Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Alkohol bezwodny, dodany do plwociny

Tuesday, July 12th, 2016

Alkohol bezwodny, dodany do plwociny w 10-Motnej ilości, zabija je w 24 godziny, Tak samo. działa 5% kwas karbolowy, zmieszany z plwociną w równej ilości; natomiast 2% sublimat nie zabije nawet po 24 godzinach. Swoistym środkiem działającym bakteriobójczo na prątki typu ludzkiego i bydlęcego jest zwykła, nafta (Jadwiga Zgierska-Strumina): w ciepłocie pokojowej prątki nie rosną już po 24-godzinnym działaniu nafty. Prątki typu Iudzkiego nie rosną zupełnie nawet na pożywce z 5% nafty, a prątki typu bydlęcego rosną w tych warunkach bardzo słabo i wyrodnieją. Związki lotne nafty także działają niszcząco na Prątki. W warunkach beztlenowych prątki gruźlicy żyją zaledwie kilka minut. Prątki gruźlicy typu ludzkiego są zjadliwe nie tylko dla człowieka ale także dla małp i świnek morskich, zwłaszcza zaś dla myszy (Dubas), natomiast są mało zjadliwe d-la bydła i innych zwierząt, szczególnie d-la królików. Prątki typu bydlęcego są krótsze i grubsze niż prątki typu ludz- kiego, na pożywkach sztucznych rosną powoli iJ bardzo słabo, a dodatek gliceryny hamuje ich wzrost, W przeciwieństwie do wpływu na wzrost prątków typu ludzkiego, Dla zwierząt są o wiele zjadliwsze niż prątki gruźlicy ludzkiej. Już niewielka ich liczba, wprowadzona z pokarmem, wywołuje u bydła gruźlicę jelit, węzłów woreczkowych i innych węzłów chłonnych oraz płuc, a wstrzyknięcie dożylne 50 mg prątków – gruźlicę uogólnioną, natomiast po takiej samej dawce prątków typu ludzkiego zmiany gruźlicze u bydła powstają tylko w miejscu wstrzyknięcia oraz w sąsiednich węzłach chłonnych. Ze zwierząt doświadczalnych na zaka- żenie prątkami typu bydlęcego są wrażliwe zwłaszcza króliki: giną one na gruźlicę prosówkową wciągu 3 tygodni już po, dawce dożylnej 0,01 mg zupełnie młodej hodowli prątków. Natomiast po takiej samej dawce prątków typu ludzkiego królik, jako zwierzę bardzo mało wrażliwe na zakażenie tymi prątkami, nie ginie. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, gabinet ginekologiczny, olejek makadamia ]

Zmiany anatomiczne i czynnosciowe, przekazane

Tuesday, July 12th, 2016

Zmiany anatomiczne i czynnościowe, przekazane potomstwu przez ro- dziców chorych na gruźlicę, mogą usposabiać ustrój do zakaźenia gru- źlicą i do powstania gruźlicy, a zatem mają dowodzić istnienia wrodzo- nego usposobienia do gruźlicy (dispositio congenita) lub odziedziczonego (dispositio hereditaria). Zmiany te jednak nie są swoiste, ponieważ mogą je wywołać także inne czynniki szkod- liwe, mianowicie alkoholizm rodziców, zwłaszcza matki, zakażenie kiłą i w ogóle wpływy osłabiające rodziców. Sama klatka piersiowa suchot- nicza może rozwinąć się u człowieka przedtem zdrowego w dalszych okre- sach gruźlicy płuc, gdy pod wpływem wychudnienia i zmian marskich w płucu klatka piersiowa ulegnie zwężeniu i wydłużeniu. Tezę przekazywania przez rodziców swoistego usposobienia do gru- źlicy starano się udowodnić także badaniem drzew genealogicznych ro- dzin gruźliczych oraz badaniem bliźniąt ze środowisk gruźliczych. Do- wody te nie są jednak bezsporne. Więcej już przekonują takie spostrze- zenia, w których stwierdzono, że u kilku członków rodziny pierwotna zmiana gruźlicza powstała zawsze w tym samym miejscu płuc (dispositio localis), gruźlica płuc objawiała się w tej samej postaci, miała jednakowy przebieg, a nawet powstawała w tym samym wieku. Pogląd o przekazywaniu przez rodziców chorych na gruźlicę dzieciom swoistego usposobienia do gruźlicy, chociaż rozpowszechniony zwlasz- cza wśród laików, nie jest uznany przez wszystkich. Nie da się co. prawda zaprzeczyć, ile w rodzinie gruźliczej dzieci giną bardzo często na gruźlicę już w niemowlęctwie. Ten fakt jednak łatwo wytłumaczyć zakażeniem ich prątkami gruźlicy we wczesnym dzieciństwie, a zwłaszcza w wieku niemowlęcym, szczególnie przez matkę, oraz· małą opornością szybko rosnącego ustroju . [podobne: , gabinet ginekologiczny, trądzik, Szkoła tańca Poznań ]