Posts Tagged ‘fizjoterapia’

PRZYPADKI, W KTORYCH STWIERDZA SIE

Tuesday, July 12th, 2016

PRZYPADKI, W KTORYCH STWIERDZA SIĘ W MOZGU SKUTKI PRZEBYTEJ SPRAWY CHOROBOWEJ Obecność skutków pośrednich, a więc zaburzeń rozwojowych oraz ich rozmiary zależą od okresu zadziałania czyrmika chorobotwórczego. Tutaj należą zaniki pła- towe i połowicze mózgu, porencefalia i mikrogyria, odpowiadająca zanikowi ziar- nistemu dorosłych. Porowatość jest stanem zejściowym spraw chorobowych różnej etiologii, najczęściej chodzi tu o zaburzenia krążenia i sprawy pourazowe, daleko rzadziej o następstwa przebytych zapaleń. Ogromną rolę odgrywają urazy poro- dowe, które można śledzić w różnych okresach począwszy od wynaczynień krwa- wych i ognisk rozmięknienia, a skończywszy na jamistościach i bliznach. Często spotykamy również następśtwa żylnych krwotoków zastoinowych, które powstają przy przerzynaniu się główki przez kanał porodowy po pęknięciu pęcherza płodo- wego. Wcześniaki są szczególnie narażone .na te krwotoki mimo małych rozmiarów, czaszki, a to z powodu małej wytrzymałości naczyń mózgowych. Porencefalia nie musi się wiązać koniecznie z niedorozwojem umysłowym, gdyż zależnie od poło- żenia jam mogą w obrazie klinicznym górować lub zajmować miejsce wyłącznie tylko objawy porażeń. Bardzo duże ubytki, które zresztą niedojrzały mózg łatwiej wyrównuje niż mózg dorosłych, odbijają się zawsze w mniejszym lub większym stopniu na poziomie inteligencji. Najcięższe zmiany widuje się przy hydranencefalii, gdzie duże połacie mózgu zamienione są na torbiele. Nagromadzenia hemosyderyny są oznaką przebytych grubych procesów destrukcyjnych. W przeciwieństwie do in- nych postaci anencefalii, czaszka może nie wykazywać Większych odchyleń od normy. Jest rzeczą zastanawiającą, że nawet zupełne zniszczenie obydwóch półkul mózgo- wych, a nawet całego kresomózgowia i międzymózgowia, nie pociąga za sobą u no- worodka koniecznie utraty zdolności do życia. Przy dobrym pielęgnowaniu można utrzymać przy życiu nawet kilka lat, przy czym stwierdza się nie tylko obecnosc pewnych czynności wegetatywnych, jak np. znośne regulowanie ciepłoty ciała, ale i niektórych. czynności instynktownych, jak ssanie, krzyk niezadowolenia, naprzemlennosc snu l Jawy, poruszanie mięśni i podnoszenie głowy, a nawet pewne oznaki zadowolenia. Temu stanowi sensorium może odpowiadać bardzo nikła część szczątkowa układu nerwowego ośrodkowego, np. tylko śródmózgowie, Nucleus ruber zdaje się tu odgrywać podstawową rolę, z czego trudno oczywiście wysnuwać zbyt daleko idące wnioski co do dorosłych ze względu na rozległe właściwości wzajem- nego zastępowania się w czynnościach, stwierdzane wielokrotnie co do komórek nerwowych. [hasła pokrewne: , fizjoterapia, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odzież termoaktywna ]

Fenelzyna znana pod nazwami fabrycznymi:

Tuesday, July 12th, 2016

Fenelzyna znana pod nazwami fabrycznymi: Nardil, Nardelzine i Sti- nerwal, jest lekiem sympatykomimetycznym, hamującym monoaminooksydazę podobnie jak feniprazyna (Catron). Lek ten jest zalecany jako środek przeciw- depresyjny, jednakże skuteczność jego może się opierać tylko na działaniu na nadbudówkę nerwicową. Dawka początkowa wynosi 60-90 mg na dobę. Po uzyskaniu poprawy, która następuje zwykle po upływie 2-6 tyg., dawkę obniża się do 30 mg na dobę. Przeciwwskazaniem do stosowania fenelzyny są choroby wątroby i nerek. Lek jest w sprzedaży w tabletkach po 15 mg. Wspomniana feniprazyna stosowana jest w dawkach 12-24 mg dziennie. Lek ma łagodne działanie uspokajające i przeciwdepresyjne. Trzeba podkreślić, że wszystkie inhibitory MAO w kombinacji z pochodnymi fenotiazyny dają obraz ciężkiego zatrucia. Można je podawać po odstawieniu pochodnych fenotiazyny dopiero po przynajmniej 10 dniach. Jedynym lekiem z omawianej grupy, który ma potężne działanie syndromo- 1ityczne w stosunku do depresji endogennej, jest n i a m i d. Synonim: Niamid, Nialamid, Nuredal i Espril. Lek uwidocznia swe działanie w bardzo dużych dawkach podawanych parenteralnie w kroplówkach dożylnych. Poza depresją endogenną lek stosuje się także w depresjach reaktywnych. Wprawdzie w piś- miennictwie spotyka się często wskazania dla depresji związanej ze schizofre- nią, ale z naszych obserwacji zdaje się wynikać, że w tych przypadkach lek może mieć działanie uczynniające proces schizofreniczny. Bardzo dobre efekty uzyskuje się w depresjach na podłożu organicznym. Dodatnie efekty lecznicze uzyskuje się podawaniem ni amidu nawet w tych ciężkich przypadkach depresji endogennej, gdzie wstrząsy elektryczne i inne leki przeciwdepresyjne nie dały pożądanego wyniku. Leczenie rozpoczyna się od dawki 500 mg dziennie, a na- stępnie przechodzi na 1000, 500, a nawet 2000 mg dziennie. Dla terapii paren- teralnej są specjalne fiolki zawierające 500 mg suchej substancji leku, który podaje się dożylnie jako roztwór w soli fizjologicznej w ciągu 60-90 min. W żadnym wypadku nie wolno leku podawać w czasie krótszym niż 30 min. Poleca się badanie ciśnienia tętniczego przed kroplówką i po zakończeniu jej podawania na leżąco i na stojąco. Kroplówki podaje się codziennie przez 12- 15 dni. Parenteralny niamid może być podawany również domięśniowo w po- jedynczych dawkach 250 i 500 mg 2 razy dziennie (również jako roztwór w soli fizjologicznej albo w wodzie destylowanej), szczególnie u chorych podnieco- nych, gdzie założenie kroplówki byłoby kłopotliwe. Całość kuracji nie po- winna być krótsza niż 6 wstrzyknięć i można ją rozciągać do 12. Poprawy można oczekiwać już po pierwszych dwóch dobach kuracji. [przypisy: , odzież dla dzieci, integracja sensoryczna, fizjoterapia ]