Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Badania stanu zakazenia gruzlica wsród

Tuesday, July 12th, 2016

Badania stanu zakażenia gruźlicą wśród tubylców Algieru, prowadzone bez przerwy od r. 1910 – r. 1933, stwier- dziły również znacznie mniejsze rozpowszechnienie gruźlicy wśród ple- mion koczowniczych oraz rozrzuconych osiedli tubylców niż wśród tu- bylców osiadłych w miastach. W szkołach jednego ze Stanów Północnej Ameryki stwierdzono przy badaniu 13.754 dzieci szkolnych, że gruźlica jest 4-krotnie częstsza wśród dzieci mieszkających z chorymi na gruźlicę. Tak samo gruźlicę płuc spostrzega się często wśród personelu pielęgniarskiego. Rist i Simon podają, że w Poradni Przeciwgruźliczej “Leon Bourgeois” w Paryżu w okresie od r. 1918 do 1932 spośród 12 pielęgniarzy zachorowało na gruźlicę płuc 8, czyli 67%, przy czym zmiany gruźlicze były najrozleglejsze u tych, którzy stale sty- kali się bezpośrednio z chorymi na gruźlicę. Z 266 uczenie szkoły pielęgniarskiej w Oslo, które przed wstąpieniem do szkoły nie oddziaływały na tuberkulinę, 82, więc 30,8%, zakaziło się gruźlicą. Spośród 26 pielęgniarek z ujemnym skórnym odczynem tuberkulinowym, które były w obserwacji Courcoux i AHberta, u 13, zatem w 50%, odczyn ten stał się dodatni przeważnie po 18-24 miesiącach pracy. Inne statystyki podają podobne dane. Natomiast zakażanie się gruźlicą lekarzy od chorych na gruźlicę zda- rza się o wiele rzadziej, zależnie od mniejszej ich styczności z tymi cho- rymi. W sprawie szerzenia gruźlicy przez chorego na gruźlicę zasługuje na uwagę zagadnienie częstości zakażenia się w małżeństwie (tubercuiosie conjugalis) od chorego małżonka. Poczynione w tej sprawie spostrzeżenia i ogłoszone statystki dowodzą dużego niebezpieczeństwa za- chorowania na gruźlicę w małżeństwie, w którym jedno z małżonków :e5t dotknięte tą chorobą. Zauważono, że żony zapadają na gruźlicę wtór- nie i umierają częściej niż mężowie. Niebezpieczeństwo, jest szczególnie duże, jeżeli zdrowy przedtem małżonek lub małżonka ma odczyn tuber- kulinowy ujemny. Znaczne jest także niebezpieczeństwo zakażenia dzieci. Sam przebieg gruźlicy u zakażonego nią współmałżonka, zwłaszcza u żony, ulega często pogorszeniu w porównaniu ze stanem przed zawarciem mał- żeństwa. Mając to wszystko na względzie, ustawodawstwo polskie nie zezwala na zawarcie małżeństw przez osoby, z których chociażby jedna jest dotknięta otwartą gruźlicą. [hasła pokrewne: , integracja sensoryczna, Depilacja laserowa, odżywka do rzęs ]