Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Zawartość chromosomów w komórkach ludzkich

Tuesday, July 12th, 2016

W prawidłowych warunkach komórki ciała ludzkiego zawierają po 46 chromosomów. Ułożone są one parami, są więc w stanie dipleidnym.  W dojrzałej gamecie, która powstaje po redukcji niedojrzałej komórki płciowej, chromosomy występują pojedynczo, są więc w stanie haploidnym. Takich diploidów jest u człowieka 22, ponadto 2 chromosomy płciowe. Ponieważ każdy diploid zawiera po 2 chromosomy,         w sumie komórki ludzkie posiadają po 44 chromosomy autosomiczne oraz po 2 chromosomy płciowe, które mogą być albo homologiczne XX typowe dla płci żeńskiej, albo niehomologicznie XY typowe dla płci męskiej. Dzięki odkryciom ostatnich czasów wiemy, że różne zaburzenia rozwojowe, które ogólnie wywodzono z czynników dziedzicznokonstytucyjnych, pochodzą z anomalii w składzie chromosomów. Zmiany mogą dotyczyć. albo chromosomów autosomicznych, albo płciowych. W ten sposób można się było za pomocą mikroskopu przybliżyć           do morfologicznych przyczyn takich jednostek nozograficznych jak mongoloidia, zespół Klinefeltera, zespół Turnera i wiele innych. Przybliżyć się do przyczyn, nie znaczy to wyjaśnić przyczyny. W każdym przypadku dążymy do wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały przesunięcia w garniturze chromosomów, a  przyczyny te bywają rozliczne. To co początkowo wydawało się arcyproste, w miarę dociekań stało się bardzo zawiłe. Niektóre z tych zagadnień naświetlimy. przy omawianiu poszczególnych jednostek nozograficznych. Od zakończenia II wojny światowej zwraca się w piśmiennictwie światowym niejednokrotnie uwagę na wyraźny wzrost zaburzeń rozwojowych. Wzrost ten określa się jako trzy a nawet czterokrotny w porównaniu z dawniejszymi obliczeniami statystycznymi. Zjawisko to tłumaczy się na różne sposoby.  Nie bez znaczenia jest fakt, że znacznie spadła śmiertelność niemowląt. Dzięki postępom medycyny niemowlęta z wadami rozwojowymi, które dawniej ginęły, obecnie można utrzymać przy życiu. Może też więcej wagi przywiązuje się do tych spraw, dzięki czemu    w klinikach gromadzi się przypadki, które dawniej uchodziły uwadze badaczy. Dotyczy to np. odkryć związanych z konfliktem serologicznym, który bywa punktem wyjścia tzw. encephalopathia posticterica infantum. Jednostka ta, jeżeli nie doprowadzi do śmierci, staje się przyczyną wielu ciężkich uszkodzeń mózgowia. [patrz też:  logopeda warszawa, foteliki dla dzieci, stomatologia Kraków ]

Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali się dziedzicznego niedorozwoju umysłowego

Tuesday, July 12th, 2016

Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali się dziedzicznego pochodzenia niedorozwoju umysłowego, wobec czego oligofrenicy podpadali pod, ustawy sterylizacyjne. Nie dowiedziono jednak dziedziczności niedorozwoju. Przeciwnie, w przeważającej części przypadków stwierdza się,  że jest to stan ubytkowy po przejściu. jakichś osobniczo nabytych spraw mózgowych. ,Występowanie oligofrenri W pewnych rodzinach da się wytłumaczyć działaniem tych samych lub analogicznych. warunków środowiskowych Aby “dać temu wyraz, niektórzy , unikają w ogóle określeń w rodzaju omawiają te stany pod nazwą encefalopatii dziecięcych. W określeniu tym położony jest nacisk na osobnicze nabycie stanu chorobowego, którego zejściem jest niedorozwój.  Mimo postępów medycyny, a może właśnie dzięki postępom medycyny klęska ta nie zmniejszyła się. Paradoks polega na tym, że ratuje się dzisiaj dzieci dawniej skazane na nieuchronną śmierć. Na podstawie obliczeń statystycznych, podawanych urzędowo w różnych krajach, trudno: jest rozstrzygnąć, jak duży odsetek kalek psychicznych przypada na niedorozwój umysłowy. Zależy to od wyników badań testometrycznych i ich krytycznej interpretacji. Narodowy Instytut Zdrowia USA podał, że w każdej populacji ok. 30% stanowią ludzie upośledzeni na umyśle. W Stanach Zjednoczonych ma ich być 5lh miliońa, a więc liczba przerażająca. Liczba ta w Niemczech Zachodnich ma wynosić 112 miliona, w Polsce 900000. Straty z tego tytułu mają wynosić 54 miliardy złotych rocznie. W tej liczbie niewątpliwie przeważająca większość to oligofrenicy. Podobno co. szesnaste dziecko przychodzi na świat              z uszkodzonym- układem nerwowym. Jest to ,niewątpliwie tragiczny wynik zaniedbań na polu profilaktyki, której aktywność jest wskazana  w okresie znacznie poprzedzającym poród, a nawet poczęcie człowieka. O liczbie niedorozwiniętych umysłowo w Polsce można sobie pośrednio wyrobić sąd na podstawie danych Ministerstwa Oświaty, z których wiadomo, że np. w roku szkolnym 1958/59 do szkół podstawowych uczęszczało ok. 57060 dzieci upośledzonych umysłowo, które kwalifikowały się do szkól specjalnych. Natomiast ponad 17000 dzieci głęboko upośledzonych nie uczęszczało do żadnej szkoły. Dane te oczywiście nic nie mówią o dorosłych oligofrenikach, ani o dzieciach w wieku przedszkolnym. Wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu są niewątpliwie klęską społeczną. Dlatego tematowi temu poświęcono              i sympozjum Krajów Socjalistycznych Psychiatrii Dziecięco Młodzieżowej, które się odbyło w Szczecinie i Nowym Czarnowie w dniach 8-10 lipca 1965 r. [przypisy:  odżywka do włosów, implanty Warszawa, foteliki dla dzieci ]