Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Podział ogólny według stanu anatomopatologicznego

Tuesday, July 12th, 2016

W ciężkich postaciach niedorozwoju, a więc przede wszystkim w idiotyzmie, zmiany te bywają bardzo znamienne. Co więcej, czasem               w ciężkich przypadkach idiotyzmu, np. na tle matołectwa lub mongoloidii, nie znajdujemy  przy naszych środkach techniki diagnostycznej żadnych grubszych zmian i tkance mózgowej. Główne zmiany mogą  wówczas polegać na zaburzeniach chemizmu. Niedojrzały układ nerwowy ośrodkowy oddziałuje inaczej na szkodliwe czynniki niż dojrzały. Z doświadczeń z uszkadzaniem tkanki mózgowej zwierząt nowo narodzonych u dorosłych  wynika, ze im wcześniej nastąpi uszkodzenie, tym łatwiej i szybciej goi się ona, czasem w ogóle nie pozostawiając żadnych śladów, np. pigmentacji. Ponieważ sąsiednie części dalej rosną, ubytek ulega obrośnięciu tkanką i jest czasem w ogóle nie,                do wykrycia. Szczególnie uszkodzenia z zakresu życia płodowego mogą w ten sposób zniknąć bez widocznego śladu anatomicznego. Mimo     to uszkodzenie takie odbija się na dynamice rozwojowej, hamując ją lub przesuwając na fałszywy tor. Te pośrednie skutki a więc zaburzenia rozwojowe, są równie zgubne dla przyszłego ustroju, Jak skutki bezpośrednich uszkodzeń. Na przykład tworzenie się kory mózgowej może doznać upośledzenia przez to, że część neuroblastów, które w prawidłowych warunkach wędrują ze swojej macierzy w komorze ku powierzchni, pozostanie w swoim punkcie wyjścia. W porównaniu z tymi zaburzeniami rozwojowymi, których znaczenie rzuca się w oczy, bezpośrednie skutki przebytych chorób czy uszkodzeń mogą być bardzo nikłe. Stąd wynika, że nie tyle rodzaj czynnika chorobotwórczego,    co czas Jego za- działania rozstrzyga o stwierdzalnych cechach morfologicznych. W im wcześniejszym okresie rozwojowym zadziałanie to nastąpiło, tym łatwiej przepadną skutki bezpośrednie i tym większe mogą być rozmiary pośrednio powstałych zaburzeń rozwojowych.         Nie potrzeba dodawać, że brak uchwytnych zmian anatomopatologicznych bynajmniej nie dowodzi, że w danym przypadku chodzi                      o dziedziczną oligofrenię, w obronie której mendeliści kruszą kopie. Przeciwnie, właśnie często widuje się ten stan rzeczy w przypadkach niedorozwoju, którego osobniczo nabyta etiologia nie podlega żadnej wątpliwości. Z drugiej strony te przypadki, które na podstawie wywiadu musiałyby uchodzić za przykład oligofrenii dziedzicznej, wykazują w badaniu pośmiertnym wyraźne ślady przebytej w rozwoju osobniczym sprawy chorobowej w mózgu. Na podstawie oglądu. pośmiertnego i pneumoencefalografii rozróżnić można trzy wielkie grupy niedorozwoju umysłowego. [hasła pokrewne: firma sprzątająca, Zdrowa żywność, catering dietetyczny ]

Symptomatologia czyli podział według poziomu inteligencji

Tuesday, July 12th, 2016

Ogólnie przyjęty podział niedorozwoju umysłowego według poziomu inteligencji prowadzi do rozróżnienia trzech stopni idiotyzmu,  głuptactwa, ograniczenia umysłowego. Jak wspominaliśmy w części ogólnej, trzymamy się sprawdzianu praktycznego przynależności do jednej z tych trzech grup. Idiotą jest osobnik u którego nie wytworzył się drugi układ sygnałowy, tzn. zdolność porozumiewania się za pomocą mowy. Głuptakiem jest osobnik, który okazał się niezdolnym do przyswojenia sobie wiadomości szkolnych elementarnych. Powyżej tego mamy do czynienia              z ograniczeniem umysłowym. Nie trzymamy się natomiast w praktyce klinicznoszpitalnej sprawdzianów liczbowych według ustalonego ilorazu inteligencji. usługi w szczegółowym, krytycznie prowadzonym badaniu klinicznym. Badanie testami, mimo pozorów przedmiotowej ścisłości, często krzywdzi osobnika w ocenie jego rzeczywistej sprawności umysłowej i dlatego ma wartość tylko orientacyjną. Istotne znaczenie posiadają dla nas przede wszystkim ba- dania kliniczne. [podobne: olej kokosowy, gabinet kosmetyczny, catering dietetyczny ]