów nietrudno, gdy pojawi się klęska w rozmiarach zatru- cia talidomidem. Zazwyczaj jednak matki starannie ukrywają prawdy, dotyczące- usiłowań przerwania niepożądanej ciąży. Na ryc. 83 zamieszczam ku przestrodze- przypadek ektromelii (braku kończyn gdrnych) i zniekształceń kończyn dolnych w następstwie zatrucia się matki w czasie ciąży ogromnymi dawkami chininy, za- żywanymi w celu przerwania ciąży. Możemy jako ludzie zrozumieć pobudki, które- skłoniły matkę do tej zbrodni. Ale trudno nam zrozumieć lekarzy i firmy farma- ceutyczne. Mają one na sumieniu produkcję i propagowanie leków, których odleg- łego działania nikt nie potrafi przewidzieć. Oczywiście, nie trzeba – popadać w drugą; skrajność, leki przeciwpadaczkowe i przeCiWPSychotyczne muszą kobiety zażywać: w czasie ciązy, pomewaz napady padacz owe i psychozy są grozne dla przyszłego potomstwa. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, poradnia psychologiczna kielce, dieta i odchudzanie ]

SYMPTOMATOLOGIA PODZIAL WEDLUG POZIOMU INTELIGENCJI

Tuesday, July 12th, 2016

SYMPTOMATOLOGIA PODZIAŁ WEDŁUG POZIOMU INTELIGENCJI dgólnie przyjęty podział niedorozwoju umysłowego według poziomu inteli- gencji prowadzi do rozróżnienia trzech stopni: a) idiotyzmu (idiotia), b) głup- tactwa (imbecilLitas) i c) ograniczenia umysłowego (debilitas mentaZżs). Jak wspominaliśmy w części ogólnej, trzymamy się sprawdzianu praktycz- nego przynależności do jednej z tych trzech grup. Idiotą jest osobnik u któ- rego nie wytworzył się drugi układ sygnałowy, tzn. zdolność porozumiewania się za pomocą mowy. Głuptakiem jest osobnik, który okazał się niezdolnym do przyswojenia sobie wiadomości szkolnych elementarnych. Powyżej tego mamy do czynienia z ograniczeniem umysłowym. Nie trzymamy się natomiast w praktyce kliniczno-szpitalnej sprawdzianów liczbowych według ustalonego ilorazu inteligencji, chociaż iloraz tenl – jak wszelkie badania do ustalenia stopnia sprawności intelektualnej – oddaje nam pewne . usługi w szczegółowym, krytycznie prowadzonym badaniu klinicznym. Badanie testami, mimo pozorów przedmiotowej ścisłości, często krzywdzi osob- nika w ocenie jego rzeczywistej sprawności umysłowej i dlatego ma wartość tylko orientacyjną. Istotne znaczenie posiadają dla nas przede wszystkim ba- dania kliniczne. [podobne: , olej kokosowy, gabinet kosmetyczny, catering dietetyczny ]