Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

U wyzszych idiotów zycie uczuciowe

Tuesday, July 12th, 2016

U wyższych idiotów życie uczuciowe może być stosunkowo dość dobrze roz- winięte. Okazują oni pewne przywiązanie do osób pielęgnujących ich, okazują radość na ich widok, wyciągają do nich ręce, podbiegają, tulą się, okazują smu- tek przy rozstaniu z nimi, nie chcą od innych osób przyjmować pożywienia. Osóbniki te znają też osoby, które z nimi się źle obchodziły. Na ich widok oka- zują strach, uciekają, kryją się, krzyczą. Z niektórymi idiotami można mieć dość dobrą styczność uczuciową, a nawet intelektualną. Znają oni swoje imię, oglądają się lub podbiegają na przywołanie, rozumieją też znaczenie nazw nie- których przedmiotów, wykonują prostsze zlecenia. Nawet przy bardzo niskim poziomie umysłowym można czasem stwierdzić dobrą pamięć, np. muzyczną. Przy dużej cierpliwości wychowawców można czasem osiągnąć pewne . wy- niki, które oczywiście nigdy nie są zdolne wzbogacić wydatniej bardzo ubo- giego zakresu możliwych przedstawień i skojarzeń. Nawet pewnych prostych zajęć można idiotę nauczyć: zamiatania, skubania szarpi, przenoszenia przed- miotów itd. Przy troskliwym pielęgnowaniu można wyższych idiotów wdrożyć do jakiej takiej czystości, zgłaszania potrzeb fizjologicznych. Jeżeli. wykształ- cony jest śmiech i płacz (gdyż na naj niższym poziomie nawet tego nie ma), to z zasady widzi się daleko posuniętą chwiejność afektywną, jak u małego dziecka. Przy złym obchodzeniu idioci dziczeją całkowicie, nawet gdy ich poziom umy- słowy nie jest naj niższy. Natomiast przy dobrym pielęgnowaniu można ich do- prowadzić do pewnego uspołecznienia, oczywiście w naj prymitywniejszym zna- czeniu tego słowa. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, odzież termoaktywna, odzież dla dzieci ]

Butyrofenony Z lekówantypsychotycznych, które nie

Tuesday, July 12th, 2016

Butyrofenony Z lekówantypsychotycznych, które nie są pochodnymi fenotiazyny, na szcze- gólną uwagę zasługują butyrofenony, Pierwszy z tej grupy zsyntetyzowany przez Janssena to haloperidolznany też pod nazwą fabryczną Serenase. W porównaniu z pochodnymi fenotiazyny butyrofenony mają silniejsze dzia- łanie na centralny układ nerwowy, mniejsze natomiast na układ wegetatywny. Nie mają działania nasennego. Właściwości farmakodynamiczne wyrażają się przede wszystkim wpływem na aktywność psychomotoryczną. Wpływ ten jest dwojakiego rodzaju: w małych dawkach powodują wzmożenie napędu psycho- ruchowego, natomiast w większych zahamowanie podobne do wywołanego chłoropromazyną. W stosunku do układu nerwowego autonomicznego mają właściwości adrenolityczne. Blokują działanie histaminy i serotoniny. Mają działanie antagonistyczne w stosunku do psychoanaleptyków oraz wzmacniają i przedłużają działanie barbituranów. Dla dopełnienia obrazu działanią farma- kodynamicznego butyrofenonów trzeba dodać, że mają działanie lekko hipo- termizujące i znieczulające miejscowo, Głównym wskazaniem dla haloperidolu są pobudzenia psychomotoryczne o najróżniejszej etiologii. Lek jest specyfi- kiem przeciwko stanom maniakalnym. W stosunku do ostrych psychoz schizo- frenicznych najlepsze efekty lecznicze daje w schizofrenii paranoidalnej, nawet w tych przypadkach, które oporne są na leczenie chloropromazyną, a poza tym w hebefrenicznej postaci schizofrenii. Bardzo dobre efekty uzyskuje się w przy- padkach schizofrenii przewlekłej, u wieloletnich chorych z wybitnie zaznaczo- nymi objawami autyzmu i negatywizmu opornych na leczenie chloropromazyną. Haloperidol przełamuje jakoby barierę izolacyjną, jaką się chory otacza. Nie- którzy określają to działanie jako “zmiękczające” (softening). Dawkowanie haloperidolu wynosi 6-20 mg dziennie. Wyjątkowo stosuje się dawki wyższe, do 60 mg na dobę, przy czym tolerancja na lek jest bardzo dobra. Lek stosuje się przeważnie doustnie przez okres 3-4 tyg. Po uzyskaniu efektu leczniczego przechodzi się na dawki podtrzymujące 2-4 mg . dziennie. Wśród objawów ubocznych na pierwszym miejscu trzeba wymienić objawy pozapiramidowe, wśród których dominują objawy hipokinetyczno-hipertoniczne. Ustępują one łatwo pod .wpływem leków antyparkinsonoidalnych. Przy podawaniu leku obserwuje się drżenie w zakresie rąk i języka, może wystąpić wzmożona potli- wość i wzmożone wydzielanie śliny. Czasami mogą pojawiać się mioklonie twarzowe i napadowy szczękościsk. Przy podawaniu leku nie obserwuje się zmian we krwi. Nie zaobserwowano także, by lek miał wpływ na narządy miąższowe, funkcje wątroby i ńerek. Haloperidol jest produkowany w postaci ampułek po 5 mg do wstrzykiwań domięśniowych i w postaci roztworu, gdzie 1 kropla zawiera 0,1 mg, a więc 10 kropli = 1 mg. W tej ostatniej postaci lek nie ma żadnego smaku i jest chętnie przez chorych przyjmowany. Poza tym istnieje w tabletkach po 1 mg. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, depilacja laserowa Łódź, Balsam Johnson ]