Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

PODZIAL OGOLNY WEDLUG STANU ANATOMOPATOLOGICZNEGO

Tuesday, July 12th, 2016

PODZIAŁ OGOLNY WEDŁUG STANU ANATOMOPATOLOGICZNEGO Zmian w mózgu, które leżą u pOdstJW niedorozwoju umysłowego, bywają roz- norodne. W ciężkich postaciach niedorozwoju, a więc przede wszystkim w idiotyz- mie, zmiany te bywają bardzo znamienne. Natomiast w lżejszych postaciach nie- dorozwoju nie udaje się często wykryć fmian ani w pneumoencefalogramie, ani na: stole sekcyjnym. Co Więcej, czasem w ciężkich przypadkach idiotyzmu, np. na tle. matołectwa lub mongoloidii, nie znajdJjemy przy naszych środkach techniki dia- gnostycznej żadnych grubszych zmian I tkance mózgowej. Główne zmiany mogą; wówczas polegać na zaburzeniach chemizmu. Niedojrzały układ nerwowy ośrodkowy oddziałuje inaczej na szkodliwe czynniki niż dojrzały. Z doświadczeń z usz.kadza- niem tkanki mózgowej zwierząt nowo narodzonych l dorosłych (Spatz) wynika, ze im wcześniej nastąpi uszkodzenie, tym łatwiej i szybciej goi się ona, czasem w ogóle nie pozostawiając żadnych śladów, np. pigmentacji. Ponieważ sąsiednie części dalej rosną, ubytek ulega obrośnięciu tkanką i jest czasem w ogóle nie, do wykrycia. Szczególnie uszkodzenia z zakresu życia płodowego mogą w ten sposob zniknąć bez widocznego śladu anatomicznego. Mimo to uszkodzenie takie odbija się na dyna- mice rozwojowej, hamując ją lub przesuwając na fałszywy tor. Te pośrednie skutki a więc zaburzenia rozwojowe, są równie zgubne dla przyszłego ustroju, Jak skutki bezpośrednich uszkodzeń. Na przykład tworzenie się kory mózgowej może doznać upośledzenia przez to, że część neuroblastów, które w prawidłowych warunkach wędrują ze swojej macierzy w komorze ku powierzchni, pozostanie w swoim punkcie wyjścia. W porównaniu z tymi zaburzeniami rozwojowymi, których znaczenie rzuca się w oczy, bezpośrednie skutki przebytych chorób czy uszkodzeń mogą być. bardzo nikłe. Stąd wynika, że nie tyle rodzaj czynnika chorobotwórczego, co czas Jego za- działania rozstrzyga o stwierdzalnych cechach morfologicznych. W im wcześniej- szym okresie rozwojowym zadziałanie to nastąpiło, tym łatwiej przepadną skutki bezpośrednie i tym większe mogą być rozmiary pośrednio powstałych zaburzeń roz- wojowych. Nie potrzeba dodawać, że brak uchwytnych zmian anatomopatologicz- nych bynajmniej nie dowodzi, że w danym przypadku chodzi o dziedziczną oligo- frenię, w obronie której mendeliści kruszą kopie. Przeciwnie, właśnie często widuje się ten stan rzeczy w przypadkach niedorozwoju, którego osobniczo nabyta etiolo- gia nie podlega żadnej wątpliwości. I z drugiej strony te przypadki, które na pod- stawie wywiadu musiałyby uchodzić za przykład oligofrenii dziedzicznej, wykazują w badaniu pośmiertnym wyraźne ślady przebytej w rozwoju osobniczym sprawy chorobowej w mózgu. Na podstawie oglądu. pośmiertnego i pneumoencefalografii rozróżnić można trzy wielkie grupy niedorozwoju umysłowego. [hasła pokrewne: , firma sprzątająca, Zdrowa żywność, catering dietetyczny ]

SYMPTOMATOLOGIA PODZIAL WEDLUG POZIOMU INTELIGENCJI

Tuesday, July 12th, 2016

SYMPTOMATOLOGIA PODZIAŁ WEDŁUG POZIOMU INTELIGENCJI dgólnie przyjęty podział niedorozwoju umysłowego według poziomu inteli- gencji prowadzi do rozróżnienia trzech stopni: a) idiotyzmu (idiotia), b) głup- tactwa (imbecilLitas) i c) ograniczenia umysłowego (debilitas mentaZżs). Jak wspominaliśmy w części ogólnej, trzymamy się sprawdzianu praktycz- nego przynależności do jednej z tych trzech grup. Idiotą jest osobnik u któ- rego nie wytworzył się drugi układ sygnałowy, tzn. zdolność porozumiewania się za pomocą mowy. Głuptakiem jest osobnik, który okazał się niezdolnym do przyswojenia sobie wiadomości szkolnych elementarnych. Powyżej tego mamy do czynienia z ograniczeniem umysłowym. Nie trzymamy się natomiast w praktyce kliniczno-szpitalnej sprawdzianów liczbowych według ustalonego ilorazu inteligencji, chociaż iloraz tenl – jak wszelkie badania do ustalenia stopnia sprawności intelektualnej – oddaje nam pewne . usługi w szczegółowym, krytycznie prowadzonym badaniu klinicznym. Badanie testami, mimo pozorów przedmiotowej ścisłości, często krzywdzi osob- nika w ocenie jego rzeczywistej sprawności umysłowej i dlatego ma wartość tylko orientacyjną. Istotne znaczenie posiadają dla nas przede wszystkim ba- dania kliniczne. [podobne: , olej kokosowy, gabinet kosmetyczny, catering dietetyczny ]