Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

W prawidlowyeh warunkach komórki ciala

Tuesday, July 12th, 2016

W prawidłowyeh warunkach komórki ciała ludzkiego zawierają po 46 chromoso- mów. Ułożone są one parami, są więc w stanie dipleidnym. W dojrzałej gamecie, która powstaje po redukcji diploidnej niedojrzałej komórki płciowej, chromosomy występują pojedynczo, są więc w stanie haploidnym. Takich diploidów jest u czło- wieka 22, ponadto 2 chromosomy płciowe. Ponieważ każdy diploid zawiera po 2 chro- mosomy, w sumie komórki ludzkie posiadają po 44 chromosomy autosomiczne oraz po 2 chromosomy płciowe, które mogą być albo homologiczne XX typowe dla płci żeńskiej, albo niehomologicznie XY typowe dla płci męskiej. Dzięki odkryciom ostat- nich czasów wiemy, że różne zaburzenia rozwojowe, które ogólnie wywodzono z czyn- ników dziedziczno-konstytucyjnych, pochodzą z anomalii w składzie chromosomów. Zmiany mogą dotyczyć. albo chromosomów autosomicznych, albo płciowych. W ten sposób można się było za pomocą mikroskopu przybliżyć do morfologicznych przy- czyn takich jednostek nozograficznych jak mongoloidia, zespół Klinefeltera, zespół Turnera i wiele innych. Przybliżyć się do przyczyn, nie znaczy to wyjaśnić przyczyny. W każdym przypadku dążymy do wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały prze- sunięcia w garniturze chromosomów. A przyczyny te bywają rozliczne. To co po- czątkowo wydawało się arcyproste, w miarę dociekań stało się bardzo zawiłe. Nie- które z tych zagadnień naświetlimy. przy omawianiu poszczególnych jednostek no- zograficznych. Od zakończenia II wojny światowej zwraca się w piśmiennictwie światowym nie- jednokrotnie uwagę na wyraźny wzrost zaburzeń rozwojowych. Wzrost ten określa się jako trzy- a nawet czterokrotny w porównaniu z dawniejszymi obliczeniami sta- tystycznymi. Zjawisko to tłumaczy się na różne sposoby. Nie bez znaczenia jest fakt, że znacznie spadła śmiertelność niemowląt. Dzięki postępom medycyny nie- mowlęta z wadami rozwojowymi, które dawniej ginęły, obecnie można utrzymać przy życiu. Może też więcej wagi przywiązuje się do tych spraw, dzięki czemu w klinikach gromadzi się przypadki, które dawniej uchodziły uwadze badaczy. Do- tyczy to np. odkryć związanych z konfliktem serologicznym, który bywa punktem wyjścia tzw. encephalopathia posticterica infantum. Jednostka ta, jeżeli nie dopro- wadzi do śmierci, staje się przyczyną wielu ciężkich uszkodzeń mózgowia. [patrz też: , logopeda warszawa, foteliki dla dzieci, stomatologia Kraków ]

Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali sie dziedzicznego

Tuesday, July 12th, 2016

Psychiatrzy hitlerowscy dopatrywali się dziedzicznego .pochodzenia niedo- rozwoju umysłowego, wobec czego oligofrenicy podpadali pod, ustawy steryli-: •zacyjne. Nie dowiedziońo jednak dziedziczności niedorozwoju. Przeciwnie, w przeważającej części przypadków stwierdza się, żę jest to stan ubytkowy po przejściu. jakichś osobniczo nabytych spraw mózgowych. ,Występowanie oligo- .frenri W pewnych rodzinach da się wytłumaczyć działaniem . tych .samych lub analogicznych. warunków ::śwdowiskowych Aby “dać temu wyraz, niektórzy , unikają w ogóle określeń w rodzaju oLigophrenia i omawiają te stany pod nazwą encefalopatii dziecięcych. W określeniu tym położony jest nacisk na osobnicze nabycie stanu chorobowego, którego zejściem jest niedorozwój. Ktoś użył kiedyś porównania, że niedorozwój umysłowy tyle właściwie zna- by, co kikut operacyjny dla chirurga; Mimo postępów medycyny, a może właśnie dzięki postępom medycyny klęska ta nie zmniejszyła się. Paradoks polega na tym, że ratuje się dzisiaj dzieci dawniej skazane na nieuchronną śmierć. Na podstawie obliczeń statystycznych, podawanych urzędowo w różnych krajach, trudno: jest rozstrzygnąć, jak duży odsetek kalek psychicznych przypada na niedo- rozwój umysłowy. Zależy to .od wyników badań testometrycznych i ich krytycznej interpretacji. Narodowy Instytut Zdrowia USA podał, że w każdej populacji ok. 30% stanowią ludzie upośledzeni na umyśle. W Stanach Zjednoczonych ma ich być 5lh miliońa, a więc liczba przerażająca. Liczba ta w Niemczech Zachodnich ma wynosić 112 miliona, w Polsce 900000. Straty z tego tytułu mają wynosić 54 miliardy złotych rocznie. W tej liczbie niewątpliwie przeważająca większość to oligofrenicy. Podobno co. szesnaste dziecko przychodzi na świat z uszkodzonym- układem nerwowym. Jest to ,niewątpliwie tragiczny wynik zaniedbań na polu profilaktyki, której aktywność jest wskazana w okresie znacznie poprzedzającym poród, a nawet poczęcie człowieka. O liczbie niedorozwiniętych umysłowo w Polsce można sobie pośrednio wyrobić sąd na podstawie danych Ministerstwa Oświaty, z których wiadomo, że np. w roku szkol- nym 1958/59 do szkół podstawowych uczęszczało ok. 57060 dzieci upośledzonych umy- słowo, które kwalifikowały się do szkól specjalnych. Natomiast ponad 17000 dzieci głęboko upośledzonych nie uczęszczało do żadnej szkoły. Dane te oczywiście nic nie mówią o dorosłych oligofrenikach, ani o dzieciach w wieku przedszkolnym. Wczesno- dziecięce uszkodzenia mózgu są niewątpliwie klęską społeczną. Dlatego tematowi temu -poświęcono I Sympozjum Krajów Socjalistycznych Psychiatrii Dziecięco-Mlodzieżo- ,wej, które się odbyło w Szczecinie i Nowym Czarnowie w dniach 8-10 lipca 1965 r. [przypisy: , odżywka do włosów, implanty Warszawa, foteliki dla dzieci ]